ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

copious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *copious*, -copious-

copious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
copious (adj.) ที่ใช้คำพูดเยิ่นเย้อ
copious (adj.) มากมาย See also: อุดมสมบูรณ์ Syn. abundant, extensive
copiously (adv.) อย่างมากมาย Syn. abundantly, extravagantly
copiously (adv.) อย่างยืดยาว
copiousness (n.) ความมากมาย Syn. abundance, teemingness
English-Thai: HOPE Dictionary
copious(โค'เพียส) adj. มากมาย,จำนวนมาก,อุดมสมบูรณ์,ยืดยาว,น้ำท่วมทุ่ง (ลักษณะคำพูด), See also: copiousness n. ดูcopious copiosity n. ดูcopious
English-Thai: Nontri Dictionary
copious(adj) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,ไหลหลั่ง,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Copiousลักษณะใส [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โจ๊ก (adv.) copiously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With no duties save to service my varied and copious needs.ไม่มีงานไหนปลอดภัยกว่า การรับใช้ทุกสิ่ง-ทุกอย่างที่ข้าต้องการ
SAID MR. BOREN PURCHASED COPIOUS AMOUNTS OF GASOLINE 2 MONTHS AGO.เขาก็หายไปจริง ๆ แล้วฉันก็หาเขาไม่เจออีก
Can you see anything that would explain copious blood loss?คุณเจออะไรบ้างมั้ย ที่อธิบายการเสียเลือด ไปอย่างมากมาย?
Their greatest hits- the pun being inescapable... include multiple brutal murders along with importing and distributing nearly 2 tons of cocaine and copious amounts of heroin between 1990 and 2009.ผลงานชิ้นเอกของพวกเขา อีกนัยหนึ่งซึ่งหนีไม่พ้น การฆาตกรรมอย่างเหี้ยมโหดหลายคดี ร่วมกับการลักลอบขน และค้า
I suggest we imbibe copious quantities of alcohol.ฉันแนะนำให้เรา ดื่มเหล้าเป็นน้ำ
The Macy's balloons are filled with helium, whereas Leonard produces copious amounts of methane. So, no, on the shepherd's pie. Can we move on?เลนเนิร์ดน่ะปล่อยแค่แก๊สมีเทนออกมาเยอะแยะ งั้นไม่เอาพายเชพเพิร์ด พูดเรื่องอื่นได้ไหม
But what we did get from dial-a-goddess were their copious call logs-- about 200 pages worth.แต่เราก็ได้ข้อมูลสำคัญ จากที่แกะออกมา เป็นตัวหนังสือ ประมาณ 200หน้ากระดาษ
There has been copious research done by pediatricians and cognitive specialists that...มีการวิจัยมากมาย ที่ทำโดยกุมารแพทย์ - และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการคิดว่า... - โบนส์.
All 3 women had copious amounts of blood in both their lungs and their stomachs.หญิงทั้ง 3 รายมีเลือดออกมาก ทั้งในปอดและในช่องท้อง
Copious details. Come on! Come on!ทุกกระเบียดนิ้ว รู้ไหมเราจัดการคนหลบหนียังไง?

copious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biāo, ㄅㄧㄠ, 瀌] copious (of rain; snow)
[pèi, ㄆㄟˋ, 沛] copious; abundant

copious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
万斛[ばんこく, bankoku] (n) copious (tears)
博引旁証;博引傍証[はくいんぼうしょう, hakuinboushou] (n,vs) citing copious references
滾々;滾滾;渾渾;渾々;混混;混々[こんこん, konkon] (adj-t,adv-to) copious (flowing)
落涙滂沱[らくるいぼうだ, rakuruibouda] (adj-t,adv-to) tears streaming down one's cheeks; shedding copious tears
詳註[しょうちゅう, shouchuu] (n) copious notes
どくどく[, dokudoku] (adv,adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream
潮垂れる[しおたれる, shiotareru] (v1,vi) to weep copiously; to grieve; to be dejected

copious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาษ[n.] (dāt) EN: abundant ; plentiful ; copious ; widespread ; common ; everywhere FR:
ดื่น[adj.] (deūn) EN: plentiful ; abundant ; copious ; abounding ; common FR:
ดื่นดาษ[adj.] (deūndāt) EN: plentiful ; abundant ; copious ; common FR:
ไหลพราก[X] (lai phrāk) EN: copious flow FR:
มากมาย[adj.] (mākmāi) EN: many ; numerous ; several ; various ; multiple ; substantial ; copious FR: nombreux ; considérable ; abondant ; énorme ; multiple
มูนมอง[adv.] (mūnmøng) EN: copious FR:
โฮ ; โฮ ๆ = โฮๆ[X] (hō ; hō-hō) EN: cry loudly ; boohoo ; weep copiously FR:
โจ๊ก[adv.] (jōk) EN: copiously FR: ouvertement
เกร่อ[adv.] (kroē) EN: everywhere ; in every place ; liberally ; bountifully ; copiously ; exaggeratedly ; plentifully ; much FR:
พลั่ก[adv.] (phlak) EN: freely ; copiously ; generously FR:
พลั่ง[adv.] (phlang) EN: copiously ; abundantly FR:
พลั่ง ๆ = พลั่งๆ[adv.] (phlang-phla) EN: copiously ; abundantly FR:
ไสว[adv.] (sawai) EN: profusely ; in profusion ; abundantly ; copiously FR: à profusion
ซิก = ซิ่ก[adv.] (sik) EN: copiously ; convulsively ; profusely ; perspiring ; sweating ; in a sweat FR:
ซิก ๆ = ซิกๆ[adv.] (sik-sik) EN: profusely ; copiously FR:
ตรึม[X] (treum) EN: a lot of ; lots of ; abundantly ; copiously FR:

copious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fülle {f}copiousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า copious
Back to top