ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nobody

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nobody*, -nobody-

nobody ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nobody (pron.) ไม่มีใคร Syn. no one, none
nobody (n.) คนธรรมดา See also: คนไม่สำคัญ Syn. cipher, cypher, nonentity
English-Thai: HOPE Dictionary
nobody(โน'บอดดี) pron.,n. ไม่มีใคร pl. nobodies
English-Thai: Nontri Dictionary
nobody(n) ไม่มีใคร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่มีผู้ใด (n.) nobody
ไม่มีใคร (n.) nobody Syn. ไม่มีผู้ใด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I would prefer nobody else see itฉันไม่อยากให้ใครอื่นได้เห็นมัน
Nobody thinks of you that wayไม่มีใครคิดกับคุณอย่างนั้นหรอก
Nobody will let me do anything?ไม่มีใครยอมปล่อยให้ฉันทำอะไรเลย
Nobody is to leave school without permissionไม่มีใครออกจากโรงเรียนได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
Nobody knows where it is?ไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน?
Nobody is going to believe me if I don't get proofจะไม่มีใครเชื่อถ้าผมไม่มีข้อพิสูจน์
He thinks he is somebody, but we think he is nobodyเขาคิดว่าเขาเป็นคนสำคัญ แต่พวกเราคิดว่าเขาไม่สำคัญอะไรเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's nobody like him anywhere at all.ไม่มีใครเหมือนเขาเป็นได้ทุกที่ ทุก
Don't let nobody or nothin' in the house.อย่าปล่อยให้ไม่มีใครหรืออะไร 'ในบ้าน
Business is much better. Nobody interferes with us any more.กิจการดีๆซักที่ ไม่มีใครมาก่อกวน
And remember, nobody eats a bite until I find him.และจำไว้ว่า ไม่มีใครกินกัดจนฉันพบเขา
You can tear the joint apart, and nobody says a word.ร่วมกันและไม่มีใครพูดคำ
There's nobody here to stop you.ไม่มีใครที่นี่ที่จะหยุดคุณ
I was perfectly well. Don't let it worry you, Maxim. Nobody can blame you for making a mistake.อย่ากังวลไปเลย เเม็กซิม ไม่มีใครโทษคุณหรอก
I suppose Mrs. De Winter went below for something and a squall hit the boat with nobody at the helm.ผมว่าคุณนายเดอ วินเทอร์คงลงไปข้างใต้เรือ ตอนที่เรือเจอกับพายุ โดยที่ไม่มีใครคอยบังคับเรือไว้
I thought it was obvious from the word go. Nobody proved otherwise.ฉันคิดว่ามันเป็นที่เห็นได้ชัดจากคำไป ไม่มีใครได้รับการพิสูจน์เป็นอย่างอื่น
Nobody knows him. Nobody quotes him.ไม่มีใครรู้ว่าเขา ไม่มีใครพูดกับเขา
If nobody else has an idea, I might have a cutie here.ถ้าไม่มีใครมีความคิดผมอาจจะมีความน่ารักที่นี่
Mr. Ambassador, nobody wants to wriggle out of a mistake.{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูตไม่มีใครต้องการ จะดิ้นออกจากความผิดพลาด

nobody ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
更深人静[gēng shēn rén jìng, ㄍㄥ ㄕㄣ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ, 更深人静 / 更深人靜] midnight and all is quiet; deep at night and nobody stirs
没有人[méi yǒu rén, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, 没有人 / 沒有人] nobody

nobody ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
何人も[なんびとも;なんぴとも, nanbitomo ; nanpitomo] (n) everyone; all; nobody (with negative verb)
寄る年波には勝てない[よるとしなみにはかてない, yorutoshinaminihakatenai] (exp) (id) Nobody can struggle against advancing age
名も無い人;名もない人[なもないひと, namonaihito] (n) nobody; nameless (insignificant) person

nobody ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนกระจอก[n. exp.] (khon krajøk) EN: person of no importance ; nobody FR: personne insignifiante [f]
ไม่มีคน[X] (mai mī khon) EN: nobody FR: personne
ไม่มีคนรับสาย = ไม่มีใครรับสาย[xp] (mai mī khon) EN: nobody answers FR: personne ne répond (au téléphone)
ไม่มีใคร[xp] (mai mī khra) EN: nobody ; there is nobody ; there is no one FR: personne ; il n'y a personne ; nul
ไม่มีใครรักฉัน[xp] (mai mī khra) EN: nobody loves me FR: personne ne m'aime
ไม่มีใครรู้[xp] (mai mī khra) EN: nobody knows ; no one knows FR: nul ne sait ; personne ne sait
ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ[n. exp.] (mai mī khra) EN: nobody's perfect FR: personne n'est parfait

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nobody
Back to top