ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consent to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consent to*, -consent to-

consent to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consent to (phrv.) อนุญาตให้ See also: ยินยอมให้เกิดหรือมี Syn. agree to
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ขัดข้อง (v.) consent to See also: agree, allow, acquiesce, assent, concur Syn. ยินยอม, ตกลง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I wish to meet him before I consent to marryฉันปรารถนาที่จะพบเขาก่อนที่จะยินยอมแต่งงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If Your Highnesses would consent to come with us to the village, we could still guard you, and Chien-Po could have his dream.ถ้าหากองค์หญิงยินยอมไปหมู่บ้านนั้นกับพวกเรา พวกเราจะคอยป้องกันภัยให้กับองค์หญิง และปล่อยให้ เฉียน-โป ฝันต่อไป
I will consent to his marrying whichever girl he chooses.พ่อจะอนุญาตให้เขาแต่งงาน ไม่ว่าเขาจะเลือกแต่งกับคนไหน
I need the old lady's consent to do some treatment.ผมว่าผมควรจะบอกคุณ, แต่ว่าเพราะคุณไม่ได้เป็นญาติเธอ ทางด้านกฏหมาย..
My patient won't consent to mris or ultrasounds.คนไข้ชั้นไม่ยอมให้แสกนร่างกายหรือทำอัลตร้าซาวด์
That's the only way I consent to this.นี่เป็นวิธีเดียวที่ผมจะทำ
He'll never consent to petrosal vein sampling.เค้าไม่เคยตรวจpetrosal vein sampling
Even if we had a donor, we'd still need your parents' consent to treat you.ถึงแม้ถ้าเรามีผู้บริจาค เราก็ยังคงต้องใช้พ่อแม่คุณ เซ็นต์อนุญาตให้รักษาคุณ
Madam Secretary, as scientists, we can't consent to this.ท่านรัฐมนตรี ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ เราไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้
Ellen parsons, do you give your voluntary consent to have this recording device placed on your person?เอลเลน พาร์สัน คุณยินยอมที่จะเป็น อาสาสมัคร และให้ติดเครื่องบันทึกนี้ในตัวคุณ?
You guys can compete with sports and the loser will have to consent to the winner.เธอมาแข่งกีฬากันและคนที่แพ้ จะต้องยอมรับผู้ชนะ
You need my government's consent to free Geyer,คุณจะมาบีบให้ทาง รัฐบาลเรายินยอมปล่อยตัว เกเยอร์ให้เป็นอิสระ
Department of Genetic Replication Consent to Exhumation and Taking of Tissue Samplesกรมจำลองแบบพันธุกรรม - ยินยอมที่รับเอาตัวอย่างเนื้อเยื่อ

consent to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
諾約[だくやく, dakuyaku] (n) (obsc) consent to an application for a contract
諾する[だくする, dakusuru] (vs-s,vt) to consent to; to assent to
赴く;趣く;趨く[おもむく, omomuku] (v5k,vi) (1) to go in the direction of; to proceed toward; to proceed according to; to repair to; (2) to become; to face (facts, circumstances, etc.); to abide by; to agree to; to consent to; to obey

consent to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้[v.] (hai [= hāi]) EN: permit ; allow ; let ; consent to FR: permettre ; autoriser ; laisser ; consentir
เห็นชอบ[v. exp.] (hen chøp) EN: be in favour of ; be in favor of (Am.) ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse FR: approuver ; être en faveur de
รับ[v.] (rap) EN: accept ; agree to ; admit ; approve ; consent to ; concur with FR: accepter ; admettre
ยินยอม[v.] (yinyøm) EN: agree ; consent to ; allow ; acquiesce to/in ; permit ; allow FR: consentir à ; acquiescer ; permettre ; accéder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consent to
Back to top