ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compliancy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compliancy*, -compliancy-

compliancy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compliancy (n.) การยอมทำตาม Syn. compliance, yielding
English-Thai: HOPE Dictionary
compliancy(คัมไพล'เอินซี) n. ดูcompliance

compliancy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittäterschaft {f}compliancy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compliancy
Back to top