ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come to*, -come to-

come to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come to (idm.) รู้สึกตัว See also: ได้สติ
come to an end (idm.) สิ้นสุด See also: จบ, ยุติ
come to be (vi.) กลายเป็น See also: เปลี่ยนเป็น
come to mind (vi.) เข้ามาในจิตใจ
come together (phrv.) นำมารวมกลุ่มกัน
come together (phrv.) ทำให้เห็นพ้องกัน See also: ทำให้เห็นด้วย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
parting of the ways (idm.) ทางแยก (มักนำหน้าด้วย come to a, arrive at a, reach a) See also: จุดแตกหัก
ตก (v.) come to See also: arrive Syn. มาถึง
ครบปี (v.) come to a full year Syn. บรรจบ
ชนปี (v.) come to a full year Syn. บรรจบ, ครบปี
บรรจบ (v.) come to a full year Syn. ครบปี
ทิ้งท้าย (v.) come to a pondering end
จบกัน (v.) come to an end See also: end, wind up Syn. สิ้นสุด
มาหา (v.) come to meet See also: call on, drop in on, stop by, visit Syn. มา
ถึงคราวตาย (v.) come to one´s death time See also: reach the alloted time of death, be doomed to die, have reached the inevitable
ถึงที่ตาย (v.) come to one´s death time See also: reach the alloted time of death, be doomed to die, have reached the inevitable Syn. ถึงคราวตาย
กลับระลึกขึ้นได้ (v.) come to realize the truth See also: wake up to reality, realize, be conscious of, be aware of Syn. สำนึกได, ได้คิด, กลับรู้สึกตัวได้ Ops. เสียสติ
กลับรู้สึกตัวได้ (v.) come to realize the truth See also: wake up to reality, realize, be conscious of, be aware of Syn. สำนึกได, ได้คิด, กลับระลึกขึ้นได้ Ops. เสียสติ
สำนึกได (v.) come to realize the truth See also: wake up to reality, realize, be conscious of, be aware of Syn. ได้คิด, กลับระลึกขึ้นได้, กลับรู้สึกตัวได้ Ops. เสียสติ
ได้สติ (v.) come to realize the truth See also: wake up to reality, realize, be conscious of, be aware of Syn. สำนึกได, ได้คิด, กลับระลึกขึ้นได้, กลับรู้สึกตัวได้ Ops. เสียสติ
ฮั้ว (v.) come to terms See also: arrive at an agreement
จอดไม่ต้องแจว (v.) come to the end See also: be finished for
ร่วมใจ (v.) come together See also: be united in mind, share a person´s mind or views, be unanimous in opinion or decision Syn. พร้อมใจ
กลับ (v.) become to See also: change to, be instead of Syn. กลับกลาย, เปลี่ยน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can you come to my office tomorrow morning?คุณจะมาที่ที่ทำงานของฉันพรุ่งนี้เช้าได้ไหม
When will he come to see you?เขาจะมาพบคุณเมื่อไหร่หรือ
She'll come to live with me for some daysเธอจะมาอยู่กับฉันช่วงหนึ่ง
I only come to tell you that…ฉันมาเพียงเพื่อที่จะบอกคุณว่า...
I have come to apologizeฉันมาเพื่อขอโทษ
We've come to take you home with usพวกเรามารับคุณกลับบ้านพร้อมเรา
You come to the right placeคุณมาถูกที่แล้วล่ะ
A Mrs Mary will come to see you tomorrowคนที่ชื่อนางแมรีคนหนึ่งจะมาพบคุณพรุ่งนี้
How often do you come to class late?คุณเข้าชั้นเรียนสายบ่อยแค่ไหน?
I've come to see the showฉันมาเพื่อดูการแสดง
The time has come to make a choiceถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้ว
You can come to my room anytime if you get bullied by himถ้าเธอถูกเขาระรานล่ะก็สามารถมาที่ห้องฉันได้ทุกเมื่อเลย
Come to see me whenever you like!มาหาฉันเมื่อใดก็ตามที่คุณอยากมา
You're welcome to stay with us next timeยินดีต้อนรับคุณมาพักกับพวกเราอีกคราวหน้า
At last you have come too!ในที่สุดคุณก็มาด้วยเหมือนกัน
You're welcome to come here anytimeที่นี่ยินดีต้อนรับเธอทุกเมื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Going to put up a fight, are you? Come to headquarters.แกจะทำอะไรฉัน ไปที่กองบัญชาการ
Victory shall come to the worthy.ความคุ้มค่าที่ได้จากชัยชนะ
I'll never come to Monte Carlo out of season again.ฉันจะไม่มามอนติ คาร์โลนอกฤดูกาลอีกเลย
I should certainly never come to Monte.ฉันก็คงไม่มาที่มอนติ คาร์โลเเน่
I've come to say goodbye. We're going away.ฉันมาบอกลาน่ะคะ เรากําลังจะออกเดินทาง
Don't bother about him, I tell you, he can't come to any harm. He'll find his own way back!ไม่ต้องห่วงมันหรอก เดี๋ยวมันก็หาทางกลับมาได้เอง
Why do they come to me with these things?ทําไม่ต้องมากวนใจผมด้วยเรื่องพวกนี้ด้วย นี่มันหน้าที่คุณไม่ใช่หรือ ที่รัก
Here I am, dear, it's Bea. I've come to give you a hand.นี่ฉันเองนะบีไง ฉันเเวะมาช่วยคุณ
Tabb, the boat builder, will undoubtedly come to some such conclusion.ใช่ เเต่ แท็บบ์ช่างต่อเรือ คงหาข้อสรุปให้เราได้แน่
He used to come to the terrace sometimes in the olden days too.เขาใช้ที่จะมาถึงระเบียงบางครั้ง ในสมัยก่อนมากด้วย
And the boy had slept late and then had come to the old man's shack... ... as he had come each morning while the old man was gone.และเด็กได้นอนหลับปลาย เดือนแล้วได้มา กับชายชรากระท่อมในขณะที่ เขาได้มา ทุกวันในขณะที่ชายชราก็ หายไป
Can you come to bed now?{\cHFFFFFF}คุณสามารถมาที่เตียงตอนนี้หรือไม่

come to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
表面化[biǎo miàn huà, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 表面化] come to the surface; become apparent
降世[jiàng shì, ㄐㄧㄤˋ ㄕˋ, 降世] come to earth
失迎[shī yíng, ㄕ ˊ, 失迎] failure to meet; (humble language) I'm sorry not to have come to meet you personally
满期[mǎn qī, ㄇㄢˇ ㄑㄧ, 满期 / 滿期] to fall due; to come to the end of a term; to expire
吃亏[chī kuī, ㄔ ㄎㄨㄟ, 吃亏 / 吃虧] suffer losses; come to grief; get the worst of it
比划[bǐ huà, ㄅㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, 比划 / 比劃] to gesture; to use sign language; to gesticulate; to engage in body combat or martial art; to come to blows
援救[yuán jiù, ㄩㄢˊ ㄐㄧㄡˋ, 援救] to come to the aid of; to save; to rescue from danger; to relieve
来华[lái huá, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄚˊ, 来华 / 來華] to come to China; to settle in China (of a foreign national)
功德圆满[gōng dé yuán mǎn, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ ㄩㄢˊ ㄇㄢˇ, 功德圆满 / 功德圓滿] virtuous achievements come to their successful conclusion (成语 saw)
[còu, ㄘㄡˋ, 凑 / 湊] assemble; put together; press near; come together
汇聚[huì jù, ㄏㄨㄟˋ ㄐㄩˋ, 汇聚 / 匯聚] convergence; to come together
物以类聚[wù yǐ lèi jù, ˋ ㄧˇ ㄌㄟˋ ㄐㄩˋ, 物以类聚 / 物以類聚] similar things come together (成语 saw); like draws like; Birds of a feather flock together.

come to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined
こうなると[, kounaruto] (exp) given the situation; now that it has come to this
そう言えば[そういえば, souieba] (exp) (uk) which reminds me ...; come to think of it ...; now that you mention it ...; on that subject ...; so, if you say ...; (P)
ちょんになる[, chonninaru] (exp,v5r) to come to an end; to finish; to get fired
ふいになる[, fuininaru] (exp) (See おじゃんになる) to come to nothing; to fall through; to end without result
ようになる[, youninaru] (exp) to reach the point that; to come to be that; (P)
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces)
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled
休す[きゅうす, kyuusu] (v5s,vi) (1) (See 休する) to come to an end; (2) to rest
休する[きゅうする, kyuusuru] (vs-s,vi) (1) to come to an end; (2) to rest; (P)
刃傷に及ぶ;にん傷に及ぶ[にんじょうにおよぶ, ninjounioyobu] (exp,v5b) to come to bloodshed
割り切る(P);割切る[わりきる, warikiru] (v5r,vt) (1) to find a clear solution; to come to a clean decision; to give a clear explanation; (2) to divide; (P)
割れる[われる, wareru] (v1,vi) (1) to break; to be smashed; (2) to split; to crack; to fissure; to be torn; (3) to be divided; to cleave; (4) to come to light; to be identified; to be established; to become clear; (P)
取り組む(P);取っ組む;取組む[とりくむ(取り組む;取組む)(P);とっくむ(取っ組む;取組む), torikumu ( torikumu ; torikumu )(P); tokkumu ( totsu mu ; torikumu )] (v5m,vi) to tackle; to wrestle with; to engage in a bout; to come to grips with; to make effort; to strive for; to deal with; (P)
呼び出し放送;呼出放送;呼出し放送[よびだしほうそう, yobidashihousou] (n) announcement calling for someone (e.g. "would XX please come to the ticket counter")
四つに組む[よつにくむ, yotsunikumu] (exp,v5m) to come to grapples with
壊れる(P);毀れる[こわれる, kowareru] (v1,vi) (1) to be broken; to break; (2) to fall through; to come to nothing; (P)
大詰めを迎える;大詰を迎える[おおづめをむかえる, oodumewomukaeru] (exp,v1) to approach the finale; to come to a close
好きになる[すきになる, sukininaru] (exp) to come to like; to become fond of; to fall in love
尽きる(P);竭きる(oK)[つきる, tsukiru] (v1,vi) to be used up; to be run out; to be exhausted; to be consumed; to come to an end; (P)
帰す[きす, kisu] (v5s) (1) (See 帰する) to come to (in the end); to end in; (2) to attribute; to blame
帰する[きする, kisuru] (vs-s) (1) to come to (in the end); to end in; (2) to attribute; to blame
思い当たる(P);思いあたる;思い当る[おもいあたる, omoiataru] (v5r,vi) to suddenly understand (esp. on basis of experience or memory); to come to mind; to recall (in a flash); to be reminded of; to call to mind; to think of; to strike on; to hit on an answer; to seize the crux of a problem; (P)
思い当たるふしがある;思い当たる節がある[おもいあたるふしがある, omoiatarufushigaaru] (exp) to have something (likely) come to mind
悪夢から覚める[あくむからさめる, akumukarasameru] (exp,v1) to come to one's senses
我に返る[われにかえる, warenikaeru] (exp,v5r) (1) to come to one's senses; (2) to calm down
手を打つ[てをうつ, tewoutsu] (exp,v5t) (1) to take measures (in face of events being anticipated); (2) to come to an agreement (in bargaining, etc.); to strike a bargain; (3) to clap one's hands together
折れ合う;おれ合う[おれあう, oreau] (v5u,vi) to get along with; to compromise; to make concessions; to come to an agreement
暮れる(P);眩れる;暗れる[くれる, kureru] (v1,vi) to get dark; to end; to come to an end; to close; to run out; (P)
来る(P);來る(oK)[くる, kuru] (vk,vi,aux-v) (1) to come (spatially or temporally); to approach; to arrive; (2) (See 行って来る) to come back; to do ... and come back; (3) to come to be; to become; to get; to grow; to continue; (vk,vi) (4) to come from; to be caused by; to derive from; (5) (See と来たら) to come to (i.e. "when it comes to spinach ..."); (P)
止まる(P);留まる(P);停まる;駐まる;止る;留る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stop (moving); to come to a stop; (2) to stop (doing, working, being supplied); to come to a halt; to cease; to be stopped; to be suspended; (3) to alight; to perch on; (P)
民具[みんぐ, mingu] (n) everyday articles which have come to be regarded as folk art
気がつく;気が付く[きがつく, kigatsuku] (v5k) (1) to notice; to become aware; to perceive; to realize; to realise; (2) to recover consciousness; to come to oneself
沸き上がる;湧き上がる;湧き上る;わき上がる;沸き上る;涌き上る[わきあがる, wakiagaru] (v5r,vi) (1) (esp. 沸き上がる) to boil up; to come to the boil; to seethe; (2) to arise; to break out; (3) to get excited; to be in uproar
泣き別れ;泣別れ[なきわかれ, nakiwakare] (exp) part in tears; come to grief; have to take a different tack; go separate ways
浮かぶ(P);浮ぶ;泛かぶ;泛ぶ[うかぶ, ukabu] (v5b) (1) to float; to be suspended; (2) to rise to surface; (3) to come to mind; to have inspiration; (P)
烏有に帰す[うゆうにきす, uyuunikisu] (exp,v5s) to be burned to ashes; to come to nothing
片が付く;方が付く;片がつく;方がつく[かたがつく, katagatsuku] (exp,v5k) (See 片付く) to settle (a problem); to put an end to (a dispute); to be disposed of; to be settled; to come to an end
生きる(P);活きる[いきる, ikiru] (v1,vi) (1) to live; to exist; (2) to make a living; to subsist; (3) to be in effect; to be in use; to function; (4) to come to life; to be enlivened; (5) to be safe (in baseball, go, etc.); (P)
目を覚ます;目をさます[めをさます, mewosamasu] (exp,v5s) (1) to wake up; (2) to sober up; to come to one's senses; to become enlightened

come to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive FR:
อวสาน[v.] (awasān) EN: end ; terminate ; come to an end ; be over FR: terminer
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøto) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; stop abruptly ; baulk ; balk (Am.) ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through ; miss an opportunity FR: échouer ; tomber à l'eau
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask FR:
ได้คิด[v. exp.] (dāi khit) EN: realize ; reconsider ; come to one's senses FR: s'en mordre les doigts
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: regain consciousness ; come to one's sense ; regain sanity ; revive FR: reprendre conscience ; reprendre connaissance
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of FR: réaliser
ฝันสลาย[X] (fan salāi) EN: dreams come to nought ; shattered dreams FR:
ฮั้ว[v.] (hūa) EN: come to terms ; arrive at an agreement FR:
จบ[v.] (jop) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever ; conclure
จบบริบูรณ์[v. exp.] (jop børibūn) EN: end ; come to an end ; finish ; complete FR:
จบกัน[v. exp.] (jop kan) EN: come to an end ; finish ; end ; wind up FR:
จบเรื่อง[v. exp.] (jop reūang) EN: end ; finish ; settle ; be brought to an end ; come to an end FR:
จอดไม่ต้องแจว[xp] (jøt mai tǿn) EN: come to the end ; be finished for FR:
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: meet ; see ; come to see ; go to see ; go and see FR: accoster ; aller à la rencontre de
ควบคุมสติ[v. exp.] (khūapkhum s) EN: compose oneself ; come to one's senses ; control oneself ; restrain oneself FR:
กลายเป็นศูนย์[v. exp.] (klāi pen sū) EN: come to naught FR:
กลับระลึกขึ้นได้[v. exp.] (klap raleuk) EN: come to realize the truth FR:
กลับรู้สึกตัวได้[v. exp.] (klap rūseuk) EN: come to realize the truth FR:
ลิ้ม[v.] (lim) EN: taste ; experience ; come to know FR: goûter ; déguster
ล่ม[v.] (lom) EN: collapse ; fail ; go down ; come to nothing ; founder ; fold FR: s'effondrer
ลอมชอม[v.] (lømchøm) EN: compromise ; come to an agreement FR:
ล้มเหลว[v. exp.] (lom lēo) EN: fail to come off ; fail ; go bankrupt ; come to naught ; fall through FR: échouer ; avorter ; capoter ; s'effondrer ; faire faillite
ลงความเห็น[v.] (longkhwāmhe) EN: conclude ; come to a decision FR:
ลงมติ[v. exp.] (long mati) EN: vote ; cast one's vote ; decide ( by vote) ; resolve ; pass a resolution ; come to a decision FR: approuver une résolution
ลงรอย[v. exp.] (long røi) EN: get along with ; get on well together ; be on good terms with someone ; be compatible ; come to terms ; agree FR: être en bons termes (avec qqn) ; être en accord (avec)
มาหา[v. exp.] (mā hā) EN: come to meet ; come and see ; call on ; drop in on ; stop by ; visit FR: venir voir qqn ; rendre visite à ; venir rencontrer
ไม่มีผล[v. exp.] (mai mī phon) EN: have no result ; come to nothing ; be ineffective ; fail to produce the effect FR: être improductif ; être infructueux ; être stérile ; ne donner aucun résultat
มาสุรินทร์ต้องกินสุรา[xp] (mā Surin tǿ) EN: If you come to Surin you need to drink alcohol. FR: Qui vient à Surin se doit de boire de l'alcool.
มาทำงาน[v. exp.] (mā tham ngā) EN: come to work FR: venir travailler ; venir au travail
หมด[v.] (mot) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out (of) FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
หมดเขต[v.] (motkhēt) EN: come to an end ; be due FR: arriver à échéance
ผจัญ[v.] (phajan) EN: struggle ; grapple ; come to grips with ; brave ; risk FR: combattre ; se battre ; lutter contre ; affronter ; braver ; faire face à
ผจญ[v.] (phajon) EN: struggle ; grapple ; come to grips with ; brave ; risk FR: combattre ; se battre ; lutter contre ; affronter ; braver ; faire face à
ปลงใจ[v.] (plongjai) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide ; resolve FR: conclure
ประนีประนอม[v.] (pranīpranøm) EN: compromise ; come to terms with ; reconcile FR: transiger ; composer ; trouver un compromis
ปรับความเข้าใจ [v. exp.] (prap khwām ) EN: reconcile ; negotiate for mutual understanding ; adjust differences ; come to an understanding FR:
ปรองดอง[v.] (prøngdøng) EN: harmonize ; be reconciled ; be in harmony ; compromise ; come to terms ; be in concord ; get along with FR: concilier ; harmoniser

come to ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fälligkeit {f} | bei Fälligkeit | fällig werdenmaturity | at maturity | to come to maturity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come to
Back to top