ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

collide with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *collide with*, -collide with-

collide with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
collide with (phrv.) กระแทกกับ See also: ชนกับ Syn. be in with
collide with (phrv.) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ See also: ขัดแย้งกับ Syn. conflict with
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชน (v.) collide with See also: hit, bump against, strike, crash, run into, butt Syn. กระแทก, ปะทะ
พุ่งชน (v.) collide with See also: run into Ops. ถอยรูด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe they collide with a supernova or are just made up of something extra amazing, but one day they just get too big for the nebulas they're in and with the sheer gravitational force of their awesomeness, they become a star.มันอาจจะประทะ เข้ากับดาวฤกษ์ หรือสร้างบางอย่าง ที่วิเศษมาก แต่วันหนึ่งพวกมันจะใหญ่เกินไป สำหรับกลุ่มก๊าซที่พวกมันอยู่
Cold fronts collide with warm.หากความเย็นปะทะความร้อน
Zod ship use the same technology if we can make 2 drives collide with one other.ยานของซอดก็ใช้เทคโนโลยี่เดียวกัน ถ้าเราทำให้สองไดร์ฟมาชนกันได้
Because they cross the orbits of planets, comets frequently collide with them.ดาวหางชนกันบ่อยกับพวกเขา ดาวหางที่ทำส่วนใหญ่ของน้ำแข็ง
On those rare occasions when a neutrino actually does collide with a particle of ordinary matter, it produces a ghostly, ring-shaped flash of light.ในโอกาสที่หายากเหล่านั้นเมื่อนิวตริโน จริงไม่ชนกับอนุภาคของสสารธรรมดา, มันผลิตผีแฟลชแหวนรูปของแสง
Space is so vast that it would take billions of years for a rock ejected from the Earth to collide with a planet circling another star.มีพื้นที่กว้างใหญ่ว่าจะ ใช้เวลาหลายพันล้านปี สำหรับหินพุ่งออกมาจากโลก ชนกับดาวเคราะห์ ที่โคจรรอบดาวอื่น
And some of them may collide with the planets.และบางส่วนของพวกเขา อาจจะชนกับดาวเคราะห์

collide with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相撞[xiāng zhuàng, ㄒㄧㄤ ㄓㄨㄤˋ, 相撞] collision; crash; to crash together; to collide with; to bump into

collide with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗り掛かる;乗り掛る;乗りかかる[のりかかる, norikakaru] (v5r) to be about to board; to be riding on; to get on top of; to lean over; to set about; to collide with
乗り掛ける;乗りかける[のりかける, norikakeru] (v1,vt) to be about to board; to be riding on; to get on top of; to lean over; to set about; to collide with
打つかる[ぶつかる, butsukaru] (v5r,vi) (1) (uk) to strike against; to collide with; to bump into; to conflict; (2) to encounter; to meet; (3) to clash; (P)
突き当たる(P);突き当る;衝き当たる;衝き当る[つきあたる, tsukiataru] (v5r,vi) to run into; to collide with; to come to the end of (a street); (P)

collide with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชนกับ[v. exp.] (chon kap) EN: collide with FR: heurter ; entrer en collision avec
กระทบ[v.] (krathop) EN: hit ; collide with ; strike against ; bump against ; smash against ; run into ; knock against FR: frapper ; percuter
ปะทะ[v.] (patha) EN: collide head on ; crash ; clash ; knock ; bump against ; collide with FR: entrer en collision ; heurter ; frapper
พุ่งชน[v. exp.] (phung chon) EN: collide with ; run into FR: entrer en collision avec ; heurter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า collide with
Back to top