ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tenaciously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tenaciously*, -tenaciously-

tenaciously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tenaciously (adv.) อย่างปะติดปะต่อกัน See also: อย่างต่อเนื่องกัน

tenaciously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัดไม่ปล่อย[v. exp.] (katmaiplǿi) EN: refuse to let go ; take serious action ; act tenaciously FR:
กัดติด[v.] (kattit) EN: refuse to let go ; act tenaciously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tenaciously
Back to top