ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

classified

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *classified*, -classified-

classified ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
classified (adj.) ที่แบ่งเป็นประเภท Syn. grouped, classed, sorted
classified (adj.) ที่เป็นความลับทางราชการ See also: ที่เปิดเผยเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น
classified advertisement (n.) ข้อความหรือประกาศสั้นๆ รับสมัครงาน/ขายสินค้า See also: ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร (คำไม่เป็นทางการ)
English-Thai: HOPE Dictionary
classified(แคลส'ซิไฟดฺ) adj. ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทหรือหมวดหมู่,สำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น,เป็นความลับ. n. แจ้งความเล็ก ๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์, Syn. confidential
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
classified taxระบบภาษีเก็บตามประเภททรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โฆษณาย่อย (n.) classified See also: classified ad
เข้ากลุ่ม (v.) be classified See also: be sorted, be grouped Syn. จัดกลุ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Caught up in some incomprehensible hierarchy, dressed in a blue-striped uniform, sometimes classified under the decree known as "Nacht und Nebel"ถูกให้ยศตำแหน่ง โดยไม่เป็นที่เข้าใจ ถูกให้ใส่เครื่องแบบสีฟ้าลายทาง และถูกตีตราด้วยตัวย่อของคำว่า "Nacht und Nebel"
"if discovered appropriating classified documents"ถ้าพบเอกสารชั้นความลับ
It's a highly classified piece of intelligence hardware.- นั่นมันอุปกรณ์สายลับชั้นสูง
There's classified government information I've been trying to access but someone has been blocking me.เกิดอะไร ? มีการจัดแยกข้อมูลของรัฐบาล ผมพยายามจะเข้าไปดู...
Taking classified programmers out of the country compromises national security.การนำพาโปรแกรมเมอร์ออกนอกประเทศ เป็นการละเมิดสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของชาติ
Need I remind you that it's an act of treason to withhold information from me relevant to this matter, regardless of how classified it is.ผมขอเตือนคุณไว้ก่อนว่า คุณจะมีความผิด ถ้าไม่รับฟังคำแนะนำจากผม... ...ในสิ่งที่คุณกำลังจะทำ, ขอให้พึงระลึกไว้ด้วย.
You'd be exposed to the kind of technology you wouldn't see anywhere else, because we've classified it.ได้ผ่าเทคโนโลยี ที่เธอไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะ เราเป็นหน่วยสืบราชการงานลับ
I'll be classified as an actress.มันแค่เป็นการแสดงประเภทหนึ่ง
We've classified him as an organized killer-- careful.เราจัดให้เขาเป็น ฆาตกรที่มีการวางแผนอย่างดี--ระแวดระวัง
This man has been on a highly classified operation. Hold.ชายผู้นี้ปฏิบัติการลับสุดยอด
We're in the middle of a highly classified debriefing.เรากำลังสอบภารกิจลับสุดยอด
The late Sergeant Donald, the first one classified as the victim of the virus, was given an extensive autopsy, and no virus was found.จ่าโดนัลด์ เหยื่อรายแรกที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส ได้รับการชันสูตรศพอย่างละเอียด

classified ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老残游记[lǎo cán yóu jì, ㄌㄠˇ ㄘㄢˊ ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, 老残游记 / 老殘遊記] novel by late Qing novelist Liu E 劉鶚|刘鹗, classified as novel of denunciation

classified ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マル秘;丸秘[マルひ(マル秘);まるひ(丸秘), maru hi ( maru hi ); maruhi ( maru hi )] (n,adj-no) (refers to the 秘 in a red circle) confidential; secret; classified
三行広告[さんぎょうこうこく, sangyoukoukoku] (n) three-line classified advertisement
三行広告欄[さんぎょうこうこくらん, sangyoukoukokuran] (n) classified ads
広告欄[こうこくらん, koukokuran] (n) advertising section; classified ads; advertisement column; advertising space
月偏[つきへん, tsukihen] (n) (See 肉月) kanji "moon" radical at left (usually classified as radical 130)
案内広告[あんないこうこく, annaikoukoku] (n) classified advertisement; classified ad
極秘情報[ごくひじょうほう, gokuhijouhou] (n) classified information; top secret
機密[きみつ, kimitsu] (n) secrecy; highly classified information; (P)
袋形動物[たいけいどうぶつ;ふくろがたどうぶつ, taikeidoubutsu ; fukurogatadoubutsu] (n) aschelminth (any invertebrate animal formerly classified as belonging to phylum Aschelminthes)
雑著[ざっちょ, zaccho] (n) (1) (See 雑書) writings on many different topics; (2) book that cannot be classified in any category
業種別[ぎょうしゅべつ, gyoushubetsu] (adj-no) industry-classified

classified ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งตาม[v. exp.] (baeng tām) EN: be classified according to FR:
บริเฉท[n.] (børichēt) EN: chapter ; section ; compiled and classified articles ; sectional articles ; arrangement ; classification ; division FR: chapitre [m]
บริเฉท-[pref.] (børichētha ) EN: chapter ; section ; compiled and classified articles ; sectional articles ; arrangement ; classification ; division FR: chapitre [m]
เอกสารลับ[n. exp.] (ēkkasān lap) EN: confidential documents ; classified documents FR: document confidentiel [m] ; document secret [m]
คลาสสิฟายด์ส[n.] (khlāssifāi) EN: classified ads ; classified advertising FR: petites annonces [fpl]
โฆษณาย่อย[n. exp.] (khōtsanā yø) EN: classified ; classified ad FR:
ลับ[adj.] (lap) EN: secret ; mysterious ; hidden ; classified ; confidential FR: secret ; caché ; confidentiel ; mystérieux
ศัพท์หมวด[n. exp.] (sap mūat) EN: glossary ; lexicon ; classified words ; classified terms FR: glossaire [m] ; lexique [m]
ศัพทานุกรม[n.] (sapthānukro) EN: glossary ; lexicon ; classified words ; classified terms FR:

classified ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Branchenverzeichnis {n}classified directory
Verschlusssache {f}classified document

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า classified
Back to top