ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sorted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sorted*, -sorted-

sorted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sorted (adj.) ที่แบ่งเป็นประเภท Syn. grouped, classed

sorted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
综艺[zōng yì, ㄗㄨㄥ ㄧˋ, 综艺 / 綜藝] Comprehensive or assorted art and literature
综艺节目[zōng yì jié mù, ㄗㄨㄥ ㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, 综艺节目 / 綜藝節目] Variety show, programme of assorted entertainment

sorted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r,vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P)
ミックスサンド[, mikkususando] (n) (See サンドイッチ) assorted sandwiches (wasei
刺身の盛り合わせ[さしみのもりあわせ, sashiminomoriawase] (n) plate of assorted sashimi
血の道[ちのみち, chinomichi] (n) assorted (female) medical disorders
詰め合わせ;詰合せ;詰合わせ;詰め合せ[つめあわせ, tsumeawase] (n) combination; assortment (of goods); assorted basket or box (e.g. of chocolates)
雑件[ざっけん, zakken] (n) assorted matters
雑書[ざっしょ, zassho] (n) assorted books
雑木[ぞうき;ざつぼく;ぞうぼく, zouki ; zatsuboku ; zouboku] (n) various kinds of small trees; assorted trees
雑株[ざつかぶ, zatsukabu] (n) assorted stocks
雑穀[ざっこく, zakkoku] (n) (1) assorted grains; cereals; (2) (See 黍) millet
雑色[ざっしょく;ざっしき;ぞうしき, zasshoku ; zasshiki ; zoushiki] (n,adj-no) assorted colors; assorted colours

sorted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous FR:
ขนมปังชนิดต่าง ๆ = ขนมปังชนิดต่างๆ[n. exp.] (khanompang ) EN: assorted bread FR:
คละ[adj.] (khla) EN: mixed ; assorted ; unsorted ; unassorted FR: mélangé
คละกันไป[adj.] (khla kan pa) EN: mixed ; assorted ; miscellaneous FR:
นานา[adj.] (nānā) EN: many ; various ; diversified ; different ; assorted ; numerous ; several ; of all types ; of all forms FR: divers ; varié ; nombreux ; plusieurs ; en tout genre
นานาชนิด[adj.] (nānā chanit) EN: assorted FR:
พฤกษานานาพันธุ์[n. exp.] (phreuksā nā) EN: assorted varieties of flowers FR:
สารพัด[adj.] (sāraphat) EN: various ; assorted ; all kinds of ; multifarious ; of many different types FR: varié ; divers ; multiple ; diversifié
วิวิธ[adj.] (wiwit) EN: various ; varied ; different ; multifold ; assorted ; diverse; miscellaneous ; mixed ; motley ; sundry FR: varié
ยำสามกรอบ[n. exp.] (yam sām krø) EN: three assorted crispy salad FR:

sorted ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemüseplatte {f}vegetable dish; dish of asorted vegetables

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sorted
Back to top