ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

classed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *classed*, -classed-

classed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
classed (adj.) ที่แบ่งเป็นประเภท Syn. grouped, sorted

classed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P)
相手が悪い[あいてがわるい, aitegawarui] (exp) (col) out of one's league; facing a too tough opponent; outclassed
頭が上がらない;頭があがらない[あたまがあがらない, atamagaagaranai] (exp) to be no match for (e.g. outclassed in authority, strength or in debt to); to be unable to act on an equal basis with

classed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห่างชั้น[v. exp.] (hāng chan) EN: outclass ; be outclassed ; be of a different class FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า classed
Back to top