ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cigar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cigar*, -cigar-

cigar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cigar (n.) ซิการ์
cigar case (n.) กล่องยานัตถุ์
cigaret (n.) บุหรี่ Syn. cigarette
cigarette (n.) บุหรี่ Syn. cigaret
cigarillo (n.) บุหรี่มวนเล็ก
English-Thai: HOPE Dictionary
cigar(ซิการ์') n. บุหรี่ซิการ์, Syn. segar.
cigar holderกล้องบุหรี่ซิการ์
cigaret(ซิกะเรท') n. บุหรี่
cigarette(ซิกะเรท') n. บุหรี่
English-Thai: Nontri Dictionary
cigar(n) ซิการ์
cigarette(n) สายวัด,บุหรี่,ยาสูบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cigarette taxภาษียาสูบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cigar Shapeรูปซิการ์ [การแพทย์]
Cigarette cardsรูปยาซิกาแร็ต [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซิการ์ (n.) cigar Syn. ซิกาแรต, บุหรี่, ยาสูบ
ซิกาแรต (n.) cigar Syn. บุหรี่, ยาสูบ
ซิกาแรต (n.) cigarette See also: tobacco Syn. ยาสูบ
บุหรี่ (n.) cigarette See also: tobacco Syn. ซิกาแรต, ยาสูบ
โอสถมวน (n.) cigarette Syn. บุหรี่
ก้นกรอง (n.) cigarette butt Syn. ก้นกรองบุหรี่
ก้นกรองบุหรี่ (n.) cigarette butt
ซองบุหรี่ (n.) cigarette case See also: cigar-case
มวน (v.) roll (a cigarette) See also: make a rollic Syn. มวนยา, มวนบุหรี่
มวนบุหรี่ (v.) roll (a cigarette) See also: make a rollic Syn. มวนยา
มวนยา (v.) roll (a cigarette) See also: make a rollic Syn. มวนบุหรี่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How many cigarette do you smoke a day?คุณสูบบุหรี่มากแค่ไหนต่อวัน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's tall blond he smokes a cigar and he's a pig!มันตัวสูง ผมทอง สูบซิการ์ และมันเลวชาติ!
However, at this time I shall not offer cigar to your son and you shall not teach this book to mine.However, at this time I shall not offer cigar to your son and you shall not teach this book to mine.
I think that cigar has clouded your brain, young man.I think that cigar has clouded your brain, young man.
Was that cigar a gift from Madam Suliman, by any chance?บุหรี่นั่นเป็นของขวัญจากมาดามซัลลิแมน เนื่องในโอกาสอะไร?
He is rich. But if I give him a Cohiba cigar straight from Havana, Cuba...เขาก็รวยอยู่แล้ว แต่ถ้าผมให้ซิการ์โคฮิบ้า
Man,you cannot get a better cigar than this.เพื่อน นายหาซิการ์ที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะ
Well, look, there's a cigar box full of them under the sink, so you can come by and get 'em when you want 'em.ใต้อ่างล้างจานมีซิก้าร์อยู่เต็มกล่องเลย ถ้าอยากได้ล่ะก็คุณแวะมาเอาแล้วกัน
El royale cigar company.เอล รอยัล ซิก้าร์ คอมพานี
All we got out of searching the cigar factory.ที่เราได้มาจากการค้นโรงงานซิการ์
George king wasn't at that cigar factory.จอร์จ คิง ไม่ได้อยู่ที่โรงงานซิการ์นั่น
I called the cigar factory.ฉันโทรถามโรงงานซิการ์แล้ว
I will light my cigar when he's coming out.ฉันจะจุดซิการ์นะถ้าพวกเขามาถึง

cigar ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卷烟[juǎn yān, ㄐㄩㄢˇ ㄧㄢ, 卷烟 / 卷煙] cigarette; cigar
[yān, ㄧㄢ, 烟 / 煙] cigarette; tobacco; smoke
烟卷儿[yān juǎn r, ㄧㄢ ㄐㄩㄢˇ ㄖ˙, 烟卷儿 / 煙捲兒] cigarette
烟灰[yān huī, ㄧㄢ ㄏㄨㄟ, 烟灰 / 煙灰] cigarette ash
纸烟[zhǐ yān, ㄓˇ ㄧㄢ, 纸烟 / 紙煙] cigarette
菸蒂[yān dì, ㄧㄢ ㄉㄧˋ, 菸蒂] cigarette butt
雪茄[xuě jiā, ㄒㄩㄝˇ ㄐㄧㄚ, 雪茄] cigar
雪茄烟[xuě jiā yān, ㄒㄩㄝˇ ㄐㄧㄚ ㄧㄢ, 雪茄烟 / 雪茄煙] cigar
香烟[xiāng yān, ㄒㄧㄤ ㄧㄢ, 香烟 / 香煙] cigarette; smoke from burning incense
过滤嘴香烟[guò lǜ zuǐ xiāng yān, ㄍㄨㄛˋ ㄌㄩˋ ㄗㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ ㄧㄢ, 过滤嘴香烟 / 過濾嘴香煙] filter-tipped cigarette
打火机[dǎ huǒ jī, ㄉㄚˇ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ, 打火机 / 打火機] lighter; cigarette lighter
万宝路[Wàn bǎo lù, ㄨㄢˋ ㄅㄠˇ ㄌㄨˋ, 万宝路 / 萬寶路] Marlboro (cigarette)
纸煤儿[zhǐ méi r, ㄓˇ ㄇㄟˊ ㄖ˙, 纸煤儿 / 紙煤兒] paper taper used to light cigarette etc
[gēn, ㄍㄣ, 根] radical (chem.); root; basis; classifier for long slender objects, e.g. cigarettes, guitar strings
抽菸[chōu yān, ㄔㄡ ㄧㄢ, 抽菸] smoke (cigarettes)

cigar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シガー[, shiga-] (n) cigar
シガリロ[, shigariro] (n) cigarillo; small cigar
達磨鮫[だるまざめ;ダルマザメ, darumazame ; darumazame] (n) (uk) cookie-cutter shark (Isistius brasiliensis); cigar shark
カートン;カルトン[, ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre
シガレット[, shigaretto] (n) cigarette
シガレットケース[, shigarettoke-su] (n) cigarette case
シガレットパンツ[, shigarettopantsu] (n) cigarette pants
シガレットペーパー[, shigarettope-pa-] (n) cigarette paper
シガレットホールダー[, shigarettoho-ruda-] (n) cigarette holder
しけもく[, shikemoku] (n) (sl) smokeable cigarette end (butt)
たばこ税;タバコ税[たばこぜい(たばこ税);タバコぜい(タバコ税), tabakozei ( tabako zei ); tabako zei ( tabako zei )] (n) tobacco tax; cigarette tax
ポイ捨て;ぽい捨て[ポイすて(ポイ捨て);ぽいすて(ぽい捨て), poi sute ( poi sute ); poisute ( poi sute )] (n) littering, esp. such things as empty cans, cigarette butts, dog faeces, etc. along roads, in parks, etc.; careless tossing away
もく[, moku] (n) (from a reversal of くも) (See 雲・くも) cigarette; cig; smoke; fag
もく拾い[もくひろい, mokuhiroi] (n) gathering cigarette butts; person gathering cigarette butts
ラーク[, ra-ku] (n) (1) {comp} lurk; (2) Lark (cigarette brand)
ライターケース[, raita-ke-su] (n) (cigarette) lighter case
吸口;吸い口[すいくち, suikuchi] (n) (1) mouthpiece; cigarette holder; cigarette filter (tip); (2) (See 吸い物) fragrant garnish (for soup)
吹かす[ふかす, fukasu] (v5s,vt) (1) to smoke (a cigarette); (2) (See 先輩風を吹かす) to behave as ...; (3) (See エンジンを吹かす) to accelerate; to rev up
[ぶく, buku] (n,n-suf) (1) clothes (esp. Western clothes); (suf,ctr) (2) (See 一服) counter for doses of medicine, gulps of tea, drags of a cigarette, etc.; (P)

cigar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุหรี่[n.] (burī) EN: cigarette ; cigar FR: cigarette [f] ; sèche [f] (fam.) ; clope [f] (fam.) ; cibiche [f] (fam., vx)
บุหรี่ซิการ์[n. exp.] (burī sikā) EN: cigar FR: cigare [m]
กล้องยาเส้น[n. exp.] (klǿng yāsen) EN: pipe ; cigar pipe FR: pipe [f] ; bouffarde (fam.) [f]
ซิการ์[n.] (sikā) EN: cigar FR: cigare [m]
ตั๊กแตนกิ่งไม้[n. exp.] (takkataēn k) EN: Small Cigar Stick Insect FR:
อัดบุหรี่[v. exp.] (at burī) EN: take a deep drag on a cigarette ; smoke ; inhale FR:
บริษัทยาสูบ[n. exp.] (børisat yās) EN: tobacco company FR: cigarettier [m]
บุหรี่ไฟฟ้า[n. exp.] (burī faifā) EN: electronic cigarette ; e-cigarette FR: cigarette électronique [f] ; e-cigarette [f]
บุหรี่สอดไส้กัญชา[n. exp.] (burī søtsai) EN: joint ; marijuana joint FR: joint [m] (anglic. - fam.) ; cigarette de haschisch [f]
ไฟแช็ก[n.] (faichaek) EN: lighter ; cigarette lighter FR: briquet [m]
หีบบุหรี่[n. exp.] (hīp burī) EN: cigarette casket FR: cartouche de cigarettes [f] ; farde de cigarettes [f] (Belg.)
จุดบุหรี่[v. exp.] (jut burī) EN: light a cigarette FR: allumer une cigarette
การสูบบุหรี่[n. exp.] (kān sūp bur) EN: smoking FR: consommation de cigarettes [f] ; consommation de tabac [f]
เขี่ยบุหรี่[v. exp.] (khīa burī) EN: flick the ash off a cigarette FR:
ขี้บุหรี่[n.] (khī burī) EN: cigarette ash FR: cendre de cigarette [f]
คีบบุหรี่[v. exp.] (khīp burī) EN: hold a cigarette between the fingers FR: tenir une cigarette entre ses doigts
ควันบุหรี่[n. exp.] (khwan burī) EN: cigarette smoke FR: fumée de cigarette [f]
ลิ่นบุหรี่[n. exp.] (klin burī) EN: FR: odeur de cigarette [f]
กล่องบุหรี่[n. exp.] (klǿng burī) EN: cigarette case ; cigarette packet FR: étui à cigarettes [m]
ก้นบุหรี่[n.] (konburī) EN: cigarette butt ; butt ; cigarette stub ; cigarette end FR: mégot [m]
เลิกสูบบุหรี่ ; เลิกบุหรี่[v. exp.] (loēk sūp bu) EN: give up smoking ; stop smoking ; leave off smoking FR: arrêter de fumer ; arrêter la cigarette
มวน[n.] (mūan) EN: [classif.: cigarettes sticks, cigars] FR: [classif. : cigarettes, cigares]
มวนบุหรี่มวนหนึ่ง[xp] (mūan burī m) EN: roll a cigarette FR: rouler une cigarette
ซอง[n.] (søng) EN: [classif.: envelopes, packs of cigarettes, packs, packages, cases, packets] FR: [classif. : enveloppes, cartouches de cigarettes / fardes de cigarettes (Bel.), paquets]
ซองบุหรี่[n. exp.] (søng burī) EN: cigarette case ; pack of cigarettes ; cigarette pack FR: paquet de cigarettes [m]
สูบบุหรี่[v.] (sūp burī) EN: smoke ; smoke cigarettes FR: fumer (une cigarette)
ตัว[n.] (tūa) EN: [classif.: animals, insects, fish ; things with legs (tables, chairs, dolls ...), clothing with legs or arms (shirts, pants, underwear ...), cigarettes, letters of the alphabet] FR: [classif. : animaux, insectes, poissons, objets possédant des pieds (tables, chaises ...), vêtements avec manches ou jambes (chemises, pantalons, sous-vêtements ...), cigarettes, lettres de l'alphabet]

cigar ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zigarrenabschneider {m}cigar cutter
Zigarrenkiste {f}cigar box
Zigarrenspitze {f}cigar holder
Zigarrenstummel {m}cigar end
Feuerzeug {n}cigarette lighter; lighter
Zigarettenautomat {m}cigarette automat
Zigarettenautomat {m}cigarette machine
Zigarettenetui {n}cigarette case
Zigarettenrauch {m} | kalter Zigarettenrauchcigarette smoke | stale cigarette smoke
Zigarettenschachtel {f}cigarette packet
Zigarettenspitze {f}cigarette holder
Filterzigarette {f}filter tipped cigarette; filter-tip

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cigar
Back to top