ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tobacco

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tobacco*, -tobacco-

tobacco ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tobacco (n.) ยาสูบ See also: ยาเส้น
tobacco (n.) ต้นยาสูบ See also: ใบยาสูบ
tobacco (n.) ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใบยาสูบ เช่น บุหรี่
tobacco (n.) การสูบใบยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากยาสูบ
tobacco (n.) ผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวใบยาสูบ
tobacconist (n.) พ่อค้าขายผลิตภัณฑ์ประเภทยาสูบ Syn. tradepeople
English-Thai: HOPE Dictionary
tobacco(ทะแบค'โค) n. พืชยาสูบ,ใบยาสูบ,ใบยา,ยาเส้น,การสูบใบยาสูบ
tobacconist(ทะแบค'คะนิสทฺ) n. พ่อค้าขายยาสูบและผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ
English-Thai: Nontri Dictionary
tobacco(n) ยาสูบ,ยาเส้น,ใบยา,บุหรี่
tobacconist(n) พ่อค้ายาสูบ,คนขายบุหรี่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tobaccoism; nicotinismภาวะติดบุหรี่ [มีความหมายเหมือนกับ tabagism ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tobaccoยาสูบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลี่ (n.) square case with several drawers (used for laying areca-nut, betel leaves, tobacco etc.)
ยาสูบ (n.) tobacco
โรงงานยาสูบ (n.) tobacco factory
ใบยา (n.) tobacco leaf
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the mantelpiece is my tobacco pouch. Will you get it?ถุงบุหรี่ฉันอยู่บนเตาผิง เห็นไหม
Tobacco Road. Tobacco Road.ยาสูบแถว ยาสูบแถว รับซิการ์ ของคุณ
I could smell the tobacco off the palm of your hand.ฉันได้กลิ่นยาสูบ ออกจากฝ่ามือของคุณ
The share of tobacco you pick, dummy.ส่วนแบ่งของยาสูบที่เก็บมาไง คนโง่
I ain't never picked no tobacco before.ฉันไม่เคยเก็บยาสูบมาก่อน
And chew tobacco like a man.เคี้ยวยาเส้นแบบผู้ชาย
Junuh kept asking question after question about the field, while Bagger just acted like nothin' much had happened... and kept makin' remarks about how much Hagen's socks must have cost... and how long to dry tobacco leaves before they make a good smoke.จูเนอเฝ้าแต่ตั้งคำถามเรื่องสนาม แต่แบ็กเกอร์ทำไม่รู้ไม่ชี้เสียดื้อ ๆ... ...แต่ชวนคุยว่าถุงเท้าเฮเก้น คงแพงระยับ...
Like his study on the benefits of tobacco consumption.เรื่องประโยชน์ของการสูบบุหรี่ของท่าน
Anyway, Ivy's brother used to sing this when he came in from the tobacco fields.น้องเธอจะร้องเพลงนี้ ตอนที่กลับเข้ามาจากไร่ยาสูบ
The rest in your ... The tobacco in that paper of yours? Who?ข้าวในชาม รวมถึงยาสูบของคุณ ใครกันแน่?
She owns the tobacco shopนี่เจ้าของร้านบุหรี่จ๊ะ
A man can always use more alcohol, tobacco and firearms.-that couIdn't be traced back to me. -Right.

tobacco ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烟袋[yān dài, ㄧㄢ ㄉㄞˋ, 烟袋 / 煙袋] tobacco pipe
[yān, ㄧㄢ, 烟 / 煙] cigarette; tobacco; smoke
烤烟[kǎo yān, ㄎㄠˇ ㄧㄢ, 烤烟 / 烤煙] flue-cured tobacco
烟叶[yān yè, ㄧㄢ ㄧㄝˋ, 烟叶 / 煙葉] leaf tobacco
板烟[bǎn yān, ㄅㄢˇ ㄧㄢ, 板烟 / 板煙] plug (of tobacco)
烟草[yān cǎo, ㄧㄢ ㄘㄠˇ, 烟草 / 煙草] tobacco

tobacco ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たばこ税;タバコ税[たばこぜい(たばこ税);タバコぜい(タバコ税), tabakozei ( tabako zei ); tabako zei ( tabako zei )] (n) tobacco tax; cigarette tax
パイプ[, paipu] (n) (1) pipe; tube; (2) channels, official or otherwise; (business) connections; (3) tobacco pipe; (P)
刻みタバコ;刻みたばこ[きざみタバコ(刻みタバコ);きざみたばこ(刻みたばこ), kizami tabako ( kizami tabako ); kizamitabako ( kizami tabako )] (n) (See 煙管・キセル・1) shredded tobacco; pipe tobacco
刻み煙草[きざみたばこ, kizamitabako] (n) shredded tobacco
火叩き[ひはたき, hihataki] (n) tool used to extract combusted tobacco from a kiseru pipe
煙草入れ;タバコ入れ;煙草入[たばこいれ(煙草入れ;煙草入);タバコいれ(タバコ入れ), tabakoire ( tabako ire ; tabako nyuu ); tabako ire ( tabako ire )] (n) tobacco container (esp. a tobacco pouch)
アルニカ[, arunika] (n) arnica (esp. mountain tobacco, Arnica montana) (lat
刻み[きざみ, kizami] (n) shredded tobacco; notch; nick; (P)
嗜好品[しこうひん, shikouhin] (n) luxury grocery item; something consumed for taste or stimulant effect rather than nourishment (e.g. alcohol, tobacco, coffee); indulgence
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P)

tobacco ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบยา[n. exp.] (bai yā) EN: tobacco leaf FR: feuille de tabac [f]
ใบยาสูบ[n. exp.] (bai yāsūp) EN: tobacco leaf FR: feuille de tabac [f]
ใบยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย[n. exp.] (bai yāsūp p) EN: Virginia tobacco FR:
บ่มใบยา[v. exp.] (bom bai yā) EN: cure tobacco FR:
บริษัทยาสูบ[n. exp.] (børisat yās) EN: tobacco company FR: cigarettier [m]
ชิชา[n.] (chichā) EN: chicha ; shisha ; sheesha ; hookah ; oriental tobacco pipe FR: chicha [f]
การบริโภคยาสูบ[n. exp.] (kān børiphō) EN: tobacco consumption FR: consommation de tabac [f]
การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ[n. exp.] (kān khōtsan) EN: advertising tobacco products FR:
ภาษียาสูบ[n. exp.] (phāsī yāsūp) EN: tobacco tax FR: taxe sur le tabac [f]
โรงงานยาสูบ[n. exp.] (rōng-ngān y) EN: tobacco factory FR:
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง (รยส.) [org.] (Rōng-ngān Y) EN: Thailand Tobacco Monopoly FR:
เศษของยาสูบ[n. exp.] (sēt khøng y) EN: waste tobacco FR:
สูบยา[v. exp.] (sūp yā) EN: smoke tobacco ; smoke opium FR:
วันงดสูบบุหรี่โลก[n. prop.] (Wan Ngot Sū) EN: World No Tobacco Day FR: Journée mondiale sans tabac [f]
วันสูบบุหรี่โลก[n. exp.] (wan sūp bur) EN: World No Tobacco Day FR: Journée mondiale sans tabac [f]
ยาฉุน[n.] (yāchun) EN: strong chewing tobacco FR:
ยาแดง[n.] (yādaēng) EN: Chinese tobacco made mild by blending FR:
ยาฝอย[n.] (yāføi) EN: mild chewing tobacco FR:
ยาจืด[n.] (yājeūt) EN: mild chewing tobacco FR:
ยาเส้น[n.] (yāsen) EN: pipe tobacco ; pipe tobacco smoking mixture ; shredded tobacco FR:
ยาสูบ[n.] (yāsūp) EN: tobacco FR: tabac [m]
ยาตั้ง[n. exp.] (yātang) EN: tobacco in the form of slabs FR:
ร้านขายยาสูบ[n. exp.] (rān khāi yā) EN: tobacconist FR: bureau de tabac [m]

tobacco ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tabakanbau {m}cultivation of tobacco
Genussmittel {n}semiluxury food; drink and tobacco
Tabakwaren {pl}tobacco goods; tobacco products
Tabak {m} (zum Rauchen)tobacco; baccy
Tabakqualm {m}tobacco smoke
Tabakwarenladen {m}tobacconist's

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tobacco
Back to top