ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cigar*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cigar, -cigar-

*cigar* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cigar (n.) ซิการ์
cigar case (n.) กล่องยานัตถุ์
cigaret (n.) บุหรี่ Syn. cigarette
cigarette (n.) บุหรี่ Syn. cigaret
cigarillo (n.) บุหรี่มวนเล็ก
English-Thai: HOPE Dictionary
cigar(ซิการ์') n. บุหรี่ซิการ์, Syn. segar.
cigar holderกล้องบุหรี่ซิการ์
cigaret(ซิกะเรท') n. บุหรี่
cigarette(ซิกะเรท') n. บุหรี่
English-Thai: Nontri Dictionary
cigar(n) ซิการ์
cigarette(n) สายวัด,บุหรี่,ยาสูบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cigarette taxภาษียาสูบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cigar Shapeรูปซิการ์ [การแพทย์]
Cigarette cardsรูปยาซิกาแร็ต [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก้นกรอง (n.) cigarette butt Syn. ก้นกรองบุหรี่
ก้นกรองบุหรี่ (n.) cigarette butt
ซองบุหรี่ (n.) cigarette case See also: cigar-case
ซิการ์ (n.) cigar Syn. ซิกาแรต, บุหรี่, ยาสูบ
ซิกาแรต (n.) cigarette See also: tobacco Syn. ยาสูบ
ซิกาแรต (n.) cigar Syn. บุหรี่, ยาสูบ
บุหรี่ (n.) cigarette See also: tobacco Syn. ซิกาแรต, ยาสูบ
มวน (v.) roll (a cigarette) See also: make a rollic Syn. มวนยา, มวนบุหรี่
มวนบุหรี่ (v.) roll (a cigarette) See also: make a rollic Syn. มวนยา
มวนยา (v.) roll (a cigarette) See also: make a rollic Syn. มวนบุหรี่
โอสถมวน (n.) cigarette Syn. บุหรี่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How many cigarette do you smoke a day?คุณสูบบุหรี่มากแค่ไหนต่อวัน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get your cigars, cigarettes and chewing' tobacco.บุหรี่และเคี้ยวยาสูบ
She was lying on the divan, a large tray of cigarette stubs beside her.หล่อนนอนอยู่บนโซฟา มีที่เขี่ยบุหรี่อยู่ข้างๆ
Two or three cigarettes are bartered for a bowl of soup.บุหรี่สองสามมวน แลกซุปหนึ่งถ้วยได้
He's tall blond he smokes a cigar and he's a pig!มันตัวสูง ผมทอง สูบซิการ์ และมันเลวชาติ!
$25 for a cigarette is too much!บุหรี่มวนละ 25 ดอลลาร์ มันแพงไป
We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes... it's dark and we're wearing sunglasses.เรามี น้ำมันเต็มถัง บุหรี่ครึ่งตั้ง มันมืดและเรากำลังใส่แว่นตากันแดด
That's when a cigarette tastes best, after supper.นั่นเป็นเวลาที่สูบบุหรี่ได้รสชาติที่สุด หลังอาหารค่ำ
That means I haven't had a cigarette in 18 years.นั่นหมายความว่า ฉันไม่ได้สูบบุหรี่มา 18 ปีแล้ว
Feels like a cigarette lighter.รู้สึกเหมือน ที่จุดบุหรี่
He was one of the city's biggest hijackers... of booze, cigarettes, razor blades, shrimp and lobsters.เขาคือหัวขโมยขาใหญ่ที่สุดของเมือง เหล้า บุหรี่ ใบมีด กุ้งฝอย และกุ้งมังกร
Yes. But now I'm hearing about this cigarette lighter with your prints on it.คุย แต่ผมได้ยินว่ามีรอยนิ้วมือ คุณอยู่บนไฟแช็ค
And, of course, who could live without German cigarettes ?บุหรี่เยอรมัน... ขาดไม่ได้

*cigar* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卷烟[juǎn yān, ㄐㄩㄢˇ ㄧㄢ, 卷烟 / 卷煙] cigarette; cigar
[yān, ㄧㄢ, 烟 / 煙] cigarette; tobacco; smoke
烟灰[yān huī, ㄧㄢ ㄏㄨㄟ, 烟灰 / 煙灰] cigarette ash
菸蒂[yān dì, ㄧㄢ ㄉㄧˋ, 菸蒂] cigarette butt
香烟[xiāng yān, ㄒㄧㄤ ㄧㄢ, 香烟 / 香煙] cigarette; smoke from burning incense
打火机[dǎ huǒ jī, ㄉㄚˇ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ, 打火机 / 打火機] lighter; cigarette lighter
纸煤儿[zhǐ méi r, ㄓˇ ㄇㄟˊ ㄖ˙, 纸煤儿 / 紙煤兒] paper taper used to light cigarette etc
[gēn, ㄍㄣ, 根] radical (chem.); root; basis; classifier for long slender objects, e.g. cigarettes, guitar strings
烟卷儿[yān juǎn r, ㄧㄢ ㄐㄩㄢˇ ㄖ˙, 烟卷儿 / 煙捲兒] cigarette
纸烟[zhǐ yān, ㄓˇ ㄧㄢ, 纸烟 / 紙煙] cigarette
雪茄[xuě jiā, ㄒㄩㄝˇ ㄐㄧㄚ, 雪茄] cigar
雪茄烟[xuě jiā yān, ㄒㄩㄝˇ ㄐㄧㄚ ㄧㄢ, 雪茄烟 / 雪茄煙] cigar
过滤嘴香烟[guò lǜ zuǐ xiāng yān, ㄍㄨㄛˋ ㄌㄩˋ ㄗㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ ㄧㄢ, 过滤嘴香烟 / 過濾嘴香煙] filter-tipped cigarette
万宝路[Wàn bǎo lù, ㄨㄢˋ ㄅㄠˇ ㄌㄨˋ, 万宝路 / 萬寶路] Marlboro (cigarette)
抽菸[chōu yān, ㄔㄡ ㄧㄢ, 抽菸] smoke (cigarettes)

*cigar* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カートン;カルトン[, ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre
シガー[, shiga-] (n) cigar
シガリロ[, shigariro] (n) cigarillo; small cigar
シガレット[, shigaretto] (n) cigarette
シガレットケース[, shigarettoke-su] (n) cigarette case
シガレットパンツ[, shigarettopantsu] (n) cigarette pants
シガレットペーパー[, shigarettope-pa-] (n) cigarette paper
シガレットホールダー[, shigarettoho-ruda-] (n) cigarette holder
しけもく[, shikemoku] (n) (sl) smokeable cigarette end (butt)
たばこ税;タバコ税[たばこぜい(たばこ税);タバコぜい(タバコ税), tabakozei ( tabako zei ); tabako zei ( tabako zei )] (n) tobacco tax; cigarette tax
ポイ捨て;ぽい捨て[ポイすて(ポイ捨て);ぽいすて(ぽい捨て), poi sute ( poi sute ); poisute ( poi sute )] (n) littering, esp. such things as empty cans, cigarette butts, dog faeces, etc. along roads, in parks, etc.; careless tossing away
もく[, moku] (n) (from a reversal of くも) (See 雲・くも) cigarette; cig; smoke; fag
もく拾い[もくひろい, mokuhiroi] (n) gathering cigarette butts; person gathering cigarette butts
ラーク[, ra-ku] (n) (1) {comp} lurk; (2) Lark (cigarette brand)
ライターケース[, raita-ke-su] (n) (cigarette) lighter case
吸口;吸い口[すいくち, suikuchi] (n) (1) mouthpiece; cigarette holder; cigarette filter (tip); (2) (See 吸い物) fragrant garnish (for soup)
吹かす[ふかす, fukasu] (v5s,vt) (1) to smoke (a cigarette); (2) (See 先輩風を吹かす) to behave as ...; (3) (See エンジンを吹かす) to accelerate; to rev up
[ぶく, buku] (n,n-suf) (1) clothes (esp. Western clothes); (suf,ctr) (2) (See 一服) counter for doses of medicine, gulps of tea, drags of a cigarette, etc.; (P)
達磨鮫[だるまざめ;ダルマザメ, darumazame ; darumazame] (n) (uk) cookie-cutter shark (Isistius brasiliensis); cigar shark

*cigar* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดบุหรี่[v. exp.] (at burī) EN: take a deep drag on a cigarette ; smoke ; inhale FR:
บริษัทยาสูบ[n. exp.] (børisat yās) EN: tobacco company FR: cigarettier [m]
บุหรี่[n.] (burī) EN: cigarette ; cigar FR: cigarette [f] ; sèche [f] (fam.) ; clope [f] (fam.) ; cibiche [f] (fam., vx)
บุหรี่ไฟฟ้า[n. exp.] (burī faifā) EN: electronic cigarette ; e-cigarette FR: cigarette électronique [f] ; e-cigarette [f]
บุหรี่ซิการ์[n. exp.] (burī sikā) EN: cigar FR: cigare [m]
บุหรี่สอดไส้กัญชา[n. exp.] (burī søtsai) EN: joint ; marijuana joint FR: joint [m] (anglic. - fam.) ; cigarette de haschisch [f]
ไฟแช็ก[n.] (faichaek) EN: lighter ; cigarette lighter FR: briquet [m]
หีบบุหรี่[n. exp.] (hīp burī) EN: cigarette casket FR: cartouche de cigarettes [f] ; farde de cigarettes [f] (Belg.)
จุดบุหรี่[v. exp.] (jut burī) EN: light a cigarette FR: allumer une cigarette
การสูบบุหรี่[n. exp.] (kān sūp bur) EN: smoking FR: consommation de cigarettes [f] ; consommation de tabac [f]
เขี่ยบุหรี่[v. exp.] (khīa burī) EN: flick the ash off a cigarette FR:
ขี้บุหรี่[n.] (khī burī) EN: cigarette ash FR: cendre de cigarette [f]
คีบบุหรี่[v. exp.] (khīp burī) EN: hold a cigarette between the fingers FR: tenir une cigarette entre ses doigts
ควันบุหรี่[n. exp.] (khwan burī) EN: cigarette smoke FR: fumée de cigarette [f]
ลิ่นบุหรี่[n. exp.] (klin burī) EN: FR: odeur de cigarette [f]
กล่องบุหรี่[n. exp.] (klǿng burī) EN: cigarette case ; cigarette packet FR: étui à cigarettes [m]
กล้องยาเส้น[n. exp.] (klǿng yāsen) EN: pipe ; cigar pipe FR: pipe [f] ; bouffarde (fam.) [f]
ก้นบุหรี่[n.] (konburī) EN: cigarette butt ; butt ; cigarette stub ; cigarette end FR: mégot [m]
มวน[n.] (mūan) EN: [classif.: cigarettes sticks, cigars] FR: [classif. : cigarettes, cigares]
มวนบุหรี่มวนหนึ่ง[xp] (mūan burī m) EN: roll a cigarette FR: rouler une cigarette
ซิการ์[n.] (sikā) EN: cigar FR: cigare [m]
ซอง[n.] (søng) EN: [classif.: envelopes, packs of cigarettes, packs, packages, cases, packets] FR: [classif. : enveloppes, cartouches de cigarettes / fardes de cigarettes (Bel.), paquets]
ซองบุหรี่[n. exp.] (søng burī) EN: cigarette case ; pack of cigarettes ; cigarette pack FR: paquet de cigarettes [m]
สูบบุหรี่[v.] (sūp burī) EN: smoke ; smoke cigarettes FR: fumer (une cigarette)
ตั๊กแตนกิ่งไม้[n. exp.] (takkataēn k) EN: Small Cigar Stick Insect FR:
ตัว[n.] (tūa) EN: [classif.: animals, insects, fish ; things with legs (tables, chairs, dolls ...), clothing with legs or arms (shirts, pants, underwear ...), cigarettes, letters of the alphabet] FR: [classif. : animaux, insectes, poissons, objets possédant des pieds (tables, chaises ...), vêtements avec manches ou jambes (chemises, pantalons, sous-vêtements ...), cigarettes, lettres de l'alphabet]
เลิกสูบบุหรี่ ; เลิกบุหรี่[v. exp.] (loēk sūp bu) EN: give up smoking ; stop smoking ; leave off smoking FR: arrêter de fumer ; arrêter la cigarette

*cigar* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zigarettenrauch {m} | kalter Zigarettenrauchcigarette smoke | stale cigarette smoke
Filterzigarette {f}filter tipped cigarette; filter-tip
Zigarrenabschneider {m}cigar cutter
Zigarrenkiste {f}cigar box
Zigarrenspitze {f}cigar holder
Zigarrenstummel {m}cigar end
Feuerzeug {n}cigarette lighter; lighter
Zigarettenautomat {m}cigarette automat
Zigarettenautomat {m}cigarette machine
Zigarettenetui {n}cigarette case
Zigarettenschachtel {f}cigarette packet
Zigarettenspitze {f}cigarette holder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cigar*
Back to top