ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

check up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *check up*, -check up-

check up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
check up (phrv.) ตรวจสุขภาพ Syn. check over
check up on (vt.) ตรวจสอบ Syn. look into, suss out
check up on (vi.) ตรวจสอบ See also: ตรวจ, เช็ค Syn. look into, suss out
check up on (vi.) ตรวจสอบ Syn. check, look into
check up on (vi.) ตรวจสอบ See also: ตรวจทาน, ตรวจความเรียบร้อย Syn. check, look into
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Check upตรวจร่างกาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทาน (v.) check up See also: re-read Syn. สอบ, ตรวจ, ใคร่ครวญ, ตรวจสอบ, ตรวจทาน, ทบทวน
สอบทาน (v.) check up See also: check, verify, re-read, re-examine, proofread Syn. ตรวจทาน, ตรวจ
สังคายนา (v.) check up See also: sort out Syn. สะสาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll check up and call you right backพอพ่อรู้ว่าเป็นเรื่องอะไร พ่อจะโทรหาลูกทันที ลองขอทางนั้นว่าให้ลูกรอได้มั๊ย
You know, when I went round to check up on your story.ตอนที่ผมไปสืบหาเรื่องของคุณอยู่
Wait, I am after him! You check up the minivan!ผมจะจับมัน ขนระเบิดรถมา
I'm not here to check up on him.-ไม่ มันเป็นการส่วนตัว
They're here to check up on you.พวกเขามาที่นี่เพื่อตรจสอบคุณ
Well, we're just calling to check up on our adult programming subscribers.เอ่อ, พวกเราถูกเรียมาเพื่อตรวสอบ เกี่ยวการตอบรับเป็นสมาชิกของรายการผู้ใหญ่
I thought I'd swing by and, you know, check up on Jill;ผมมาเดินเล่น แล้วก็..
Are you trying to check up on us now?คุณพยายามที่จะมาตรวจสอบพวกเรางั๊นหรอ?
AND THERE'S A GOOD CHANCE HE'S GONNA CHECK UP ON YOU.เค้าเป็นกังวลเกี่ยวกับพ่อของหนู แต่เค้าไม่สามารถที่จะติดต่อพ่อของหนูได้
I thought I'd check up on you and see how the camping was going.ผมคึดว่าแวะมาดูพ่อหน่อยครับ\และดูว่าแคมป์ไปถึงไหน.
And when dad dies, there's no one left to check up on him.และเมื่อพ่อตายไป ไม่มีใครรู้ว่ามีเขาอยู่
Maybe I should check up under your hood for you.บางที ฉัน ควรตรวจสอบ ขึ้น ภายใต้ กระโปรงหน้ารถ ของคุณ

check up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
洗い立てる[あらいたてる, araitateru] (v1,vt) (1) to examine closely; to check up on; to ferret out; (2) to wash carefully
調べる[しらべる, shiraberu] (v1,vt) to examine; to investigate; to check up; to sense; to study; to inquire; to search; (P)

check up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การตรวจคัดกรองสุขภาพ[n. exp.] (kān trūat k) EN: check up ; checkup ; health screening FR: check-up [m] (anglic.)
สังคายนา[v.] (sangkhāyanā) EN: check up ; sort out ; revise ; correct ; overhaul ; revamp ; review and revise FR:
สังคายนาย[v.] (sangkhāyanā) EN: check up ; sort out ; revise ; correct ; overhaul ; revamp ; review and revise FR:
สะสาง[v.] (sasāng) EN: put in order ; sort out ; tidy up ; check up ; clear ; handle ; manage ; treat ; deal with ; settle FR: ranger ; mettre en ordre ; trier ; nettoyer ; débarasser ; liquider
สอบทาน[v.] (søpthān) EN: check ; check up ; verify ; proofread ; collate FR: comparer ; s'assurer ; vérifier ; relire
ทาน[n.] (thān) EN: check up ; re-read FR: réviser ; vérifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า check up
Back to top