ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chancy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chancy*, -chancy-

chancy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chancy (adj.) โดยการสุ่ม Syn. haphazard, random
chancy (adj.) ไม่แน่นอน See also: อย่างเสี่ยง Syn. uncertain, risky, harzardous
chancy (adj.) เสี่ยง Syn. risky
English-Thai: HOPE Dictionary
chancy(ชาน'ซี) adj. ไม่แน่นอน,เสี่ยง,โชคดี,เป็นมงคล, Syn. risky,
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, a coded address in a prison letter -- that seems kind of chancy.แล้วที่อยู่จดหมายเข้ารหัสจากคุก มันไม่ดูเสี่ยงไปหน่อยเหรอ

chancy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
水商売[みずしょうばい, mizushoubai] (n) (1) chancy trade (business) with a high turnover rate and uncertain profitability; (2) the entertainment, eating, and drinking business; (3) the night entertainment (nightlife) business

chancy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล่อแหลม[v.] (lølaēm) EN: be dangerous ; be risky ; be chancy ; be perilous ; be dicey ; be hazardous ; be unsafe FR: être dangereux ; être risqué ; être hasardeux

chancy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
risikoreich {adj} | risikoreicher | am risikoreichstenchancy | chancier | chanciest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chancy
Back to top