ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cerise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cerise*, -cerise-

cerise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cerise (adj.) ที่มีสีแดงอมชมพู Syn. cherry-red, reddish, ruddy
English-Thai: HOPE Dictionary
cerise(ซะรีซ') adj.,n. แดงปานกลางจนถึงแดงเข้ม

cerise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チェリーピンク[, chieri-pinku] (n) (cerise) cherry

cerise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชอรี่ = เชอร์รี่[n.] (choērī) EN: cherry FR: cerise [f]
โชคร้าย[n. exp.] (chōk rāi) EN: bad luck ; misfortune ; out of luck FR: malchance [f] ; infortune [f] ; mauvaise fortune [f] ; déveine [f] (fam.) ; poisse [f] (fam.) ; guigne [f] (fam.) ; guignon [m] (fam. - vx) ; cerise [f] (arg.)
มะเขือเทศเชอรี่[n. exp.] (makheūathēt) EN: cherry tomato FR: tomate cerise [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cerise
Back to top