ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acerb

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acerb*, -acerb-

acerb ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acerb (adj.) ซึ่งถากถาง Syn. acrid, bitter
acerbity (n.) การถากถาง See also: การพูดเหน็บแนม, การพูดเสียดสี Syn. causticity, mordancy
English-Thai: HOPE Dictionary
acerbate(แอส' เซอเบท adj. อะเซอ' บิท) ทำให้เปรี้ยวหรือขม, ทำให้ไม่สนุก, โมโห, Syn. irritate
acerbity(อะเซอ' บิที) n. รสเปรี้ยวและฝาด, ความรุนแรง, Syn. harshness, sourness)
English-Thai: Nontri Dictionary
acerbity(n) รสฝาด,ความเผ็ดร้อน,ความเจ็บปวด

acerb ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涩味[sè wèi, ㄙㄜˋ ㄨㄟˋ, 涩味 / 澀味] acerbic (taste); astringent
[sè, ㄙㄜˋ, 涩 / 澀] grating (of surfaces); tart; acerbic
咸涩[xián sè, ㄒㄧㄢˊ ㄙㄜˋ, 咸涩 / 鹹澀] salty and bitter; acerbic

acerb ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亢進;昂進;高進[こうしん, koushin] (n,vs) rising; exacerbated; exasperated; accelerated; aggravated
募らす[つのらす, tsunorasu] (v5s) to exacerbate; to exasperate

acerb ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กวนโทสะ ; กวนโทโส[v. exp.] (kūan thōsa ) EN: irritate ; infuriate ; anger FR: exaspérer ; exacerber ; horripiler
ปากจัด[adj.] (pākjat) EN: sarcastic ; biting ; sharp-tongued ; acerbic ; shrewish FR: mordant (fig.)
ปากคอเราะร้าย[adj.] (pāk khø rǿr) EN: acerbic ; caustic ; quarrelsome FR:

acerb ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herbheit {f}acerbity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า acerb
Back to top