ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

catalog

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *catalog*, -catalog-

catalog ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
catalog (adj.) เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อ Syn. catalogue
catalog (n.) บัญชีรายชื่อ Syn. catalogue, list
catalog (vt.) บันทึกในบัญชีรายชื่อ Syn. catalogue, record
catalog (n.) สิ่งที่ใช้บันทึกรายชื่อ เช่น สมุด ไฟล์ Syn. catalogue
catalogue (adj.) เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อ Syn. catalog
catalogue (n.) บัญชีรายชื่อ Syn. catalog, list
catalogue (vt.) บันทึกในบัญชีรายชื่อ Syn. catalog, record
catalogue (n.) สิ่งที่ใช้บันทึกรายชื่อ เช่น สมุด ไฟล์ See also: แค็ตตาล็อก Syn. catalog
English-Thai: HOPE Dictionary
catalog(แคท'ทะลอก) n. บัญชีรายชื่อ,รายชื่อ,ระบบรายชื่อ vt. ใส่รายชื่อในบัญชีรายชื่อ, See also: cataloger, cataloguer,catalogist n.
catalogue(แคท'ทะลอก) n. บัญชีรายชื่อ,รายชื่อ,ระบบรายชื่อ vt. ใส่รายชื่อในบัญชีรายชื่อ, See also: cataloger, cataloguer,catalogist n.
English-Thai: Nontri Dictionary
catalog(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalogue(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
catalog; catalogue๑. สารบัญแฟ้ม๒. เข้าสารบัญแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
catalogue verseนามาวลี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catalogแค็ตตาล็อก, บัญชีรายชื่อ หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ที่มีภาพสินค้าเช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ ไฟฟ้า พร้อมรายละเอียดของสินค้าเพื่อเผยแพร่หรือสําหรับให้ลูกค้าเลือกซื้อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แค็ตตาล็อก (n.) catalog See also: catalogue
รายการ (n.) catalogue See also: list, list of items, directory, record
บัตรรายการ (n.) catalogue card See also: card index (library)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I could recite the catalog of mistakes that I've made, things that I have done to you, myself.{\cHFFFFFF}I could recite the catalog of mistakes that I've made, {\cHFFFFFF}things that I have done to you, myself.
Madame Leroux says that she has to have the catalog proofs for today.มาดามเลอรูซ์บอกว่าเธอต้องได้ พรูฟ แคตตาล็อก วันนี้นะคะ
Victoria's Secret models. They shoot the catalog in a studio right down the street.สาววิคตอเรีย ซีเคร็ท มาถ่ายแบบที่สตูดิโอใกล้ ๆ
Just because I don't have a catalog of the school's dick sizes like you, doesn't mean I don't know a thing or two.แหม แค่ฉันไม่มีแค็ตตาล็อกขนาดไอ้จู๋ของผู้ทั้งโรงเรียนเหมือนเธอ ก็ไม่ได้หมายความว่า ฉันไม่รู้อะไรเลยนะ
Then another day to catalog evidence,แล้วใช้อีกวันรวบรวมหลักฐาน
Yeah,but the bad ws is,there's a whole catalog of neurotoxins.แต่ข่าวที่แย่ไปกว่านั้นคือ มันทำลายทั้งหมดของระบบประสาท
We are gonna have to catalog these injuries chronologically. Talk to Angela.เราจะจัดหมวดหมู่Nลักษณะ\การบาดเจ็บพวกนี้ไปตามลำดับเวลา ไปคุยกับแองเจิลล่านะ
Don't worry, roomie. Mr. Ikea Catalog and I will have this all figured out.ไม่ต้องห่วง คุณไอเกียกับฉัน จะหาทางแก้เอง
The cops here agreed to keep everything quiet until we I.D. the victim and catalog the evidence.พวกตำรวจเห็นด้วยที่จะปิดเรื่องนี้เอาได้ จนกว่าเราจะระบุตัวเหยื่อและหลักฐานต่างๆได้
Is there some sort of, uh, catalog we can look at?..มันมีแบบว่า แคตตาล็อคให้เราเลือกไหม
I have to catalog all the forensics.มันแคตตาล็อคของงานนิติเวช ทั้งหมด ที่ฉันต้องตรวจสอบดู
First of all, order a hundred roses, and contact the jewelry shop and have them bring over a catalog of new items.อย่างแรก สั่งดอกกุหลาบ 100 ดอก แล้วก็ ติดต่อร้านเครื่องประดับ เอาของใหม่จากแคตตาลอกมาเลย

catalog ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星云表[xīng yún biǎo, ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ ㄅㄧㄠˇ, 星云表 / 星雲表] catalog of stars and nebulae
烟花簿[yān huā bù, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄅㄨˋ, 烟花簿 / 煙花簿] catalog of prostitutes (esp. in Yuan theater)
梅西耶星表[Méi xī yē xīng biǎo, ㄇㄟˊ ㄒㄧ ㄧㄝ ㄒㄧㄥ ㄅㄧㄠˇ, 梅西耶星表] Messier catalog of nebulae and clusters (1784)
梅西叶星表[Méi xī yè xīng biǎo, ㄇㄟˊ ㄒㄧ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄥ ㄅㄧㄠˇ, 梅西叶星表 / 梅西葉星表] Messier catalog of nebulae and clusters (1784)
目录[mù lù, ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ, 目录 / 目錄] catalog; table of contents; directory (on computer hard drive); list; contents
[mù, ㄇㄨˋ, 目] eye; item; section; list; catalogue; table of contents; order (taxonomy); goal; name; title

catalog ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カタログショッピング[, katarogushoppingu] (n) catalog shopping; catalogue shopping
カタログスペック[, katarogusupekku] (n) {comp} catalog spec
カタログセット[, katarogusetto] (n) {comp} catalog set
カタログプロパティ[, katarogupuropatei] (n) {comp} catalog property
カタログ販売[カタログはんばい, katarogu hanbai] (n) catalog retailing; catalogue retailing
バックアップセットカタログ[, bakkuappusettokatarogu] (n) {comp} backup set catalog
出版目録[しゅっぱんもくろく, shuppanmokuroku] (n) catalog of publications; catalogue of publications
図書目録[としょもくろく, toshomokuroku] (n,adj-no) book catalogue; book catalog; card catalogue; card catalog
書目[しょもく, shomoku] (n) catalogue of books; catalog of books
カタログドプロシジャ[, katarogudopuroshija] (n) {comp} cataloged procedure
カタログレゾネ[, katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre
ケッヘル番号[ケッヘルばんごう, kehheru bangou] (n) Koechel number (catalogue of Mozart's music)
一覧[いちらん, ichiran] (n,vs) (1) at a glance; (a) look; (a) glance; (a) summary; (2) (school) catalog; catalogue; (P)
一覧表[いちらんひょう, ichiranhyou] (n) list; table; schedule; catalogue; catalog; (P)
型録(ateji)[カタログ(P);かたろぐ, katarogu (P); katarogu] (n,vs) (uk) catalog; catalogue; (P)
恒星表[こうせいひょう, kouseihyou] (n) (obsc) (See 星表) star catalog; star catalogue
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カタログ[かたろぐ, katarogu] catalog (vs), catalogue
カタログドプロシジャ[かたろぐどぷろしじゃ, katarogudopuroshija] cataloged procedure
目録[もくろく, mokuroku] catalogue

catalog ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญชี[n.] (banchī) EN: list ; roll ; roster ; catalog FR: liste [f] ; rôle [m] ; répertoire [m]
บานแผนก[n.] (bānphanaēk) EN: table of contents ; catalog ; list FR: table des matières [f]
แค็ตตาล็อก[n.] (khaettālǿk) EN: catalogue ; catalog (Am.) FR: catalogue [m]
รายการหนังสือ[n.] (rāikān nang) EN: catalogue ; catalog (Am.) FR: catalogue [m]
รายการสินค้า[n. exp.] (rāikān sink) EN: catalogue ; catalog (Am.) ; list of goods FR: catalogue [m] ; liste des produits [f]
รายการสินค้าเสมือนจริง[n. exp.] (rāikān sink) EN: virtual catalog FR: catalogue virtuel [m]
บัตรรายการ[n. exp.] (bat rāikān) EN: catalogue card ; index card FR: fiche [f]
หนังสือรายการสินค้า[n. exp.] (nangseū rāi) EN: catalogue FR: catalogue [m]
รายการ[n.] (rāikān) EN: list ; directory ; agenda ; catalogue ; program ; account ; itinerary FR: liste [f] ; répertoire [m] ; programme [m]
สมุดรายการ[n. exp.] (samut rāikā) EN: FR: catalogue [m]

catalog ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artikelkatalog {m}article catalog
Auktionskatalog {m}auction catalogue; auction catalog [Am.]
Autorenkatalog {m}author catalogue
Verfasserkatalog {m}author catalogue
Katalogeintrag {m}catalog entry
Bandkatalog {m}catalogue in book form
Katalogschild {n}catalogue labelling
Katalogschrank {m}catalogue cabinet
Katalogschubkasten {m}catalogue drawer
Katalogzettel {m}catalogue card
Messekatalog {m}catalogue of books sold at the fair
EDV-Katalogisierung {f}computer cataloguing
Lastenheft {n}product concept catalogue
Katalogpreis {m}list price; catalogue price
Ausstellungskatalog {m}official catalogue
Benutzerkatalog {m}public catalogue
Titelaufnehmer {m}cataloguer
Sachkatalog {m}title catalogue
Gesamtkatalog {m}union catalogue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า catalog
Back to top