ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

caller

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *caller*, -caller-

caller ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
caller (n.) ผู้ประกาศ Syn. announcer
English-Thai: HOPE Dictionary
caller(คอล'เลอะ) n. คนร้องเรียก,สิ่งเรียก,สิ่งที่เรียกร้อง,ผู้ไปเยี่ยม,ผู้โทรศัพท์,ผู้เรียกประชุม
English-Thai: Nontri Dictionary
caller(n) ผู้ขานชื่อ,ผู้เรียก,ผู้ไปเยี่ยม,ผู้มาหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Identification of the caller was unsuccessful."การระบุตัวผู้โทรนั้นไม่เป็นผลสำเร็จ"
Can I check the caller ID?ขอดูได้ไหมว่าใครโทรมา
All right, the caller said that she would be dead by 8:20, was it?เอาล่ะ ปลายสายที่โทรมาบอกว่าเธอจะตาย เวลา 8: 20 ใช่ไหม
[Man On Phone] WNYH. You're caller seven. Can you name our mystery song?เรียกว่า Seven คุณตั้งชื่อเพลงลึกลับของเราได้ไหม?
No kid had as much fun as you did. UNKNOWN CALLER What?ไม่มีเด็กคนไหน จะรู้สึกสนุกไปมากกว่าลูกอีกแล้ว มีอะไร?
Any idea who the caller is?พอจะรู้ไหมว่าคนโทรเป็นใคร?
Has the phone company been served with a caller subscription subpoena?บริษัทโทรศัพท์ได้รับหมายศาล ให้แกะรอยคนที่โทรมาหรือยัง
Jung-nam Hwang is on the line. Our next caller is...ต่อไป อ้า คนที่กำลังโทรมานี้
You know, I think that last caller had some undeniable points.ผมว่าสายที่โทรเข้ามาล่าสุด มีประเด็นที่ปฎิเสธไม่ได้จริงๆ
But apparently, an anonymous caller did.แต่เห็นได้ชัดเลยนะ มีผู้ไม่ประสงค์จะออกนามเป็นคนโทรบอก
The caller said a gentleman was urinating in the yard.มีคนโทรแจ้งว่าคุณสุภาพบรุษได้ปัสสาวะลงสนามหญ้า
If only this anonymous caller had a shred of proof,ถ้าเพียงแค่โทรแจ้งโดยไม่มีหลักฐานพิสูจน์

caller ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腻子[nì zi, ㄋㄧˋ ㄗ˙, 腻子 / 膩子] putty (same as 泥子); frequent caller; hanger-on

caller ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナンバーディスプレー[, nanba-deisupure-] (n) (1) number display; (2) caller ID (on telephones)
弔問客[ちょうもんきゃく, choumonkyaku] (n) condolence caller
来訪者[らいほうしゃ, raihousha] (n) client; visitor; caller
呼び出し側[よびだしがわ, yobidashigawa] (n) caller; calling party
客人[きゃくじん, kyakujin] (n) caller; visitor; company; guest
来客[らいきゃく(P);らいかく, raikyaku (P); raikaku] (n) visitor; caller; (P)
訪問客[ほうもんきゃく, houmonkyaku] (n) caller; visitor
門前成市[もんぜんせいし, monzenseishi] (n) having a constant stream of visitors; being thronged with callers
門前払い[もんぜんばらい, monzenbarai] (n) turning another away at the gate or front door; refusing to receive a caller; (P)

caller ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แขก[n.] (khaēk) EN: guest ; visitor ; caller FR: invité [m] ; hôte [m] ; convive [m] ; visiteur [m]
ผู้มาเยือน[n. exp.] (phū mā yeūo) EN: visitor ; guest ; caller FR: visiteur [m]
แซะ[n.] (sae) EN: Callerya atropurpurea FR: Callerya atropurpurea

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า caller
Back to top