ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

burnt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *burnt*, -burnt-

burnt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
burnt (adj.) ซึ่งเผาไหม้
English-Thai: HOPE Dictionary
burnt(เบอร์นทฺ) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ burn adj. เกี่ยวกับสีน้ำตาลเข้ม,ซึ่งไหม้เกรียม,ซึ่งถูกลวกหรือไฟไหม้บาดเจ็บ
burnt offeringn. การเผาไหม้เพื่อบูชายันต์
English-Thai: Nontri Dictionary
burnt(vt) pt และ pp ของ burn
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
burnt coalถ่านหินอบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burnt Outทึบไม่มากแสงผ่านสะดวก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกรียม (adj.) burnt See also: sun-burnt, scorched, charred, parched Syn. ไหม้เกรียม
ไหม้ (adj.) burnt See also: scorched, parched Syn. เกรียม, ไหม้เกรียม
ไหม้เกรียม (adj.) burnt See also: sun-burnt, scorched, charred, parched
ไหม้เกรียม (adj.) burnt See also: scorched, parched Syn. เกรียม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see why those lorries burnt so well and exploded - nay, came apart - that's petrol and lubricants, which is very difficult to get in war.คุณจะเห็นว่าทำไมรถบรรทุก เหล่านั้นเผาให้ดี และระเบิดแต่ว่ามาออกจากกัน นั่นเป็นเพียงน้ำมันและ น้ำมันหล่อลื่นซึ่ง
In the roar of an engine, he lost everything and became a shell of a man a burnt out, desolate man a man haunted by the demons of his past.เขาสูญเสียทุกอย่างไปบนถนน... ...กลายเป็นคนเพียงเปลือก... ...บ้านแตกสาแหรกขาด โดดเดี่ยว...
I repeat: no body, it's totally burnt out.ผมทำซ้ำ ไม่มีร่างกาย ก็ เผาทั้งหมด
It was burnt down and demolished.มันถูกไฟไหม้และพังยับเยิน
All had burnt down, except a pair of steel scissors.ทั้งหมดได้เผาไหม้ลง, ยกเว้นคู่ของกรรไกรเหล็ก
I burnt my fingers, and I cracked a nail!ฉันเผานิ้วมือข​​องฉันและฉันแตกเล็บ!
Any decent church would've burnt you bastards years ago.ใด ๆ ที่คริสตจักรที่ดีจะได้เผาคุณไอ้ปีที่ผ่านมา
You know it. You're burnt out.คุณก็รู้ คุณหมดไฟแล้ว
The Chinese have already secured much of the northern border regions. They have ransacked a village, destroyed the monasteries... burnt scriptures and defaced holy relics.จีนยึดเขตชายแดน ทางตอนเหนือของเราแล้ว พวกนั้นบุกปล้นสะดมหมู่บ้าน ทำลายวัด
And finally, sprinkle the ashes of his burnt photograph.และท้ายสุด เผารูปเขา แล้วเอาขี้เถ้าโปรยลงไป
Gadget's goose is cooked... more like deep-fried and burnt to a crisp.ห่านของแก็ดเจ็ทถูกยำแล้ว... เหมือนจะย่างและไหม้จนกรอบ ซะมากกว่า
His own daughter burnt alive for loving me.ลูกสาวแท้ๆของเขา .... เผาทั้งเป็น

burnt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吊文[diào wén, ㄉㄧㄠˋ ㄨㄣˊ, 吊文 / 弔文] paper prayers for the dead burnt at funerals
纸钱[zhǐ qián, ㄓˇ ㄑㄧㄢˊ, 纸钱 / 紙錢] ritual money made of paper burnt for the Gods or the dead
惹火烧身[rě huǒ shāo shēn, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄕㄣ, 惹火烧身 / 惹火燒身] stir up fire and get burnt (expr.); get one's fingers burnt
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 焦] burnt; scorched; worried; anxious; surname Jiao

burnt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お焦げ;御焦げ[おこげ, okoge] (n) burnt rice; scorched rice
バーントアンバー[, ba-ntoanba-] (n) burnt umber
バーントシェンナ[, ba-ntoshienna] (n) burnt sienna
松煙[しょうえん, shouen] (n) soot of burnt pine; ink stick (made from burnt pine)
松煤[しょうばい, shoubai] (n) soot of burnt pine
焼け山[やけやま, yakeyama] (n) burnt mountain; dormant volcano
焼け死ぬ[やけしぬ, yakeshinu] (v5n,vi) (sens) to be burnt to death
焼け野[やけの, yakeno] (n) burnt field
燔祭[はんさい, hansai] (n) burnt offering (i.e. religious animal sacrifice)
燠火;熾火[おきび, okibi] (n) glowing ember (either red hot charcoal or the glowing remains of burnt firewood); live charcoal
羹に懲りて膾を吹く[あつものにこりてなますをふく, atsumononikoritenamasuwofuku] (exp) (id) (obs) a burnt child dreads the fire; once bitten twice shy; to become over cautious from a bad experience
黒焦げ[くろこげ, kurokoge] (n) something burnt black
半焼け[はんやけ, hanyake] (adj-na,n) half-burnt; half-done; half-baked; rare
焼ける(P);灼ける;妬ける[やける, yakeru] (v1,vi) (1) (焼ける only) to burn; to be roasted; to be heated; to be sunburnt; to fade (in the sun); to glow red (i.e. of the sky at sunset); (2) to be jealous; to be envious; (P)
焼印;焼き印[やきいん, yakiin] (n) brand (burnt-in mark of identification); branding iron

burnt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขนมเปียกปูน[n.] (khanompīekp) EN: black coconut sweet pudding ; rice flour pudding blended with juice from burnt coconut pee FR:
ข้าวไหม้แล้ว[n. exp.] (khāo mai la) EN: the rice has burnt FR: le riz a brûlé
ข้าวตัง[n.] (khāotang) EN: rice crust ; crust of rice ; burnt rice FR: croûte de riz [f]
เกรียม[adj.] (krīem) EN: burnt FR:
ไหม้[v.] (mai) EN: burn ; be burnt ; scorch ; be charred ; be on fire ; catch fire ; be ablaze ; blaze ; flame ; glow ; smoke FR: brûler ; être en feu ; prendre feu ; roussir ; cramer (fam.)
ไหม้[adj.] (mai) EN: charred ; parched ; sun-burnt ; shrivelled ; burnt ; scorched FR: brûlé ; carbonisé ; cramé (fam.)
เปียกปูน[n.] (pīekpūn) EN: black coconut sweet pudding ; rice flour pudding blended with juice from burnt coconut pee FR:
ตังเม[n.] (tangmē) EN: sticky sweet ; candy ; toffee ; burnt sugar FR:

burnt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheiterhaufen {m} | auf dem Scheiterhaufen verbrannt werdenfuneral pile; (funeral) pyre | to be burnt at the stake
Brandgeruch {m}burnt smell
Brandlehm {m}burnt clay
Brandschicht {f}burnt layer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า burnt
Back to top