ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bureaucratic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bureaucratic*, -bureaucratic-

bureaucratic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bureaucratic (adj.) เกี่ยวกับระบบราชการ Syn. ministerial, official
bureaucratic (adj.) เกี่ยวกับข้าราชการและกฎระเบียบต่างๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
bureaucratic(adj) เกี่ยวกับข้าราชการ,ของข้าราชการ,เกี่ยวกับเจ้าขุนมูลนาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, for bureaucratic reasons, culture's arch-enemies... have seized this bastion of liberty.ขณะนี้ ระเบียบของทางราชการ\ ได้กลายเป็นศัตรูตัวร้ายของวัฒนธรรม และได้ฉกฉวย ปราการแห่งเสรีภาพไป
My specialty is untangling bureaucratic knots.หน้าที่ของฉันก็คอย/Nติดต่อกับทางราชการให้ทำงานได้สะดวก
You're so much better at dealing with this bureaucratic stuff than I am.คุณช่างดีเหลือเกิน ดีกว่าพนักงานราชการคนอื่นที่ฉันรู้
This is different. That was bureaucratic bullshit.นี่ไม่เหมือนกัน นั่นมันแค่ช่วยเพื่อนนอกหน่วย
Shall we say, bureaucratic maneuvering To keep it alive and free from political meddling,เพื่อให้มันดำเนินต่อไปได้ และกันการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยว
You people are a bunch of heartless bureaucratic goons.พวกคุณมันพวกเจ้าหน้าที่ไร้หัวใจ
I am not a heartless bureaucratic goon.ฉันไม่ใช่พวกไร้หัวใจ
What you're passing off as bureaucratic concern looks an awful lot like a personal vendetta, and if you push it,ไอ่สิ่งที่คุณกำลังทำเหมือนว่าเป็นเรื่องน่ากังวลของข้าราชการหนะ ดูมันทุเรศเหมือนความแค้นส่วนตัวยังไงยังงั้น ถ้าคุณยังไม่หยุด
I'm tired of swimming against the bureaucratic tide by myself.ผมเหนื่อยที่จะว่ายทวน กระแสระบบราชการ ตัวคนเดียวแล้ว
Extradition between France and the United States is a bureaucratic nightmare, you know that.ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา ... ... เป็นฝันร้ายของระบบราชการที่คุณรู้ว่า
That's funny because you're satirizing bureaucratic rules by adhering to the letter of the regulations instead of the spirit of it.นั่นตลกดี เพราะว่าคุณกำลังเสียดสีระบบราชการ โดยการยึดมันในตัวอักษรของกฎข้อบังคับ
It's a bureaucratic pile of steaming-- yes.ระบบราชการนี่ทำให้ฉันเดือด---

bureaucratic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
官倒[guān dǎo, ㄍㄨㄢ ㄉㄠˇ, 官倒] speculation by officials; profiteering by government employees; bureaucratic turpitude

bureaucratic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お役所仕事;御役所仕事[おやくしょしごと, oyakushoshigoto] (n) bureaucratic routine; red tape
官僚政治[かんりょうせいじ, kanryouseiji] (n,adj-no) bureaucratic government
官僚機構[かんりょうきこう, kanryoukikou] (n) bureaucratic organization; bureaucracy
役人根性[やくにんこんじょう, yakuninkonjou] (n) bureaucratism; bureaucratic nature
役所仕事[やくしょしごと, yakushoshigoto] (n) red tape; red-tapism; officialism; bureaucratic bungling
縦割行政;縦割り行政[たてわりぎょうせい, tatewarigyousei] (n) vertically segmented administrative system; overcompartmentalized bureaucracy; system in which interministerial rivalry diminishes overall efficiency; (bureaucratic) sectionalism; interministerial rivalry; bureaucratic fiefdoms

bureaucratic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāth) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; elitist bureaucracy ; government by civil servants FR: bureaucratie [f]
แบบรัชกาล[n. exp.] (baēp ratcha) EN: bureaucratic FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bureaucratic
Back to top