ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brooch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brooch*, -brooch-

brooch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brooch (vt.) กลัดเข็มกลัด
brooch (n.) เข็มกลัด Syn. pin
English-Thai: HOPE Dictionary
brooch(โบรค) n. เข็มกลัด
English-Thai: Nontri Dictionary
brooch(n) เข็มกลัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข็มกลัด (n.) brooch See also: clasp, pin Syn. เข็มติดเสื้อ, เข็มซ่อนปลาย
เข็มซ่อนปลาย (n.) brooch See also: broach, clasp, safety pin Syn. เข็มกลัด
เข็มติดเสื้อ (n.) brooch See also: clasp, pin Syn. เข็มซ่อนปลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can make a hat or a brooch or pterodactyl...ผมทำหมวกได้หรือเข็มกลัด หรือตัวเทโรแด็คเทิล...
Lamuga Shoulder, three Brooch bag, twoLamuga Shoulder 3 ใบ Brooch Bag 2 ใบต่างหาก
No, the brooch that you're wearing.ไม่ๆ เข็มกลัดที่เธอติดอยู่หน่ะ
This is the same brooch I lost ten years ago.นี่เป็นเข็มกลัดอันเดียวกับอันที่ฉันทำหายสิบปีที่แล้ว
I forgot the brooch was one of them.ผมลืมว่าเข็มกลัดก็เป็นหนึ่งในนั้น
The man who swiped that brooch that was the man I was.ชายที่ขโมยเข็มกลัด คือคนที่ผมเคยเป็น
If you had gone out with me three years ago, by now, you'd have my great Aunt Ida's brooch that she smuggled out of occupied Belgium in a cat.ถ้าเธอคบกับฉัน ตั้งแต่สามปีก่อน ป่านนี้ เธอได้เข็มกลัด สุดสวยของป้าไอด้า ที่เขาไว้กับแมวแล้ว ลักลอบเอาเข้ามาจากเบลเยี่ยมแล้วละ
I'm so sorry to bother you, but that hippopotamus head brooch is awesome.ฉันขอโทษที่มากวนเธอ แต่เจ้าเข็มกลัดหัวฮิปโปโปนั่น เลิศมาก
My friend, anybody who can pull off a hippo brooch deserves to be here.-ฟังนะ ใครก็ตามที่กล้าติดเข็มกลัดฮิปโปนั่น ควรค่าที่จะทำงานที่นี่
Though I suppose a brooch is a sort of pin, so...แต่เข็มกลัดก็คือปิ่นอย่างหนึ่งแหละนะ...
What about this brooch?แล้วถ้าเข็ดขัดเป็นไง?
Wears creepy brooches like the kind My nana was buried in.ชอบใส่เข็มกลัดประหลาดๆ เหมือนยายฉันที่ตายไปแล้ว

brooch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胸针[xiōng zhēn, ㄒㄩㄥ ㄓㄣ, 胸针 / 胸針] brooch

brooch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
胸飾り[むねかざり, munekazari] (n) brooch
ブローチ[, buro-chi] (n) brooch; (P)

brooch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข็มกลัด[n.] (khemklat) EN: brooch ; clasp ; pin FR: broche [f] ; épingle de sûreté [f]
เข็มซ่อนปลาย[n.] (khemsǿnplāi) EN: brooch ; broach ; clasp ; safety pin FR: épingle à nourrice [f] ; épingle de sûreté [f]
เข็มติดเสื้อ[n. exp.] (khem tit se) EN: brooch FR:

brooch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheibenfibel {f}disc brooch
Kleeblattfibel {f}three lobed brooch
Tutulusfibel {f}tutulus brooch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brooch
Back to top