ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bridesmaid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bridesmaid*, -bridesmaid-

bridesmaid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bridesmaid (n.) เพื่อนเจ้าสาว Ops. groomsman
English-Thai: HOPE Dictionary
bridesmaidn. เพื่อนเจ้าสาว
English-Thai: Nontri Dictionary
bridesmaid(n) เพื่อนเจ้าสาว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพื่อนเจ้าสาว (n.) bridesmaid
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well... um... honestly... yes, a bridesmaid can question many of the bride's choices.ก็ จริงๆแล้ว ใช่ เพื่อนเจ้าสาวคัดค้านได้ในหลายๆเรื่อง ในการตัดสินใจของเจ้าสาว
Would you be a bridesmaid for me again?เป็นเพื่อนเจ้าสาวให้ฉันอีกครั้งนะ
Um, I said yes to the big wedding and I said yes to the burgundy organza bridesmaid dresses, and I just can't say yes anymore.หนูตกลงจัดงานแต่งใหญ่ แล้วก็ตกลง เรื่องชุดเพื่อนเจ้าสาวสีม่วงแดง ผ้าโปร่ง แต่หนูตอบตกลงอย่างอื่นไม่ได้อีกแล้ว
What's the length... of the bridesmaid dress?ความยาวของ ชุดเพื่อนเจ้าสาว
I would like to be a bridesmaid in her wedding in 1 946.อยากจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวในงาน แต่งงานของเธอในปี 1946
But you have to let me make the bridesmaid dresses, okay?แต่พ่อต้องให้หนูทำชุดเพื่อนเจ้าสาว โอเคไหม ?
I think those bridesmaid dresses are a bit premature.พ่อว่าเรื่องชุดแต่งงานยังเร็วไปสำหรับตอนนี้
* the bride walks down just to start the wedding * * and there's one more girl you won't be getting * * so you start thinking, then you start blinking * * a bridesmaid looks and thinks that you're winking *# เจ้าสาวเดินมา เริ่มพิธีแล้ว # # และไม่ใช่สาวคนเดียว ที่นายเห็น # # นายเลยเริ่มคิด จนนายกระพริบตา #
What bridesmaid would I be if I didn't hold your hand during the divorce?ฉันคงไม่ได้เป็นเพื่อนเจ้าสาว ถ้าไม่จูงมือไปหย่าให้เสร็จมั้ง?
Looks like he's got a runaway bridesmaid on his hands.ดูเหมือนเขาจะมีเพื่อนเจ้าสาวที่กลัวฝนเสียแล้ว
I know I'm going to be a bridesmaid at Mike and Tina's wedding, and I'm gonna be anxiously awaiting, just like everyone else, to see if their babies are Asian, too.ชั้นรู้ว่าชั้นจะเป็นเพื่อนเจ้าสาว ของงานแต่งทีน่ากับไมค์ ชั้นรู้ว่า ชั้นแทบทนไม่ไหวเหมือนทุกๆคน
As faithful minions through the years, you've each earned a chance to be immortalized as a bridesmaid in my royal wedding, but legally, I must warn you, not everyone will survive the tryouts.จากการเป็นลูกน้องผู้ศรัทธาตลอดหลายปีมานี้ พวกเธอได้รับโอกาสในการเป็นเพื่อนเจ้าสาว ในงานแต่งงานของฉัน ตามกฎหมายแล้วฉันต้องเตือนพวกเธอนะ

bridesmaid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブライズメイド[, buraizumeido] (n) bridesmaid
介添人;介添え人[かいぞえにん, kaizoenin] (n) best man; groomsman; bridesmaid
花嫁介添人[はなよめかいぞえにん, hanayomekaizoenin] (n) bridesmaid

bridesmaid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพื่อนเจ้าสาว[n.] (pheūoenjaos) EN: bridesmaid FR: demoiselle d'honneur [f]

bridesmaid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brautjungfer {f}bridesmaid; maid of honor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bridesmaid
Back to top