ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

groomsman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *groomsman*, -groomsman-

groomsman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
groomsman (n.) เพื่อนเจ้าบ่าว
English-Thai: HOPE Dictionary
groomsman(กรูมซ'เมิน) n., (pl. -men) เพื่อนเจ้าบ่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
groomsman(n) เพื่อนเจ้าบ่าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Groomsman said she arrived about 8:30.คนดูแลม้าบอกว่าดัชเชสมาถึงประมาณสองทุ่มครึ่ง
He's inside. He's a groomsman.เขาอยู่ข้างใน เขาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าว
I mean, I caught her with a groomsman.ผมหมายถึง ผมจับได้ตอน เธออยู่กับเพื่อนเจ้าบ่าว
You know... a groomsman.คุณรู้ไหม... .... เพื่อนเจ้าบ่าวไง

groomsman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
介添人;介添え人[かいぞえにん, kaizoenin] (n) best man; groomsman; bridesmaid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า groomsman
Back to top