ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uplift

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uplift*, -uplift-

uplift ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uplift (vi.) ยกขึ้น See also: ทำให้สูงขึ้น Syn. lift up, elevate
uplift (vt.) ยกขึ้น See also: ทำให้สูงขึ้น Syn. lift up, elevate
uplift (vt.) ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น
uplift (n.) การยกขึ้นสูง See also: การทำให้ดีขึ้น Syn. improvement
uplifted (adj.) เพิ่มขึ้น See also: มากขึ้น Syn. high, increase
English-Thai: HOPE Dictionary
uplift(อัพลิฟทฺ') vt.,vi. ยกสูงขึ้น,ทำให้สูงขึ้น,ยกระดับ,ปรับปรุงให้ดีขึ้น. n. การยกให้สูงขึ้น,การทำให้ดีขึ้น,ความยินดีปรีดา,อารมณ์ฮึกเหิม,ที่ครอบทรวงอก,ยกทรง,ส่วนที่นูนขี้นของพื้นผิวโลก., See also: upliftment n., Syn. raise
English-Thai: Nontri Dictionary
uplift(n) การยกขึ้น,การยกระดับ,การปรับปรุง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
upliftการยกตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
uplift pressureuplift pressure, ความดันขึ้นของน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want my fans to know the same spiritual uplift that your music gave me.ฉันอยากให้แฟนๆได้รู้ว่าเพลงของคุณ/nยกระดับจิตใจฉันได้ขนาดไหน
Asked for a sign to uplift the mothers' spirits, give them strength and hope.ถึงอะไรก็ตามที่จะช่วยให้จิตใจของแม่เขาดีขึ้น มอบความเข้มแข้ง และความหวังให้กับพวกเขา
New from TransCosmetics. Uplift yourself today!ยกกระชับความงามวันนี้
From time immemorial, our great people has chosen to uphold and uplift one among us who was born destined to lead.ได้เลือกที่จะส่งเสริมและยกระดับ หนึ่งในพวกเราที่ถูกลิขิตให้เกืดมาเพื่อเป็นผู้นำ เธอเชื่อมั้ยล่ะ
I am the swift uplifting rush of quiet birds in circled flight.เราเป็นฝูงนกที่ลุกขึ้นรีบเร่งหากิน โดยเสียงนกร้องที่เงียบงัน
It's not exactly uplifting.ซึ่งไม่ใช่้ในทางที่ดีแน่นอน
Whatever... uplifting, okay?ดีเด่อะไรก็ตาม โอเค?
The same forces that built mountains then tilted and uplifted them, along with the entombed fossil forest.เอียงแล้วและเพิ่มขึ้นพวกเขา พร้อมกับป่าฟอสซิลฝังอยู่ ชั้นใหม่ได้เสมอ

uplift ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
振作[zhèn zuò, ㄓㄣˋ ㄗㄨㄛˋ, 振作] encouraged; to summon up (courage); to encourage; to uplift; to stimulate
高扬[gāo yáng, ㄍㄠ ㄧㄤˊ, 高扬 / 高揚] held high; elevated; uplift; soaring
抬起[tái qǐ, ㄊㄞˊ ㄑㄧˇ, 抬起] uplift
向上[xiàng shàng, ㄒㄧㄤˋ ㄕㄤˋ, 向上] upwards; uplifting

uplift ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し上げ;押上げ[おしあげ, oshiage] (n) upheaval; upthrust; uplift
壮快[そうかい, soukai] (adj-na,n) emotionally uplifting; stirring
高揚(P);昂揚[こうよう, kouyou] (n,vs) enhancement; exaltation; promotion; uplift; (P)

uplift ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยกขึ้น[v. exp.] (yok kheun) EN: elevate ; raise ; hoist ; heave ; levitate ; lift ; pick up ; hold up ; uplift FR: soulever ; enlever
ยกทรง[n.] (yoksong) EN: brassiere ; bra ; camisole ; uplift FR: soutien-gorge [m] ; brassière [f] (vx)
คติธรรม[n.] (khatitham) EN: Buddhist doctrine ; moral teaching ; moral lesson ; moral saying ; wise saying ; uplifting statement FR:
เพื่อชีวิต[X] (pheūa chīwi) EN: socialist ; uplifting ; progressive ; socialistic ; socialist realism FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uplift
Back to top