ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boxing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boxing*, -boxing-

boxing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boxing (n.) การชกมวย Syn. pugilism
boxing (n.) การบรรจุกล่อง See also: การใส่กล่อง, การบรรจุลงกล่อง
boxing glove (n.) นวมชกมวย
English-Thai: HOPE Dictionary
boxing(บอค'ซิง) n. วัตถุที่ใช้ทำกล่องหีบหรือลัง,การบรรจุกล่อง,หีบหรือลัง ,การต่อยมวย,การชกมวย
boxing dayn. วันหลังจากคริสต์มาสหนึ่งวัน เป็นวันให้ของขวัญคริสต์มาสแก่คนงาน บุรุษไปรษณีย์และคนอื่น
boxing gloven. นวมชกมวย
English-Thai: Nontri Dictionary
boxing(n) การชกมวย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
boxing (an impression)การล้อมขอบ(รอยพิมพ์) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boxingมวย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกสังเวียน (adv.) out of one´s boxing ring See also: off one´s ring
การชก (n.) boxing See also: pugilism, hit, punch Syn. การต่อยมวย, การประหมัด
การชกมวย (n.) boxing See also: fighting with the fist, pugilism, fisticuffs
การต่อย (n.) boxing See also: pugilism, hit, punch Syn. การชก, การต่อยมวย, การประหมัด
การต่อยมวย (n.) boxing See also: pugilism, hit, punch Syn. การชก, การประหมัด
การประหมัด (n.) boxing See also: pugilism, hit, punch Syn. การชก, การต่อยมวย
มวย (n.) boxing See also: fisticuffs
ค่ายมวย (n.) boxing camp
เจ้าสังเวียน (n.) boxing champion See also: boxer
คู่ซ้อม (n.) boxing partner See also: sparring partner
มวยล้ม (n.) boxing premeditated to lose See also: phony fight
เวทีมวย (n.) boxing ring See also: canvas Syn. เวที, สนามมวย
สนามมวย (n.) boxing stadium See also: boxing ring Syn. เวทีมวย, เวที, สนามแข่งมวย
สนามแข่งมวย (n.) boxing stadium See also: boxing ring Syn. เวทีมวย, เวที
ชกลม (v.) perform shadow-boxing
มวยป่า (n.) unsystematic boxing See also: unorthodox boxing, untrained boxing
มวยฝรั่ง (n.) international-style boxing See also: Western-style boxing
มวยวัด (n.) unsystematic boxing See also: unorthodox boxing, untrained boxing Syn. มวยป่า
มวยสากล (n.) international-style boxing See also: Western-style boxing Syn. มวยฝรั่ง
มวยไทย (n.) Thai boxing See also: kick boxing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whoever heard of a boxing button?ใครก็ตามที่ได้ยินปุ่มมวย? ใครสน?
I'm not boxing myself in until there's no other choice.ฉันจะไม่ขังตัวเอง จนกว่าจะไม่มีทางเลือกอื่น
Then you're gonna have to work on your boxing or your cycling.งั้นเธอก็ไปชกมวย หรือขี่จักรยานแทนสิ
A tragedy like this can't help but shake the world of boxing to its very foundations.โศกนาฏกรรมเช่นนี้ไม่สามารถช่วย แต่เขย่าโลกของมวยกับมูลนิธิมาก
We believe this is one of many recent acts of vandalism in the city... ..somehow related to underground boxing clubs.ชัยชนะในการต่อต้านสงครามแห่งอาชญากรรม
The destructive power of boxing doesn't come from the fists.พลังการทำลายล้างของการชกมวย\ ไม่ได้อยู่ที่หมัด
7p.m. at boxing schoolตอน 1 ทุ่ม ที่ โรงเรียนสอนมวย
7p.m. at boxing schoolตอนหนึ่งทุ่ม ที่ ร.ร.สอนมวย
At what time will you be going to the boxing school?คุณจะไปที่โรงเรียนสอนมวยเมื่อไหร่เหรอ
Song Hyun-Chul has sent his men to check out the boxing school.ซอง ฮุน ชุน ส่งคนของเขามาตรวจสอบ โรงเรียนสอนมวย
We're here to see for ourselves of a rising high-school boxing phenom,เรามาที่นี่เพื่อพบกับ นักมวยดาวรุ่งจากโรงเรียนมัธยม
Kang Taewook is putting the final touches to his training for a nation-wide boxing tournament,คัง เทวุก กำลังเข้าสู่โค้งสุดท้าย ของการเก็บตัวเพื่อเข้าแข่งขัน การชกมวยระดับประเทศ

boxing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拳师[quán shī, ㄑㄩㄢˊ ㄕ, 拳师 / 拳師] boxing coach; pugilist master
拳击台[quán jī tái, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧ ㄊㄞˊ, 拳击台 / 拳擊臺] boxing ring
拳王[quán wáng, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄤˊ, 拳王] boxing champion
回合[huí hé, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, 回合] round (of negotiations); bout (of sporting competition, boxing match, confrontation etc); rally (in volley-ball, tennis etc)
八卦拳[bā guà quán, ㄅㄚ ㄍㄨㄚˋ ㄑㄩㄢˊ, 八卦拳] baguazhang (a form of Chinese boxing)
八卦掌[bā guà zhǎng, ㄅㄚ ㄍㄨㄚˋ ㄓㄤˇ, 八卦掌] baguazhang (a form of Chinese boxing)
口技[kǒu jì, ㄎㄡˇ ㄐㄧˋ, 口技] beat boxing; vocal mimicry; ventriloquism
拳击[quán jī, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧ, 拳击 / 拳擊] boxing
斗拳[dòu quán, ㄉㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, 斗拳 / 鬥拳] boxing
勾拳[gōu quán, ㄍㄡ ㄑㄩㄢˊ, 勾拳] hook (punch in boxing)
左右勾拳[zuǒ yòu gōu quán, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄍㄡ ㄑㄩㄢˊ, 左右勾拳] left hook and right hook (boxing); the old one-two
地躺拳[dì tǎng quán, ㄉㄧˋ ㄊㄤˇ ㄑㄩㄢˊ, 地躺拳] Di Tang Quan - "Ground-Prone Fist"; "Ground Tumbling Boxing" - Martial Art
太极拳[tài jí quán, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ, 太极拳 / 太極拳] shadowboxing or Taiji, T'aichi or T'aichichuan; traditional form of physical exercise or relaxation; a martial art
棉花拳击[mián huā quán jī, ㄇㄧㄢˊ ㄏㄨㄚ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧ, 棉花拳击 / 棉花拳擊] Mianhua Quanji - "Cotton Boxing" (Chinese Martial Art)

boxing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトボクシング[, autobokushingu] (n) out boxing
プロボクシング[, purobokushingu] (n) pro boxing; professional boxing
ボクシングデー[, bokushingude-] (n) Boxing Day (public holiday in the UK, Aus., Canada, etc.)
ボクシングの試合[ボクシングのしあい, bokushingu noshiai] (n) boxing bout
体技[たいぎ, taigi] (n) boxing and jujitsu
拳闘[けんとう, kentou] (n) prizefighting; boxing
K−1[ケイワン, keiwan] (n) K-1 (Japanese kick-boxing promotion)
インファイト[, infaito] (n) infighting (boxing)
ウエルター級[ウエルターきゅう, ueruta-kyuu] (n) welterweight class (boxing)
キックボクシング[, kikkubokushingu] (n) kickboxing; kick-boxing; (P)
サミング[, samingu] (n) thumbing (in boxing, poking a thumb in one's opponent's eye)
シャドーボクシング[, shado-bokushingu] (n) shadowboxing
ジャブ[, jabu] (n) jab (esp. in boxing); (P)
ダッキング[, dakkingu] (n,vs) ducking (e.g. in boxing)
ドクターストップ[, dokuta-sutoppu] (n) (1) stopping a sport, such as boxing, on doctor's orders (wasei
ボクシング[, bokushingu] (n) boxing; (P)
打倒[だとう, datou] (n,vs) knockdown (e.g. in boxing); overthrow; defeat; (P)
技倒[ぎとう, gitou] (n) technical knockout (boxing); TKO

boxing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชวาซัดหอก[n. exp.] (Chawā sat h) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:
ดับชวาลา[n. exp.] (dap chawālā) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:
ดวลกำปั้น[v. exp.] (dūan kampan) EN: have a boxing contest FR:
หักคอเอราวัณ[n. exp.] (hakkhø Ērāw) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:
หักงวงไอยรา[n. exp.] (hak ngūang ) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:
อิเหนาแทงกริช[n. exp.] (i nao thaen) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:
จระเข้ฟาดหาง[n. exp.] (jørakhē fāt) EN: Thai roundhouse kick ; [one of 15 Thai boxing movements] FR:
การชก[n.] (kān chok) EN: boxing ; blow FR:
การชกมวย[n.] (kān chokmūa) EN: boxing FR: boxe [f]
การต่อย[n.] (kān tǿi) EN: boxing ; blow FR:
การต่อยมวย[n. exp.] (kān tǿi mūa) EN: boxing FR:
ค่ายมวย[n. exp.] (khāi mūay) EN: boxing camp ; boxing gym FR: camp de boxe [m]
คู่ชก[n. exp.] (khū chok) EN: boxing partner ; adversary FR: adversaire [m]
ขุนยักษ์จับลิง[n. exp.] (khun yak ja) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:
แขวนนวม[v.] (khwaēnnūam) EN: quit boxing ; hang up the gloves ; retire from the ring ; end ones' boxing career FR: raccrocher les gants ; arrêter sa carrière de boxeur
แม่ไม้มวยไทย[n. exp.] (maē māi mūa) EN: Thai boxing basic techniques ; basic moves in the art of self-defense FR: techniques de boxe thaïe [fpl] ; techniques de boxe thailandaise [fpl]
มอญยันหลัก[n. exp.] (møn yan lak) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:
มวย[n.] (mūay) EN: boxing ; fisticuffs ; pugilism FR: boxe [f] ; pugilat [m]
มวยโบราณ[n. exp.] (mūay bōrān) EN: ancient boxing FR:
มวยล้ม[n. exp.] (mūay lom) EN: boxing premeditated to lose ; phony fight FR: combat joué d'avance [m] ; combat arrangé [m]
มวยสากล[n. exp.] (mūay sākon) EN: international-style boxing ; Western-style boxing ; boxing FR: boxe [f] ; boxe anglaise [f]
มวยสากลสมัครเล่น[n. exp.] (mūay sākon ) EN: amateur boxing FR: boxe amateur [f]
มวยไทย[n.] (mūaythai) EN: Thai boxing ; muay Thai ; Thai style kickboxing ; kick boxing FR: boxe thaïe [f] ; boxe thaïlandaise [f] ; muayThai [m]
มวยวัด[n. exp.] (mūay wat) EN: unsystematic boxing ; unorthodox boxing ; untrained boxing FR: combat peu académique [m]
นาคาบิดหาง[n. exp.] (Nākhā bit h) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:
นวม[n.] (nūam) EN: glove ; gauntlet ; mitten ; mitt ; boxing gloves FR: moufle [f] ; gant de boxe [m]
นวมชกมวย ; นวมมวย[n. exp.] (nūam chokmū) EN: boxing gloves FR: gant de boxe [m]
ปักลูกทอย[n. exp.] (pak lūkthøi) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:
ปักษาแหวกรัง[n. exp.] (paksā waēk ) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:
เพลงมวย[n. exp.] (phlēng mūay) EN: set of Thai boxing tactics ; set of kung fu fighting tactics FR:
สลับฟันปลา[n.] (salapfanplā) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:
สนามแข่งมวย[n. exp.] (sanām khaen) EN: boxing stadium FR:
สนามมวย[n. exp.] (sanām mūay) EN: boxing stadium FR: salle de boxe [f] ; stade de boxe [m]
สนามมวยเวทีลุมพินี ; สนามมวยลุมพินี[n. prop.] (Sanām Mūay ) EN: Lumphini Boxing Stadium ; Lumpini Stadium FR: stade de boxe de Lumpini [m]
สังเวียน[n.] (sangwīen) EN: boxing ring ; ring ; arena FR: ring [m] ; arena [f]
สังเวียนมวย[n. exp.] (sangwīen mū) EN: boxing ring FR: ring [m]
ตาเถรค้ำฝัก[n. exp.] (tā thēn kha) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:
เวทีมวย[n. exp.] (wēthī mūay) EN: boxing ring ; prize ring FR: ring de boxe [m]
วิรุฬหกกลับ[n. exp.] (wirunhok kl) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:
ยอเขาพระสุเมรุ[n. exp.] (yø khao phr) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:

boxing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boxkampf {m}boxing match; boxing contest
Kickboxen {n} [sport]kick boxing
Schattenboxen {n}shadow boxing
Boxen {n}boxing
Faustkampf {m}boxing contest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boxing
Back to top