ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

belonging

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *belonging*, -belonging-

belonging ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
belongings (n.) สมบัติส่วนตัว Syn. possession
English-Thai: HOPE Dictionary
belonging(บิลอง'อิง) n. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน,ทรัพย์สมบัติ,สิ่งของที่มีอยู่,ของประกอบ,ญาติพี่น้อง, See also: belongings n. ทรัพย์สมบัติ, Syn. relationship,possessions,assets
English-Thai: Nontri Dictionary
belongings(n) ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Belonging Needsต้องการเข้าหมู่เข้าพวก,ความต้องการความเป็นเจ้าของ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าวของสัมภาระ (n.) belongings See also: stuff, materials Syn. ข้าวของเครื่องใช้
ภัณฑาคาริก (n.) keeper of monks´ belongings
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That was the body of some unknown woman, unclaimed, belonging nowhere.มันเป็นศพของหญิงนิรนาม ไม่มีญาติไม่มีที่มาที่ไป
Are you going to continue traveling without belonging to any country?อยากเดินทางไปเรื่อย โดยไม่มีบ้านเกิดของตัวเอง
"I celebrate myself, for every atom belonging to me belongs to you?"ฉันฉลองให้กับตัวเอง ในทุกๆ อะตอมเป็นของๆ ฉัน และเป็นของๆ คุณเช่นกัน
Sergeant, I wanted you to know that if I do indeed now own the land belonging to... belonging to Leslie, that I intend to turn it into a memorial garden, in her honor.จ่าครับ,ผมอยากให้คุณรู้ว่า อันที่จริง ที่ดินที่เลสลี่อยู่ สมบัติของเลสลี่ ซึ่งผมตั้งใจว่าจะทำมันเป็นที่รำลึกถึงเธอ
It came from a computer belonging to Nicky Parsons.มาจากคอมพิวเตอร์ของนิกกี้ พาร์สันครับ
Have Mortuary Affairs freeze everything belonging to Ethan Shaw.ให้ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับผู้ตาย อายัดของทั้งหมด ที่เป็นของ อีธาน ชอว์
The blood specimens I collected all came back belonging to Oscar Prado.เลือดที่เก็บมาเป็นของ ออสการ์ พราโด
Maybe this is what belonging feels like.บางทีนี่อาจเป็นความรู้สึกถูกที่ถูกทาง
That's all belonging to the North Vietnamese, which would only otherwise have been directed right onto American soldiers.แต่ทั้งหมดนั่นเป็นของพวกเีวียดนามเหนือ แล้วมีบางส่วนที่อยู่ภายใต้การดูแล ของทหารอเมริกัน
A credit card belonging to Bruce Bennettเครดิตการ์ดของบัช แบทเน็ต
According to a statement made by one of their deputy prime ministers, he illegally removed some property belonging to the Russian federation.ตามรายงานอย่างเป็น ทางการที่เสนอมาจาก รองนายกรัฐมนตรี ทางโน้นคนหนึ่ง เขาได้ยักย้ายทรัพย์สิน ส่วนหนึ่งอย่างผิดกฎหมาย
But belonging is harder than it looks.แต่ดูเหมือนว่ามันซับซ้อนกว่าที่ผมคิด

belonging ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
正仓院[Zhēng cāng yuàn, ㄓㄥ ㄘㄤ ㄩㄢˋ, 正仓院 / 正倉院] Shōsō-in, treasure house belonging to Tōdai-ji 東大寺, Nara 奈良, Japan, an extensive repository of imperial treasures from Tang times; described as the east-most end of the Silk road
所有物[suǒ yǒu wù, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ˋ, 所有物] belongings
家当[jiā dàng, ㄐㄧㄚ ㄉㄤˋ, 家当 / 家當] familial property; belongings
财物[cái wù, ㄘㄞˊ ˋ, 财物 / 財物] property; belongings

belonging ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.)
家付き[いえつき, ietsuki] (n) attached or belonging to a house
家蚊[いえか, ieka] (n) common house mosquito and others belonging to the genus Culex
山躑躅[やまつつじ, yamatsutsuji] (n) variety of mountain plant belonging to the azalea family
帰属[きぞく, kizoku] (n,vs) belonging to; (P)
帰属意識[きぞくいしき, kizokuishiki] (n) (a feeling of) identification (with); sense of belonging
所有地[しょゆうち, shoyuuchi] (n) demesne; belonging
検番芸者[けんばんげいしゃ, kenbangeisha] (n) (See 検番) geisha belonging to a call-office (usually a skilled geisha)
袋形動物[たいけいどうぶつ;ふくろがたどうぶつ, taikeidoubutsu ; fukurogatadoubutsu] (n) aschelminth (any invertebrate animal formerly classified as belonging to phylum Aschelminthes)
通字[つうじ, tsuuji] (n) distinctive character used in the names of all people belonging to a single clan or lineage
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
付属物[ふぞくぶつ, fuzokubutsu] (n) belongings; appendage; accessory
家財[かざい, kazai] (n) (1) household belongings; household goods; (2) family fortune; family assets; (P)
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps
帰国セール[きこくセール, kikoku se-ru] (n) sale of one's belongings before returning to one's country; sayonara sale
所持品[しょじひん, shojihin] (n) things at hand; personal belongings
手回り[てまわり, temawari] (n) at hand; personal effects or belongings
手回り品[てまわりひん, temawarihin] (n) personal effects or belongings
持ち物検査[もちものけんさ, mochimonokensa] (n) checking the personal belongings with someone for items against regulation (e.g. at school, airports, etc.)
赤裸[あかはだか;せきら, akahadaka ; sekira] (adj-na,n,adj-no) (1) stark naked; nakedness; nudity; (2) stripped of all belongings; without a penny; (n) (3) (obsc) (See 裸麦) rye
身の回り(P);身のまわり[みのまわり, minomawari] (n) one's personal belongings; one's vicinity; one's daily life; everyday necessities; (P)

belonging ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กามาวจร[X] (kāmāwajøn) EN: belonging to the Sense Sphere FR:
ของ[prep.] (khøng) EN: of ; belonging to FR: de ; du ; appartenant à
ฉลอง-[pref.] (chaløng-) EN: [royal belongings] FR:
ข้าวของ[n.] (khāokhøng) EN: things ; belongings ; goods FR: affaires [fpl] ; effets [mpl]
ข้าวของสัมภาระ[n. exp.] (khāokhøng s) EN: belongings ; stuff ; materials FR:
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property FR: chose [f] ; choses [fpl] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; affaires [fpl] ; machin [m]
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement ; things ; belongings FR: ustensiles [mpl]
ของใช้ส่วนตัว[n. exp.] (khøngchai s) EN: personal belongings ; personal effects FR: affaires personnelles [fpl] ; effets personnels [mpl]
ภัณฑาคาริก[n.] (phanthākhār) EN: keeper of monks' belongings FR:
ระวังของหาย[X] (rawang khøn) EN: watch your things ; keep an eye on your belongings FR: surveillez vos affaires
สัมภาระ[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings FR: équipement [m] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]
ทรัพย์[n.] (sap) EN: things ; effects ; belongings FR: choses [mpl] ; affaires [fpl] ; effets [mpl]
สิน[n.] (sin) EN: property ; belongings ; money ; wealth FR: richesse [f] ; biens [mpl] ; propriété [f] ; argent [m]
สิ่งของ[n.] (singkhøng) EN: thing ; article ; item ; matter ; belongings ; stuff FR: chose [f] ; objet [m] ; substance [f]

belonging ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
samt; mitsamt {prp; +Dativ} | samt all seinem Hab und Guttogether with | togehter with all his belongings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า belonging
Back to top