ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

believe in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *believe in*, -believe in-

believe in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
believe in (phrv.) เชื่อในเรื่อง See also: เชื่อเรื่อง
believe in (phrv.) ไว้วางใจใน See also: ศรัทธาใน Ops. disbelieve in
believe in (phrv.) พิจารณาว่าเป็นจริง See also: เห็นว่าเป็นจริง
believe in (phrv.) เห็นว่ามีค่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือ (v.) believe in See also: worship, profess Syn. นับถือ, เชื่อ
ถือศาสนา (v.) believe in See also: hold beliefs of a religion, profess a religion, affirm faith in a religion
ศรัทธา (v.) believe in See also: have trust, confidence in Syn. ถือ, เชื่อถือ, ยึดถือ
เชื่อ (v.) believe in See also: have faith in Syn. ศรัทธา, เลื่อมใส, เชื่อมั่น, ไว้ใจ Ops. ลบหลู่
เชื่อมั่น (v.) believe in See also: have faith in Syn. ศรัทธา, เลื่อมใส, ไว้ใจ Ops. ลบหลู่
เลื่อมใส (v.) believe in See also: have faith in Syn. ศรัทธา, เชื่อมั่น, ไว้ใจ Ops. ลบหลู่
ไว้ใจ (v.) believe in See also: have faith in, rely, trust, entrust, be convinced Syn. เชื่อใจ Ops. ระแวง
เชื่อคำพูด (v.) believe in one´s words
เชื่อลมปาก (v.) believe in one´s words Syn. เชื่อคำพูด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I really believe in himฉันเชื่อในตัวเขาจริงๆ
I believe in this book and this methodฉันเชื่อในหนังสือเล่มนี้และวิธีการนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you believe in God?คุณเชื่อในพระเจ้าไหม
He'd really have to believe in his client to put up a good case. Obviously he didn't.จริงๆเขาจะต้องเชื่อมั่นในลูกความของเขาจะนำขึ้นกรณีที่ดี เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้
I also don't believe in drugs.I also don't believe in drugs.
Michael, do you believe in God, the Father, Creator of Heaven and Earth?Michael, do you believe in God, the Father, Creator of Heaven and Earth?
Do you believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord?Do you believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord?
Do you believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church?Do you believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church?
I believe in it. And if any one of you friends and neighbors, kind of gather around and...ผมเชื่อ ถ้าทุกท่านเข้ามารวมกัน...
I thought you didn't believe in me?ไหนคุณบอกว่าคุณไม่นับถือผม
I believe in God. I just don't believe that he exists.ฉันนับถือพระเจ้า แต่ฉันไม่เชื่อว่าท่านจะมีตัวตน
If you find it hard to believe in me maybe it would help you to know that I believe in you.มันเป็นไปได้ คุณพบว่ายากที่จะเชื่อในตัวผม มันอาจจะช่วยได้บ้าง ถ้าคุณรู้ว่าผมเชื่อในตัวคุณ
People don't believe in heroes anymore.คนไม่เชื่อในวีรบุรุษอีกต่อไป
They say people don't believe in heroes anymore.พวกเขากล่าว ว่าคน ไม่เชื่อในวีรบุรุษอีกต่อไป

believe in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麻瓜[má guā, ㄇㄚˊ ㄍㄨㄚ, 麻瓜] muggles; people who don't believe in magic (Harry potter)

believe in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
南無三宝[なむさんぼう, namusanbou] (exp,int) I believe in the Three Treasures of Buddhism; Oh my Great Buddha!; Good heavens!
南無阿弥陀仏[なむあみだぶつ, namuamidabutsu] (exp) {Buddh} I sincerely believe in Amitabha; Lord have mercy on me
信じる[しんじる, shinjiru] (v1,vt) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P)
信ずる[しんずる, shinzuru] (vz,vt) (See 信じる) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P)
信愛[しんあい, shin'ai] (adj-na,n,vs) love and believe in; intimacy
奉じる[ほうじる, houjiru] (v1,vt) (1) to present; to dedicate; (2) to obey; to follow; to believe in; to serve; (3) to proudly bear
奉ずる[ほうずる, houzuru] (vz,vt) (1) to present; to dedicate; (2) to obey; to follow; to believe in; to serve; (3) to proudly bear
徹する[てっする, tessuru] (vs-s) to sink in; to penetrate; to devote oneself; to believe in; to go through; to do intently and exclusively; (P)

believe in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อ[v.] (cheūa) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อใจ[v. exp.] (cheūa jai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in ; rely on FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūa jai d) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on FR: compter sur
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in FR: être confiant ; être convaincu ; être persuadé
เลื่อมใส[v.] (leūamsai) EN: have faith in ; believe in ; admire FR: croire en ; avoir foi en
ไม่เชื่อเรื่อง...[v. exp.] (mai cheūa r) EN: not believe in … FR: ne pas croire en …
นับถือ[v.] (naptheū) EN: worship ; believe in ; adore FR: croire en ; avoir foi en ; pratiquer une religion ; adorer
ศรัทธา[v.] (satthā) EN: believe in ; have trust ; confidence in ; worship FR: croire en ; avoir foi en ; adorer
ถือ[v.] (theū) EN: believe in ; trust in ; worship ; profess FR:
ถือลาง[v.] (theū lāng) EN: believe in omens ; be superstitious FR: être superstitieux
ไว้ใจ[v. exp.] (waijai) EN: trust ; have confidence ; have faith (in s.o.) ; believe in ; confide in ; rely ; entrust ; be convinced FR: faire confiance ; avoir confinace ; se fier à ; compter sur ; avoir foi (en qqn)
ยึดเหนี่ยว[v.] (yeutnīo) EN: trust in ; believe in ; depend on FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า believe in
Back to top