ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bridgehead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bridgehead*, -bridgehead-

bridgehead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bridgehead (n.) ที่มั่นของกองทัพที่อยู่ในดินแดนข้าศึก
English-Thai: HOPE Dictionary
bridgeheadn. หัวหาด,ที่มั่นริมแม่น้ำทางฝั่งข้าศึก,หัวสะพาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวสะพาน (n.) bridgehead See also: base or foot of the bridge Ops. ตีนสะพาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We were eager to secure a Rhine river bridgehead but we despaired of taking a bridge intact.สะพานแม่น้ำไรน์ แต่เราหวังสละสะพาน เหมือนเดิม

bridgehead ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
桥头[qiáo tóu, ㄑㄧㄠˊ ㄊㄡˊ, 桥头 / 橋頭] either end of a bridge; a bridgehead

bridgehead ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
橋頭堡;橋頭保[きょうとうほ;きょうとうほう, kyoutouho ; kyoutouhou] (n) bridgehead; beachhead

bridgehead ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวสะพาน[n.] (hūa saphān) EN: bridgehead ; base of a bridge ; foot of a bridge FR: tête de pont [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bridgehead
Back to top