ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be up*, -be up-

be up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be up (phrv.) ยกขึ้นสูง See also: ยกไว้, ยก Syn. hold up
be up (phrv.) ขึ้น (พระอาทิตย์, พระจันทร์)
be up (phrv.) ขึ้นมาข้างบน (จากระดับต่ำกว่า)
be up (phrv.) ตื่นและลุกจากเตียงนอน Syn. get up
be up (phrv.) สูงขึ้น See also: เพิ่มขึ้น Syn. keep up, remain up
be up (phrv.) (ราคา)สูงขึ้น Ops. go down, be down
be up (phrv.) ผิดปกติ See also: ไม่ปกติ
be up (phrv.) หมดเวลา
be up (phrv.) มาถึง (มหาวิทยาลัยหรือสถานที่สำคัญ)
be up (phrv.) ขึ้นศาล Syn. have up
be up against (phrv.) ขัดแย้งกับ See also: มีปัญหากับ Syn. bring up against, come up against
be up against it (phrv.) ตกอยู่ในอันตรายอย่างมาก
be up and about (phrv.) ลุกจากเตียงและเดินได้ (หลังเจ็บป่วย)
be up for (phrv.) ได้รับพิจารณา Syn. come up for, put up
be up for (phrv.) ขาย See also: เสนอขาย
be up for (phrv.) ถูกดำเนินคดี
be up for grabs (idm.) ว่างลง See also: ว่าง
be up in arms (idm.) ยัวะ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ฉุน, โกรธจัด, โกรธมาก
be up to (phrv.) ขึ้นมาถึง See also: ขึ้นสูงถึง
be up to (phrv.) สามารถทำบางสิ่งได้ See also: ทำได้, สามารถทำ Syn. feel equal, feel up to
be up to (phrv.) ทำผิด
be up to (phrv.) ทำให้ได้มาตรฐาน See also: ทำให้เทียบเท่ามาตรฐาน Syn. bring up to, come up to, get up to
be up to (phrv.) ขึ้นอยู่กับ See also: แล้วแต่
be up to (phrv.) ล่วงรู้ความลับ See also: ล่วงรู้, แอบรู้
be up to date (idm.) ทันสมัย Syn. be out of, get out of, get up to, go out of
be up to mischief (idm.) ประพฤติตัวเหลวไหล See also: เกเร, เหลวไหล Syn. get up to
be up to the mintue (idm.) ทันสมัย Syn. be up to date
be upon (phrv.) ทำงานอยู่ (เช่น เครื่องไฟฟ้า) See also: เปิดอยู่, กำลังทำงาน, กำลังใช้งาน Syn. put on
be upon (phrv.) เกิดขึ้น See also: จัดขึ้น
be upon (phrv.) รับหน้าที่ See also: รับภาระ, รับผิดชอบ
be upon (phrv.) เห็นด้วยกับ (คำไม่เป็นทางการ)
be upon (phrv.) เข้าที่ See also: อยู่ในที่, อยู่ในตำแหน่ง Syn. keep on, remain on, stay on
be upon (phrv.) อยู่ในเส้นทาง See also: อยู่ในทิศทาง Syn. keep on, remain on, stay on
be upon (phrv.) รับประทานยาเป็นประจำหรือสม่ำเสมอ Syn. keep on
be upon (phrv.) (พนัน) เข้าข้าง See also: เดิมพันเข้าข้างหรือฝ่าย Syn. bet on
be upon us (phrv.) จะมีขึ้น See also: เกิดขึ้น
be upset (vi.) โกรธ See also: พลุ่งพล่าน, เดือดดาล, ฉุนเฉียว Syn. fume, be furious
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุดแท้แต่ (v.) be up to See also: depend on Syn. แล้วแต่, ตามใจ
ทันสมัย (v.) be up-to-date See also: be modern, be in fashion, new Syn. สมัยใหม่, ล้ำสมัย, ล้ำยุค, ตามสมัยนิยม, ตามสมัย Ops. ล้าสมัย, หัวเก่า, หัวโบราณ
ดังระงม (v.) be uproarious See also: be noisy, be tumultuous Syn. อื้ออึง, เซ็งแซ่
เซ็งแซ่ (v.) be uproarious See also: be noisy, be tumultuous Syn. อื้ออึง
อารมณ์เสีย (v.) be upset See also: have a bad temper Syn. อารมณ์บูด Ops. อารมณ์ดี
หมดเวลา (v.) (time) be up See also: be over
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You are not supposed to be up hereคุณไม่ควรจะมาอยู่ข้างบนนี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The old Father tells me you'll be up and around in a few days.พระเฒ่านั่นบอกฉันว่า นายจะฟื้นในไม่กี่วัน
The central wiring shaft should be up ahead.ศูนย์กลางของด้ามสายโลหะ ควรจะขึ้นไปอยู่ด้านหน้า
They'd be up a creek if not for me. Fuck him! I want my money.คงเหลวเป็นน้ำถ้าไม่ได้ฉัน ช่างหัวแม่ง ฉันต้องการเงิน
Well, if it is that late and and the sun will be up soon, I...คือ ถ้ามันดึกขนาดนี้ และ... เดี๋ยวพระอาทิตย์ก็ขึ้น คือว่า...
Section 6 must be up to something.แผนก 6 อาจจะเจตนาทำอะไรบางอย่าง..
Put it on and get into bed. You'll be up bright and early in the morning.ใส่นี่ซะแล้วไปนอน จะได้ตื้นมาสดชื่นในตอนเช้า
I don't wanna be in there. I wanna be up there.- ไม่หรอก ฉันอยากขึ้นไปบนนั้นต่างหาก
They said you might be up here-เขาบอกว่าเธออาจอยู่บน...
He now spends all the time in his room. I mean, he'll be up there now.เขาอยู่แต่ในห้องตลอดเลย ตอนนี้ก็อยู่
Go easy on them, all right? Or they'll be up all night, chirping.ทำง่ายๆเลย เอาล่ะ พวกเขาจะอยู่ได้ตลอดทั้งคืน และส่งเสียงร้องตลอดทั้งคืน
There's no reason for you to be up here. This is an executive private floor.นี่เป็นชั้นส่วนตัวของผู้บริหาร มันสำหรับ...
I just- - I got to be up there, you know?หนูแค่อยากขึ้นแสดงเท่านั้นล่ะค่ะ

be up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胜任[shèng rèn, ㄕㄥˋ ㄖㄣˋ, 胜任 / 勝任] qualified; competent (professionally); to be up to a task
不是味儿[bù shì wèi er, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄦ˙, 不是味儿 / 不是味兒] not the right flavor; not quite right; a bit off; fishy; queer; amiss; feel bad; be upset

be up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1,vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P)
及ぶ[およぶ, oyobu] (v5b,vi) (1) to reach; to amount to; to befall; to happen to; to extend; (2) (See 及ばない) to be up to the task; to come up to; (3) to compare with; to be a match (for); (4) (See 犯罪に及ぶ) to commit (a crime); (5) (See 及ばない) to require (to do) (usu. used in the negative); (P)
上下になる[うえしたになる, ueshitaninaru] (exp,v5r) (See 上下・うえした・2) to be upside-down
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P)
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool
引っ繰り返る(P);引っくり返る;ひっくり返る;引繰り返る[ひっくりかえる, hikkurikaeru] (v5r,vi) to be overturned; to be upset; to topple over; to be reversed; (P)
気が動転する[きがどうてんする, kigadoutensuru] (exp,vs-i) (See 動転) to be upset; to lose one's head (through shock); to be frightened to death
気が転倒する[きがてんとうする, kigatentousuru] (exp,vs-i) to be upset; to be flurried; to be frightened (out of one's wits)
開ける[ひらける, hirakeru] (v1,vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated

be up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้มาตรฐาน[v. exp.] (dāi māttrat) EN: be standardized ; be up to standard FR:
เข้าเกณฑ์[v.] (khaokēn) EN: be up to standard ; conform ; fit FR:
ขึ้น[v.] (kheun) EN: come into being ; come out ; be up ; happen FR: surgir
คร่ำเคร่ง[v.] (khramkhreng) EN: be engrossed in ; be absorbed in ; be preoccupied with ; immerse oneself ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard FR:
แล้วแต่[v.] (laēotāe) EN: depend upon ; be up to (you) ; hang on FR: dépendre de
เลหลัง[v.] (lēlang) EN: auction ; put to auction ; be up for auction ; be under the hammer ; knock down FR: vendre aux enchères ; mettre aux enchères ; adjuger
หมดเวลา[v.] (mot wēlā) EN: be up ; be over ; run out of time ; have no more time ; time is up FR: c'est terminé
มุ่งมั่น[v.] (mungman) EN: be engrossed in ; immerse oneself ; be absorbed in ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard ; firmly intend (to) FR: s'entêter ; s'obstiner ; se creuser la tête
เท่าทัน[v.] (thaothan) EN: understand what someone is up to ; fathom another's game/course of action ; know exactly what the sqituation is ; be equal to another's trickery ; be up on another's tricks FR:
ถึงระดับมาตรฐาน[v. exp.] (theung rada) EN: be up to the standard ; reach the norm FR: répondre au standard ; atteindre la norme
อารมณ์เสีย[v. exp.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper FR: être d'humeur massacrante
มีอารมณ์ไม่ดี[v. exp.] (mī ārom mai) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy ; go nuts (inf.) FR: être de mauvaise humeur ; être de mauvais poil (fam.)
ร้อนอกร้อนใจ[v. exp.] (røn ok røn ) EN: be worried ; be upset FR:
สุจริตใจ[v.] (sutjarit ja) EN: be honest ; be upright ; be trustworthy ; be reliable FR:
ตงฉิน[v.] (tongchin) EN: be upright ; be sincere ; be loyal ; work honestly FR:
ยุ่งใจ[v.] (yungjai) EN: be upset ; be troubled ; be anxious ; worry ; be worried ; be preoccupied ; be bothered (about) FR: être préoccupé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be up
Back to top