ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be at*, -be at-

be at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be at (phrv.) มุ่งหมายที่จะ See also: ตั้งเป้าเพื่อ, มุ่งมั่นที่จะ Syn. drive at, get at
be at (phrv.) ดุด่า See also: จับผิด Syn. go on at
be at (phrv.) ทำกิจกรรม See also: ง่วนอยู่กับ Syn. keep at
be at (phrv.) เป็นที่นิยม (คำไม่เป็นทางการ) See also: ล้ำสมัย, นำแฟชั่น
be at (phrv.) แตะต้อง Syn. meddle with
be at (phrv.) โจมตี
be at a dead end (idm.) หมดหวัง See also: สิ้นหวัง Syn. bring to, come to
be at a loss (idm.) พูดไม่ออก See also: ทำอะไรไม่ถูก
be at an end (idm.) หมด See also: ยุติ, สิ้นสุด Syn. bring to, put to
be at attention (idm.) แถวตรง (ทางทหาร) See also: ยืนตรง Syn. stand at
be at ease (idm.) ยืนพัก (ทางทหาร) Syn. stand at, stand easy
be at ease (idm.) รู้สึกสบาย
be at home (idm.) อยู่บ้าน See also: อยู่ที่บ้าน
be at it (idm.) ประพฤติผิด See also: เหลวไหล
be at loggerheads (idm.) โต้แย้งกันอย่างแรง See also: โต้เถียงกันอย่างแรง
be at odds (idm.) ไม่เห็นด้วย
be at one (idm.) เป็นหนึ่งเดียว See also: เข้ากันได้, รวมกันเป็นหนึ่ง
be at pains to do something (idm.) มีปัญหาหนัก See also: ประสบปัญหาอย่างมาก
be at the top of (vt.) อยู่บนยอด (คำทางการ) See also: อยู่ข้างบน, อยู่เหนือ Syn. be above
be attached to (phrv.) รัก See also: ชอบ
be attached to (phrv.) เข้าร่วม (กลุ่ม, กองทหาร)
be attractive (vi.) มีความน่าสนใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อับจน (v.) be at a loss (for a solution) See also: be at one´s wit´s end, have no way out, be at an impasse, be in a helpless situation, be in dire straits, be hard up
แพ้เปรียบ (v.) be at disadvantage Syn. เสียเปรียบ
นิ่งนอนใจ (v.) be at ease See also: be relaxed, have no emotion, motionless, refrain from action Syn. นอนใจ, นิ่งเฉย
เอ้อระเหย (v.) be at ease See also: be easygoing
รองรัง (adj.) be at hand See also: reserves (of money) Syn. สำรอง
ลอยนวล (v.) be at large See also: be free
หย่อนอารมณ์ (v.) be at leisure See also: relax Syn. หย่อนใจ, พักผ่อน, ผ่อนคลาย
ถูก (v.) be at odds See also: (can not) get along well, associate Syn. ดีกัน
ผิดใจ (v.) be at odds with See also: be on bad terms Syn. หมองใจ, หมองหมางใจ
ผิดใจ (v.) be at odds with See also: be on bad terms Syn. หมองใจ, หมองหมางใจ Ops. เข้าใจ
หมองหมางใจ (v.) be at odds with See also: be on bad terms Syn. หมองใจ, ผิดใจ
หมองหมางใจ (v.) be at odds with See also: be on bad terms Syn. หมองใจ, ผิดใจ Ops. เข้าใจ
หมาง (v.) be at odds with See also: be on bad terms Syn. หมองใจ, ผิดใจ, หมองหมางใจ
หมางเมิน (v.) be at odds with See also: be on bad terms Syn. ห่างเหิน, เหินห่าง, เฉยเมย, เฉยชา, เย็นชา Ops. สนิทสนม, ใกล้ชิด
หมางใจ (v.) be at odds with See also: be on bad terms Syn. หมองใจ, ผิดใจ, หมองหมางใจ Ops. เข้าใจ
เย็นชา (v.) be at odds with See also: be on bad terms Syn. ห่างเหิน, เหินห่าง, เฉยเมย, เฉยชา Ops. สนิทสนม, ใกล้ชิด
จนหนทาง (v.) be at one wit´s end See also: be at the end of one´s tether Syn. หมดปัญญา, สิ้นหนทาง Ops. มีภูมิ
สิ้นหนทาง (v.) be at one wit´s end See also: be at the end of one´s tether Syn. หมดปัญญา, จนหนทาง Ops. มีภูมิ
หมดภูมิ (v.) be at one wit´s end See also: be at the end of one´s tether Syn. หมดปัญญา, จนหนทาง, สิ้นหนทาง Ops. มีภูมิ
จนปัญญา (v.) be at one´s wit´s end See also: to be at a loss to do what to know Syn. หมดปัญญา, คิดไม่ออก Ops. มีปัญญา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We're supposed to be at the feast by now!พวกเราควรไปถึงที่งานเลี้ยงแล้วตอนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where could he be at this hour?ซึ่งเขาอาจจะเป็นในเวลานี้ หรือไม่?
I'll be at the inquest tomorrow, Maxim, quite unofficially, you know.แม็กซิม พรุ่งนี้ผมจะไปร่วมคณะสืบสวนด้วย อย่างไม่เป็นทางการน่ะ
I shall be at the cottage all this evening and shall leave the door open for you."ฉันจะอยู่ที่กระท่อมตลอดค่ำ และจะเปิดประตูทิ้งไว้รอคุณ"
You oughta be at that hair-splitters' convention.แน่ ๆ คุณจะอยู่ที่การประชุมที่ผมแยก '
He will be at your funeral parlor in one hour.He will be at your funeral parlor in one hour.
As I grew up, whenever I'd meet one who seemed to be at all clear-sighted, in order to find out if he was really a person of true understanding,ขณะที่ผมเติบโตขึ้น เมื่อไรก็ตามที่ผม เจอคนที่ดูจะมีสายตาคมกริบ เพื่อที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ มีความเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่
There's got to be at least seven dollars' worth of change here.อย่างน้อยที่สุดเรามีเจ็ดดอลลาร์ของเงินทอนที่นี่
It has to be at least 100 below zero.มันจะต้องมีอย่างน้อย 100 ต่ำ กว่าศูนย์
I don't know if we're gonna be at war or not.ถ้าเรากำลังจะ จะอยู่ในภาวะ สงครามหรือไม่ มันน่ากลัวที่จะหวัง
You will never find a home, be at home... here or in the jungle, until you do.คุณจะไม่พบที่บ้านอยู่ที่บ้าน ... นี่หรือในป่าจนกว่าคุณจะทำ
After 20 years, at last my father's soul will be at peace.หลังจากตามหามา 20 ปี , ในที่สุด ... วิญญาณพ่อข้าจะได้สงบสุขซะที
Read this sign. "You must be at least this big to ride this ride." - What? - Ohh...เย็นไว้ ไอ้ตูบ อย่าบังคับฉันนะ ฉันทําแค่ชั่วคราวเท่านั้น

be at ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停滞[tíng zhì, ㄊㄧㄥˊ ㄓˋ, 停滞 / 停滯] be at a standstill; bogged down
归咎[guī jiù, ㄍㄨㄟ ㄐㄧㄡˋ, 归咎 / 歸咎] blame; declare to be at fault
不和[bù hé, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, 不和] not get along well; be on bad terms; be at odds; discord
一筹莫展[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, 一筹莫展 / 一籌莫展] unable to find a way out; to be at wits' end
执着[zhí zhuó, ㄓˊ ㄓㄨㄛˊ, 执着 / 執著] attachment; stubborn; be attached to; persistent; persevering
铺陈[pū chén, ㄆㄨ ㄔㄣˊ, 铺陈 / 鋪陳] to arrange; to spread out; to narrate in detail; to describe at great length; to elaborate
安土重迁[ān tǔ zhòng qiān, ㄢ ㄊㄨˇ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄢ, 安土重迁 / 安土重遷] hate to leave a place where one has lived long; be attached to one's native land and unwilling to leave it
把舵[bǎ duò, ㄅㄚˇ ㄉㄨㄛˋ, 把舵] hold the rudder; hold (take, be at) the helm; steer
事情要做[shì qíng yào zuò, ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄧㄠˋ ㄗㄨㄛˋ, 事情要做] work that needs to be done; business that needs to be attended to

be at ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
争う[あらそう, arasou] (v5u,vi) (1) to compete; to contest; to contend; (2) to quarrel; to argue; to dispute; to be at variance; to oppose; (3) (See 争えない) (usu. in negative form) to deny (e.g. evidence); (P)
会社に出る[かいしゃにでる, kaishanideru] (exp,v1) to go to the office; to be at work
切羽詰まる;切羽つまる[せっぱつまる, seppatsumaru] (v5r,vi) (See 切羽・せっぱ・2) to be at one's wits' end; to be cornered; to be packed to the hilt
困り抜く[こまりぬく, komarinuku] (v5k,vi) to be at one's wit's end; to be in great trouble; to be at a loss
安んじる[やすんじる, yasunjiru] (v1,vi) to be contented; to be at ease
干戈を交える[かんかをまじえる, kankawomajieru] (exp,v1) (obs) to open hostilities; to be at war
弱り込む[よわりこむ, yowarikomu] (v5m) to weaken; to be at wits' end
思いあぐねる;思い倦ねる[おもいあぐねる, omoiaguneru] (v1) to think something over and over; to rack one's brains; to be at a loss
思い余る[おもいあまる, omoiamaru] (v5r,vi) to not know how to act or what to do; to be at a loss
惑う[まどう, madou] (v5u,vi) to be puzzled; to be perplexed; to have doubts; to feel lost; to be at sea
攻めあぐねる;攻め倦ねる[せめあぐねる, semeaguneru] (v1) to be at a loss how to continue; to become disheartened
板につく;板に付く;板に着く(iK)[いたにつく, itanitsuku] (exp,v5k) (1) to get used to one's work; to become accustomed to one's position; (2) to be at home (on the stage)
極まる(P);窮まる[きわまる, kiwamaru] (v5r,vi) to terminate; to reach an extreme; to take to the extreme; to be in a dilemma; to be at an end; (P)
治まる[おさまる, osamaru] (v5r,vi) to be at peace; to clamp down; to lessen (storm, terror, anger); (P)
王座を占める[おうざをしめる, ouzawoshimeru] (exp,v1) (1) (See 座を占める・1) to occupy the throne; to sit on the royal throne; (2) (See 座を占める・2) to be at the top; to hold the premier position; to win a championship
窮す[きゅうす, kyuusu] (v5s,vi) (1) (See 窮する) to be hard pressed; to be at a loss; (2) to become poor; to be reduced to poverty
窮する[きゅうする, kyuusuru] (vs-s,vi) (1) to be hard pressed; to be at a loss; (2) to become poor; to be reduced to poverty
考え倦ねる;考えあぐねる[かんがえあぐねる, kangaeaguneru] (v1) to be at a loss; to think and think but get nowhere; to fail to come up with a good idea
言葉に窮する[ことばにきゅうする, kotobanikyuusuru] (exp,vs-s) (See 言葉に詰まる) to be at a loss for words
言葉に詰まる[ことばにつまる, kotobanitsumaru] (exp,v5r) to be at a loss for words
間誤付く(ateji)[まごつく, magotsuku] (v5k,vi) (uk) (See まごまご) to be confused; to be flustered; to be at a loss; (P)
頭をかかえる;頭を抱える[あたまをかかえる, atamawokakaeru] (exp,v1) (See 頭抱える) to be greatly perplexed; to be troubled; to be at wits' end
お留守になる[おるすになる, orusuninaru] (exp,v5r) to fail to be attentive to
不立文字[ふりゅうもんじ;ふりつもんじ, furyuumonji ; furitsumonji] (exp) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
付いてる(P);付いている(P)[ついてる(付いてる)(P);ついている(付いている)(P), tsuiteru ( tsui teru )(P); tsuiteiru ( tsui teiru )(P)] (exp,v1) (1) (uk) (See 付く・つく・1) to be attached; to have; to be in a state; (v1) (2) (See 付く・つく・13) to be lucky; to be in luck; (P)
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
取れる[とれる, toreru] (v1,vi,vt) (1) to come off; to be removed; (2) (of pain, a fever, etc.) to disappear; (3) (See 獲れる・1,捕れる・1) to be caught; to be harvested; (4) to be interpreted (as); to be taken as; (5) (of balance, etc.) to be attained; (6) (potential form of 取る) (See 取る・1) to be obtainable; (P)
届く[とどく, todoku] (v5k,vi) (1) to reach; to arrive; to get through; to get at; (2) to be attentive; to pay attention; (3) to be delivered; to carry (e.g. sound); (P)
引かれる;惹かれる;魅かれる(iK)[ひかれる, hikareru] (v1) to be charmed by; to be attracted (to)
心を用いる;こころを用いる[こころをもちいる, kokorowomochiiru] (exp,v1) to be attentive to; to pay attention to
愛おしむ[いとおしむ, itooshimu] (v5m,vt) (uk) to love; to be attached to; to cherish; to caress
憧れる(P);憬れる;憧憬れる[あこがれる, akogareru] (v1,vi) to long for; to yearn after; to admire; to be attracted by; (P)
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
気が回る[きがまわる, kigamawaru] (exp,v5r) (1) to be attentive to small details; (2) to be attentive to others (or others' concerns); (3) to have one's mind turn groundlessly to something negative
病に冒される[やまいにおかされる, yamainiokasareru] (exp,v1) to be attacked by a disease
行き届く(P);行きとどく[いきとどく(P);ゆきとどく, ikitodoku (P); yukitodoku] (v5k,vi) to be scrupulous; to be attentive; to be prudent; to be complete; to be thorough; (P)
飛び付く;飛びつく;跳び付く;跳びつく;飛付く;跳付く[とびつく, tobitsuku] (v5k,vi) to jump at; to be attracted by

be at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive FR:
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อัดอั้น[v.] (at-an) EN: be at a loss ; be paralyzed ; be stupefied ; smolder ; smoulder FR:
อัดอั้นตันใจ[v.] (at-antanjai) EN: be at a loss ; be paralyzed ; be stupefied ; smolder FR:
บาดหมาง[v.] (bātmāng) EN: have dissension ; have a rift ; be on bad terms ; disagree ; be at odds (with) ; become estranged FR:
ฉงนสนเท่ห์[v. exp.] (cha-ngon so) EN: be at a loss FR: être perplexe
ได้จังหวะ[v. exp.] (dāi jangwa) EN: be at right timing ; get a chance ; have an opportunity FR:
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance FR:
ห้อยท้าย[v.] (hǿithāi) EN: attach ; be at the end FR:
ใจชื้น[v.] (jaicheūn) EN: feel relieved ; feel comfortable ; be at ease FR:
จนหนทาง[adv.] (jon honthān) EN: be at one wits end FR:
จนปัญญา[X] (jon panyā) EN: be at one's wit's end ; have run out of ideas ; be stymied FR:
กัด[v.] (kat) EN: quarrel ; argue ; fight ; be at odds FR:
กัดกัน[v. exp.] (kat kan) EN: be at odds ; snipe at one another ; quarrel FR: avoir une prise de bec (fam.)
เข้าตาจน[v.] (khaotājon) EN: be at a dead end ; be in a bad fix ; be at the end of one's rope ; be in a hopeless situation ; be in an impasse ; have no way out ; be checkmated FR: être dans une impasse
คัดง้าง[v.] (khat-ngāng) EN: be at loggerheads (with sb) ; be at an impasse FR:
คอยรับใช้[v. exp.] (khøi rapcha) EN: wait upon s.o. ; be at s.o.'s service FR:
ครึ่งผีครึ่งคน[v.] (khreung phī) EN: be on the threshold of death ; be at death's door ; be on one's death bed ; be in one's last gasps ; be dying FR:
ครอง[v.] (khrøng) EN: rule ; govern ; reign ; administer ; administrate ; be at the helm of the state FR: régir ; gouverner ; régner
ขวางโลก[v.] (khwānglōk) EN: be at loggerheads FR:
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[v.] (kleūnmaikha) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma ; be caught in a personal dilemna ; be at an impasse ; be in a difficult situation ; be in a jam ; be in a fix FR: avoir un dilemme ; être dans une impasse ; faire face à un dilemme
ลอยนวล[v.] (løinūan) EN: be at large ; go unpunished ; get away with FR: jouir de l'impunité
โล่งใจ[v.] (lōngjai) EN: be relieved ; feel relieved ; be carefree ; be at ease ; be relaxed FR: être soulagé ; être apaisé
ไม่เห็นด้วย[v. exp.] (mai hen dūa) EN: disagree ; do not agree ; dissent ; be at odds with ; be against FR: ne pas être d'accord ; être en désaccord ;
ไม่ลงตัว[v. exp.] (mai longtūa) EN: do not fit ; be at odds FR:
หมาง[v.] (māng) EN: be at odds with ; be on bad terms ; become estranged FR: être en désaccord ; être en mauvais termes
หมางใจ[v.] (māngjai) EN: be hurt ; be at odds with ; be on bad terms FR:
หมางเมิน[v.] (māngmoēn) EN: be at odds with ; be on bad terms FR:
มีความผิด[v. exp.] (mī khwāmphi) EN: be guilty ; be at fault ; be wrong ; have done sth wrong FR: être coupable ; être fautif
หมองหมาง[v.] (møngmāng) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other) FR:
หมองหมางใจ[v. exp.] (møngmāng ja) EN: be at odds with FR:
หมดกำลัง[v. exp.] (mot kamlang) EN: be at the end of one's strength FR: être à bout de forces
หมดความอดทน[v. exp.] (mot khwām o) EN: be at the end of one's rope FR: être au bout du rouleau
หมดปัญญา[X] (mot panyā) EN: have no further idea ; be at a loss ; not be able to think of anything FR:
งัน[v.] (ngan) EN: become silent ; remain silent ; be silent ; be at a loss for words ; pause ; be stumped FR:
งัดข้อ[v.] (ngatkhø) EN: be at loggerheads ; have a clash of ideas FR: avoir une prise de bec
เงียบ[v.] (ngīep) EN: be at a standstill ; be in the doldrums ; be silent ; be quiet ; be still ; keep quiet FR:
งงเป็นไก่ตาแตก[v.] (ngongpenkai) EN: get confused ; be confused ; be at a complete loss FR: tomber des nues
งวด[v.] (ngūat) EN: dry up ; dry out ; decrease ; diminish ; lesson ; reduce ; become almost dry ; be at a premium ; be in low supply ; be dwindling ; be tight FR: assécher : être à sec ; se tarir ; décroître ; être serré ; se réduire
นิ่งอึ้ง[v. exp.] (ning eung) EN: keep silent ; remain quiet ; be tongue-tied ; be speechless ; be dumbstruck ; be at loss of words FR:

be at ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fehde {f} | in Fehde liegenfeud | to be at feud

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be at
Back to top