ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barrelful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barrelful*, -barrelful-

barrelful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barrelful (n.) จำนวนของของเหลวต่อบาร์เร็ล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barrelful
Back to top