ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*barrack*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น barrack, -barrack-

*barrack* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barrack (n.) ค่ายทหาร See also: โรงทหาร Syn. billet
barrack (vt.) จัดทหารเข้าค่ายพัก
barracks (n.) โรงหรืออาคารใหญ่เป็นที่พักทหาร See also: อาคารขนาดใหญ่ที่ไม่สวยงาม
English-Thai: HOPE Dictionary
barrack(บาร์'แรค) n. ค่ายทหาร,โรงทหาร (มักเขียนเป็นbarracks,อาคารง่าย ๆ ที่มีคนอยู่จำนวนมาก)
English-Thai: Nontri Dictionary
barracks(n) ค่ายทหาร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barracksโรงทหาร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรวจค่าย (v.) patrol round the barracks See also: inspect a camp
เลียบค่าย (v.) patrol round the barracks See also: inspect a camp Syn. ตรวจค่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The wooden barracks where people slept three to a bed.เพิงไม้ที่ทำเอาไว้ เป็นเตียงให้ 3 คนนอน
Sentences will begin immediately at Disciplinary Barracks, Ft.ให้รับโทษโดยทันทีทันใด
Segregated, of course. The men in the barracks near the quarry. The women on the other side of the wire....แยกส่วนหญิงชายด้วย
I told her it's the barracks, not the fucking Hotel Europa.ผมว่านี่ไม่ใช่โรงแรมชั้นหนึ่ง
She took all of them together. [ Soldier ] Zurueck in die Barracken !เธอพาโอเล็คกับจาเน็คไปซ่อน
I want their faces posted in every police station, army barracks, post office, railway station and outhouse in India!ติดประกาศจับเขาทุก สน. ค่ายทหาร กรมไปรษณีย์ สถานีรถไฟ ห้องน้ำทั่วอินดีย
The Jap guard barracks are here in this area.พวกผู้คุมพักอยู่ในบริเวณนี้..
This is the main service road, POW barracks - all enemy occupied.นี่คือถนนสายหลักในค่าย.. ที่พักเชลยศึก เหล่าข้าศึกอยู่ในนี้หมด
Make sure the POW barracks are protected from enemy fire in all directions.พยายามให้เขตของเชลยศึกถูกป้องกัน จากข้าศึกในทุกๆด้านด้วยนะครับ
All right, there's numbers for barracks, burgers, chicken, Mom pizza, TD's, Ted.มีเบอร์ค่ายทหาร เบอร์เกอร์ ไก่ แม่... . ...พิซซ่า ทีดีซ์ เทด
Each detainee will be brought to the barracks overall for identification.ผู้ต้องหาถูกส่งตัวไปยังค่ายกักกันทั้งหมด เพื่อทำประวัติ
Now, the barracks at the base have been cleared out of all personnel.-อืมมมม -ตอนนี้ที่ค่ายทหาร เคลียร์คนออกหมดแล้ว

*barrack* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
营房[yíng fáng, ˊ ㄈㄤˊ, 营房 / 營房] barracks; living quarters
军营[jūn yíng, ㄐㄩㄣ ˊ, 军营 / 軍營] barracks; army camp
收留所[shōu liú suǒ, ㄕㄡ ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄛˇ, 收留所] barrack
兵营[bīng yíng, ㄅㄧㄥ ˊ, 兵营 / 兵營] military camp; barracks

*barrack* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バラック[, barakku] (n) barracks; (P)
入営[にゅうえい, nyuuei] (n,vs) entering the barracks; enlistment
兵営[へいえい, heiei] (n) barracks
営倉[えいそう, eisou] (n) guardhouse; detention barracks
営庭[えいてい, eitei] (n) open space within a barracks compound
営所[えいしょ, eisho] (n) barracks; camp
営舎[えいしゃ, eisha] (n) barracks
屯;党[たむろ(屯);たむら(ok), tamuro ( ton ); tamura (ok)] (n) (1) gathering; place where people gather; (2) (arch) police station; camp; barracks
屯営[とんえい, ton'ei] (n,vs) military camp; barracks; camping
応援[おうえん, ouen] (n,vs) aid; assistance; help; reinforcement; rooting; barracking; support; cheering; (P)
重謹慎[じゅうきんしん, juukinshin] (n) close confinement (in one's barracks)

*barrack* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; cheer on ; support ; encourage ; barrack for ; boost ; promote FR: encourager ; supporter ; soutenir
เลียบค่าย[v.] (līepkhāi) EN: patrol round the barracks ; inspect a camp FR:
โรงทหาร[n. exp.] (rōng thahān) EN: barracks FR: caserne [f] ; casernement [m]

*barrack* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgangssperre {f} (für Soldaten)confinement to barracks
Ausgehverbot {n}confinement to barracks
Baracke {f}barrack

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *barrack*
Back to top