ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

billet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *billet*, -billet-

billet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
billet (n.) ที่พักชั่วคราว (โดยเฉพาะสำหรับทหาร)
billet (n.) คำสั่งทางทหารเกี่ยวกับสถานที่พักชั่วคราว
billet (vt.) จัดค่ายพักชั่วคราว See also: จัดที่พักชั่วคราว Syn. camp, berth
billet (vt.) สั่งให้ไปพักยังที่พักชั่วคราว
billet (n.) ตำแหน่งงาน Syn. job, position
billet (n.) ท่อนไม้ชิ้นเล็กๆ
billet (n.) ท่อนเหล็กหรือโลหะ
billet on (phrv.) ตั้งค่ายทหารในพื้นที่ของ (บางคน) See also: เตรียมที่พักให้ทหาร
billet-doux (n.) จดหมายรัก
English-Thai: HOPE Dictionary
billet(บิล'เลท) {billeted,billeting,billets} vt.,n. (การ) ส่งไปพัก,จัดที่พักให้ทหาร,ให้ตำแหน่งแก่,หอพักทหาร,งาน,จดหมายสั้น ๆ vi. ตั้งค่ายตั้งทัพ
English-Thai: Nontri Dictionary
billet(n) ท่อนไม้,ท่อนเหล็ก,ท่อนปืน,เศษเหล็ก,หอพักทหาร
BILLET-billet-doux(n) จดหมายรัก,สารรัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
billetingการส่งทหารเข้าพักในบ้านเอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am told it is a billet of U235. That's...ได้รับแจ้งว่ามันเป็นหลอดบรรจุ U235 ซึ่งก็คือ...
Try a billet of weapons-grade uranium.น่าจะเป็นแท่งยูเรเนียมสำหรับผลิตอาวุธ
Well... it would be a lot more than one billet could make.งั้น... ก็ต้องมียูเรเนียมมากกว่า 1 แท่ง ถึงจะแรงขนาดนั้น
I have the full delivery, less one billet I needed for... security.ผมเอามาส่งครบถ้วน ขาดไปแค่แท่งเดียวที่ผมต้องใช้ เพื่อ... ความปลอดภัย
Clearly, HQ have failed to notify you. My troop is to be billeted here.เห็นชัดว่าสำนักงานใหญ่ไม่ได้แจ้งคุณ กองกำลังเราให้พักชั่วคราวที่นี่
No, only the officers will be billeted inside the house.ไม่สิ นายทหารเท่านั้น ที่จะพักข้างในบ้าน
~'Cause we're saying goodbye to them all As back to their billets they crawl~เพราะเราจะกล่าวคำอำลาให้พวกมัน
Dame tu billetera.แกรู้ใช่ไหมว่าฉันพูดอะไร?
All arriving personnel, this is your billeting area.ทุกหน่วยที่มาถึงแล้ว.. ขอเรียนให้ทราบว่านี่คือค่ายของคุณ
Will produce a liberty pass or will return immediately to his billet.ต้องแสดงใบอนุญาตพักผ่อน.. หรือไม่ก็ต้องกลับค่ายทหารเดี๋ยวนี้!
And you only found one billet?แล้วคุณเจอแค่แท่งเดียวหรือ
They didn't go through all of this for one billet.พวกเขาคงไม่มาถึงขั้นนี้ เพื่อยูเรเนียมแค่แท่งเดียวหรอก

billet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビレット[, biretto] (n) billet
分宿[ぶんしゅく, bunshuku] (n,vs) billeting
宿営[しゅくえい, shukuei] (n,vs) billeting; camp
舎営[しゃえい, shaei] (n,vs) billeting; quarters

billet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบงก์ = แบ๊งก์[n.] (baeng = baē) EN: banknote ; bank note FR: billet de banque [m]
แบงก์ห้าร้อย[n. exp.] (baeng hā rø) EN: FR: billet de 500 bahts [m] ; billet de cinq-cents bahts [m] ; billet de 500 [m]
แบงก์ห้าสิบ = แบงก์ 50[n. exp.] (baeng hāsip) EN: FR: billet de 50 bahts [m] ; billet de cinquante bahts [m] ; billet de 50 [m]
แบงค์พัน = แบงค์ 1000[n. exp.] (baeng phan) EN: FR: billet de 1000 bahts [m] ; billet de mille bahts [m] ; billet de 1000 [m]
แบงก์ปลอม[n. exp.] (baeng pløm) EN: FR: faux billet [m]
แบงก์ร้อย = แบงก์ 100[n. exp.] (baeng røi) EN: hundred bill FR: billet de 100 bahts [m] ; billet de cent bahts [m] ; billet de 100 [m]
แบงค์ยี่สิบ = แบงค์ 20[n. exp.] (baeng yīsip) EN: FR: billet de 20 bahts [m] ; billet de vingt bahts [m] ; billet de 20 [m]
บัตร[n.] (bat) EN: card ; ticket ; coupon ; leaf ; pass FR: carte [f] ; ticket [m] ; billet [m] ; bon [m] ; coupon [m] ; bulletin [m]
บัตรโดยสารรถไฟ[n. exp.] (bat døisān ) EN: train ticket FR: billet de train [m] ; ticket de train [m]
บัตรฟรี[n. exp.] (bat frī) EN: free ticket FR: billet gratuit [m]
บัตรเข้าชม[n. exp.] (bat khao ch) EN: FR: billet d'entrée [m]
บัตรคอนเสิร์ต[n. exp.] (bat khǿnsoē) EN: FR: billet de concert [m]
บัตรผ่านประตู[n. exp.] (bat phān pr) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket FR: carte d'entrée [f] ; carte d'admission [f] ; billet d'entrée [m]
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: lot FR: billet de loterie [m]
ชิ้นเหล็ก[n. exp.] (chin lek) EN: steel billet FR:
ดอลลาร์ = ดอลล่าร์[n.] (dønlā = døl) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.) FR: dollar [m] ; dollar américain [m] ; billet vert [m]
หางเลข[n.] (hānglēk) EN: last numbers of a lottery ticket ; last serial numbers on the government' s lottery tickets FR: derniers chiffres d'un billet de loterie nationale [mpl]
จองตั๋ว[v.] (jøngtūa) EN: make a reservation ; book a ticket FR: réserver un billet ; effectuer une réservation
จองตั๋วเครื่องบิน[v. exp.] (jøngtūa khr) EN: book a flight FR: réserver un billet d'avion
จองตั๋วเครื่องบิน การบินไทย[v. exp.] (jøngtūa khr) EN: FR: réserver un billet d'avion sur la Thai
ค่าตั๋ว[n. exp.] (khā tūa) EN: ticket price ; fare ; admission charge FR: prix du billet [m]
คูปอง[n.] (khūpøng) EN: coupon ; voucher FR: coupon [m] ; ticket [m] ; bon [m] ; billet [m]
เหล็กแท่งยาว[n. exp.] (lek thaeng ) EN: billet FR:
ลอตเตอรี่ [= ล็อตเตอรี่][n.] (lǿttoērī) EN: lottery ; lottery ticket FR: loterie [f] ; billet de loterie [m]
ประเภทตั๋ว[n. exp.] (praphēt tūa) EN: type of ticket FR: type de billet [m] ; genre de billet [m]
รหัสตั๋ว[n. exp.] (rahat tūa) EN: document number ; ticket number FR: numéro du billet [m]
รายงานข่าว[n. exp.] (rāi-ngān kh) EN: news report ; report ; account ; news item FR: bulletin d'information [m] ; billet [m] ; couverture [f]
ราคาตั๋ว[n. exp.] (rākhā tūa) EN: ticket price FR: prix du billet [m]
สลาก[n.] (salāk) EN: ticket ; coupon ; lottery ticket FR: billet de loterie [m]
ซื้อบัตรชมคอนเสิร์ต[v. exp.] (seū bat cho) EN: buying concert tickets FR: acheter un billet pour un concert
ซื้อลอตเตอรี่ = ซื้อล็อตเตอรี่[v. exp.] (seū løttoēr) EN: buy a lottery ticket FR: acheter un billet de loterie
ซื้อลอตเตอรี่ 1 คู่[v. exp.] (seū lǿttoēr) EN: FR: acheter un billet de loterie
ซื้อตั๋ว[v. exp.] (seū tūa) EN: buy a ticket ; get a ticket FR: acheter un billet ; prendre un billet
ซื้อตั๋วเครื่องบิน[v. exp.] (seū tūa khr) EN: buying plane tickets FR: acheter un billet d'avion
ธนบัตร[n.] (thanabat) EN: banknote = bank note ; paper money ; note ; bill (Am.) FR: billet de banque [m] ; billet [m] ; coupure [f]
ธนบัตร 500 บาท = ธนบัตรห้าร้อยบาท[n. exp.] (thanabat hā) EN: 500 Baht note FR: billet de cinq cents bahts [m] ; billet de 500 bahts [m]
ธนบัตร 50 บาท = ธนบัตรห้าสิบบาท[n. exp.] (thanabat hā) EN: 50 Baht note FR: billet de cinquante bahts [m] ; billet de 50 bahts [m]
ธนบัตรเก่า[n. exp.] (thanabat ka) EN: FR: ancien billet de banque [m]
ธนบัตรเก๊[n. exp.] (thanabat kē) EN: FR: faux billet de banque [m]
ธนบัตร 1000 บาท = ธนบัตรหนึ่งพันบาท[n. exp.] (thanabat ne) EN: 1000 Baht note FR: billet de mille bahts [m] ; billet de 1000 bahts [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า billet
Back to top