ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

backfire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *backfire*, -backfire-

backfire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
backfire (vi.) ส่งผลตรงกันข้ามกับที่ตั้งใจเอาไว้ Syn. boomerang
English-Thai: HOPE Dictionary
backfire(แบค'ไฟเออะ) {backfired,backfiring,backfires} vi.,n. (การ) ระเบิดถัง (เครื่องยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ,เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา,เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, Syn. boomerang ###A. succeed
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
backfireไฟย้อนกลับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This whole rescue may backfire on us.การช่วยชีวิตอาจตลบหลังเราก็ได้
And this is a schematic for a bird-trapping device that will ultimately backfire and cause me physical injury?และการคำนวณเหล่านี้ ใช้สำหรับการสร้างเครื่องจับนก ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลให้ชั้นเจ็บตัว
But using your looks to get your way can backfire badly.เมื่อรู้ตัวว่าสวย อย่ามอบกายให้ใครง่ายๆ มันไม่ดี
That will backfire if the movie bombs.ถ้าหนังไปไม่รอด ฉันจะทำให้บริษัทเสียชื่อเปล่าๆ
So, the car's about to backfire and the hiker, he's staring at the sky.เกี่ยวกับเรื่องท่อรถระเบิดและนักปีนเขา เข้ากำลังจ้องไปทีท้องฟ้า
A suspicious person might say that only a handful of people are knowledgeable enough to program this device to backfire on him...มีผู้ต้องสงสัย เพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่พอจะมีความรู้เพียงพอที่จะโปรแกรม เครื่องนี้ สำหรับ ยิงเจาะทะลุเขา
So your latest attempt at sabotage backfired.ความพยายามของเธอไม่สำเร็จแม็กซ์
But it backfired, because when I really fell asleep...แต่มันไม่เป็นดังคลาด เพราะว่าตอนที่กำลังเคลิ้มจริง ๆ...
Lockhart's Memory Charm backfired. He hasn't got a clue who he is.ล็อกฮาร์ตเสียความทรงจำไปแล้ว เขาไม่รู้เลยว่าเขาคือใคร
That's why I worked so hard, so I couId give Kate a good life, but it backfired.ผมทำงานหนัก เคทจะได้อยู่สบาย ผลกลับตรงกันข้าม
(TRUCK BACKFIRES) Great.เดือนมีนาคม , ช่วงกลางเทอม
You tried to move Scylla over our better judgment, and it backfired.คุณพยายามที่จะย้ายซิลล่า โดยไม่สนการตัดสินใจของพวกเรา ,และมันก็ผิดพลาด

backfire ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックファイア[, bakkufaia] (n) backfire
向かい火[むかいび, mukaibi] (n) backfire (to defend against forest fires)
徒となる[あだとなる, adatonaru] (exp) (id) Good intentions can backfire
仇となる[あだとなる, adatonaru] (exp,v5r) (See 仇になる) to backfire; to have a harmful result
仇になる[あだになる, adaninaru] (exp,v5r) to backfire; to have a harmful result
裏目[うらめ, urame] (n) (1) reverse side; opposite (of the expected); backfire; (2) purl stitch (knitting); (P)
逆効果[ぎゃくこうか(P);ぎゃっこうか, gyakukouka (P); gyakkouka] (n) backfire; counterproductive; opposite effect; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า backfire
Back to top