ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

autism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *autism*, -autism-

autism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
autism (n.) ความผิดปกติทางการสื่อสารและอารมณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
autism(ออ'ทิสซึม) n. การคิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง, ความคิดเพ้อฝัน. -autistic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
autism(n) ความคิดเพ้อฝัน,ความหมกหมุ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
autismโรคออทิซึม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autism, Infantileออติสมในเด็ก, โรคจิตในเด็ก, โรคจิตออทิสมในเด็กเล็ก, โรคจิตวัยเด็ก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคิดฝัน (n.) autism See also: imagination, melancholy, conjecture Syn. ความเพ้อฝัน
ความคิดล่องลอย (n.) autism See also: imagination, melancholy, conjecture Syn. ความคิดฝัน, ความเพ้อฝัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Happy's down from Tacoma. Doing an Autism Run.เเฮปปี้ลงมาจากทาโคม่ากับความคิดเพ้อฝัน
There's a collection of drawings up here that suggest autism or moderate mental retardation.จากรูปวาด ลักษณะเหมือนออทิสติค หรือ พิการทางสมอง
Maybe it causes autism or narcolepsy or cancer 10 years from now.เพราะอาจก่อให้เกิดอาการ ออทิสติก หรือโรคทางการนอน หรือมะเร็ง ในอีก 10 ปี จากนี้
Children with autism normally think very logically.เด็กที่เป็นออทิสติกส่วนใหญ่จะคิดเป็นแบบแผนเป๊ะ ๆ
These help some kids with autism learn routines.นี่ช่วยให้เด็กที่เป็นออทิสติก เรียนกิจวัตรประจำวัน
Even back then Autism was considered a disease.ย้อนกลับไปสมัยนั้น ออทิสติกถือว่าเป็นโรคอย่างหนึ่ง
Then, he retreated into autism, ignoring everyone.จากนั้นเขาก็เริ่มแยกตัวออกจากผู้คน, ไม่สนใจใคร.
It's his autism.ผลจาก ออติสติกของเขา
To be honest, I-I used his autismพูดตรงๆเลย ผมใช้โรค ออทิสติก ของเขา
Schizophrenics, and they were the first hospital in the country to deal with autism.จิตเภท และพวกเขา เป็นโรงพยาบาลแรก ในประเทศที่รักษาผู้ป่วยออทิสติก
I was the one who suspected Sammy had autism.ฉันเป็นคนที่สงสัย ว่าแซมมี่อาจเป็นออทิสติก
Unlike classic autism, language ability is intact in people with Asperger's.มันไม่เหมือนกับออทิสติกทั่วไป พวกที่เป็นโรคแอสเปอร์เกอร์ ความสามารถการใช้ภาษายังดีอยู่ พวกเขาไม่ค่อยเห็นใจผู้อื่น

autism ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自闭症[zì bì zhèng, ㄗˋ ㄅㄧˋ ㄓㄥˋ, 自闭症 / 自閉症] autism
自闭症[zì bì zhèng, ㄗˋ ㄅㄧˋ ㄓㄥˋ, 自闭症 / 自閉癥] autism

autism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
自閉症[じへいしょう, jiheishou] (n) (1) (sens) autism; (adj-no) (2) autistic; (P)

autism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความคิดล่องลอย[n. exp.] (khwāmkhit l) EN: autism ; imagination ; melancholy ; conjecture FR:
ออทิซึม[n.] (øthiseum) EN: autism FR: autisme [m]
โรคออทิซึม[n. exp.] (rōk øthiseu) EN: autism FR: autisme [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า autism
Back to top