ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

augur

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *augur*, -augur-

augur ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
augur (vt.) เป็นลาง See also: เป็นลางบอกเหตุ
augur (n.) ลางสังหรณ์ Syn. forecast, predict
augur ill (phrv.) เป็นลางร้าย See also: เป็นลางสังหรณ์ที่ไม่ดี, เป็นนิมิตร้าย Syn. bode ill
augur well (phrv.) เป็นลางดี See also: เป็นลางสังหรณ์ที่ดี, เป็นนิมิตดี Syn. bode well
augury (n.) การทำนาย See also: การพยากรณ์, ศิลปในการพยากรณ์
augury (n.) ลางสังหรณ์ See also: ลาง, นิมิต Syn. omen, portent, indication
English-Thai: HOPE Dictionary
augur(ออ'เกอะ) n. หมอดู,โหรหลวง,ผู้ทำนาย
augury(ออ'เกอะรี) n. ศิลปะในการทำนาย,พิธีทำนาย,ลางสังหรณ์. -augural adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
augur(n) หมอดู,โหร,ผู้ทำนาย
augury(n) การพยากรณ์,การทำนาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเริ่มต้น (n.) auspicious inauguration See also: auspicious time, initial period, beginning Syn. ครั้งแรก
ปฐมฤกษ์ (n.) auspicious inauguration See also: auspicious time, initial period, beginning Syn. การเริ่มต้น, ครั้งแรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're missing the 1789 inaugural, though.คุณยังขาดแค่ เหรียญพิธีเข้ารับตำแหน่งปี 1789 .
With the inauguration less than two hours away President Daniels is scheduled to meet with his successor at the White House to review final details for the transfer of power.พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง จะเริ่มในไม่ถึงสองชั่วโมงแล้ว กำหนดการของท่านประธานาธิบดีแดเนียลส์ ที่จะพบผู้สืบทอดตำแหน่งที่ทำเนียบขาว เพื่อทบทวนรายละเอียดสุดท้าย สำหรับการโอนถ่ายอำนาจ
Just don't be late for your mother's inauguration, okay?อย่ามาสายล่ะ พิธีรับตำแหน่งของแม่คุณนะ, เข้าใจมั้ย?
See you at the inauguration.แล้วพบกันในพิธีสาบานตน
You pulled my hair during Clinton's inaugural ball.นายดึงผมฉันระหว่าง งานรับตำแหน่งปธน.คลินตันนี่
"The founding families of Mystic Falls welcomes you to the inaugural Founder's Council Celebration."ในพิธีฉลองการสาบานตัว ของสภาผู้ก่อตั้ง" ว้าวดูสิ เป็นใบลงทะเบียนแขก ที่แสนดั้งเดิมจริงๆ มองดูรายชื่อที่คุ้นๆนี่สิ
If the empire's inaugural event is mired in scandal?ถ้าหากงานของเครือบริษัทอันดับต้น ต้องตกอยู่ในเรื่องอื้อฉาว?
Come out and enjoy the inauguration of the most important dress you will ever wear.HR: MCยู กรุณาทำดีๆด้วย JS:
Will give his inaugural broadcast to the nation and the world.จากองค์พระเจ้า อั๊ก... .
It's from Abraham Lincoln's inaugural address.นั่นมาจากคำพูดในวันสาบานตัว เข้ารับตำแหน่งของ อับราฮัม ลิงคอล์น
Inaugural martinis are a hundred-year-old tradition, and so are the eager-to-please college boys.martinis สถาปนาเป็นประเพณีที่มีอายุ 100 ปี, พร้อมๆ กับหนุ่มๆ ที่อยากจะเอาใจเธอ
Hey, did you see the inauguration speech?เฮ้ คุณได้ดู สุนทรพจน์ในวันเข้ารับตำแหน่งมั้ย

augur ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, 创 / 創] begin; initiate; inaugurate; start; create
下线仪式[xià xiàn yí shì, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄧˊ ㄕˋ, 下线仪式 / 下線儀式] inauguration; tape-cutting to inaugurate a project; an unveiling ceremony
就职典礼[jiù zhí diǎn lǐ, ㄐㄧㄡˋ ㄓˊ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˇ, 就职典礼 / 就職典禮] inauguration
处女[chǔ nǚ, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ, 处女 / 處女] virgin; maiden; inaugural

augur ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
縁起が良い;縁起がよい;縁起がいい[えんぎがよい(縁起が良い;縁起がよい);えんぎがいい(縁起が良い;縁起がいい), engigayoi ( engi ga yoi ; engi gayoi ); engigaii ( engi ga yoi ; engi gaii )] (exp,adj-i) of good omen; augur well (for); boding well for; good fortune
卜占[ぼくせん, bokusen] (n) augury; fortune-telling; divination
安倍内閣[あべないかく, abenaikaku] (n) (See 公明党,自由民主党) Abe Cabinet (inaugurated as the Japanese government, 2006-09-26)
就任[しゅうにん, shuunin] (n,vs,adj-no) inauguration; assumption of office; (P)
就任式[しゅうにんしき, shuuninshiki] (n) inauguration ceremony; installation
就任演説[しゅうにんえんぜつ, shuunin'enzetsu] (n) inaugural speech
就職[しゅうしょく, shuushoku] (n,vs) finding employment; inauguration; (P)
微候[びこう, bikou] (n) (1) sign or symptom of a disease (usu. more subtle than a symptom); (2) augury; foretoken; harbinger
新任[しんにん, shinnin] (n,adj-no) inaugural; new; (P)
縁起が悪い[えんぎがわるい, engigawarui] (exp) of bad omen; ill augur; boding evil; bad fortune
草創[そうそう, sousou] (n,vs) beginning; inauguration
開場[かいじょう, kaijou] (n,vs) (1) (See 閉場) opening (the doors to an event, etc.); (2) inauguration; (P)

augur ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมอดู[n.] (mødū) EN: fortune teller ; astrologer ; forecaster ; augur FR: devin [m] ; voyant [m] ; voyante [f] ; astrologue [m] ; augure [m] ; diseur de bonne aventure [m] ; diseuse de bonne aventure [f] ; tireuse de cartes [f]
ผู้ทำนาย[n. exp.] (phū thamnāi) EN: prophet ; augur FR: prophète [m] ; augure [m]
จับยาม[v.] (japyām) EN: prognosticate ; perform augury ; divine FR:
ลาง[n.] (lāng) EN: omen ; portent ; augury ; presage ; sign FR: présage [m] ; augure [m] ; signe [m]
ลางดี[n. exp.] (lāng dī) EN: auspicious omen FR: bon présage [m] ; bon augure [m]
ลางไม่ดี[n. exp.] (lāng mai dī) EN: evil omen ; ill omen FR: mauvais présage [m] ; mauvais augure [m]
ลางร้าย[n. exp.] (lāng rāi) EN: FR: mauvais présage [m] ; mauvais augure [m]
ลางอุบาทว์[n. exp.] (lāng ubāt) EN: ill omen FR: mauvais présage [m] ; mauvais augure [m]
ปฐมฤกษ์[n.] (pathommaroē) EN: auspicious inauguration ; inauguration FR:
เผดิม[v.] (phadoēm) EN: begin ; start ; open ; commence ; inaugurate ; be the first (to) ; start off FR:
พิธีเปิด[n. exp.] (phithī poēt) EN: opening ceremony ; inauguration FR: inauguration [f] ; cérémonie d'ouverture [f]
เปิด[v.] (poēt) EN: start ; found ; establish ; set up ; begin FR: ouvrir ; inaugurer
เปิดบริการ[v. exp.] (poēt børikā) EN: launch FR: inaugurer ; lancer
เปิดให้ใช้งาน[v. exp.] (poēt hai ch) EN: FR: inaugurer
เปิดงาน[n. exp.] (poēt ngān) EN: inaugurate ; open FR: inaugurer
เปิดป้าย[v. exp.] (poēt pāi) EN: unveil FR: dévoiler une plaque ; inaugurer une plaque
เปิดเส้นทางใหม่[v. exp.] (poēt senthā) EN: FR: inaugurer une nouvelle ligne
ประเดิม[v.] (pradoēm) EN: lead ; initiate ; begin ; inaugurate ; have a first taste of ; be a shop's first costomer of the day FR: initier ; commencer ; inaugurer
เริ่มเป็นทางการ[v. exp.] (roēm pen th) EN: inaugurate FR: inaugurer officiellement
ศุภนิมิต[n.] (supphanimit) EN: good omen ; good augury ; propitious sign FR:
ตัดริบบิน [v. exp.] (tat ripbin) EN: FR: couper le ruban ; inaugurer officiellement
ทำพีธีบวงสรวง[n. exp.] (tham phīthī) EN: ceremony that initiates a new spirit house FR: cérémonie d'inauguration d'une maison des esprits [f]
เที่ยวบินแรก[n. exp.] (thīo bin ra) EN: maiden voyage FR: voyage inaugural [m]
วันดี[n. exp.] (wan dī) EN: auspicious day ; lucky day ; good day FR: jour favorable [m] ; jour de chance [m] ; jour de bon augure [m]

augur ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augurbussard {m} [ornith.]Augur Buzzard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า augur
Back to top