ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

attic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *attic*, -attic-

attic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attic (n.) ห้องใต้หลังคา Syn. garret, loft
English-Thai: HOPE Dictionary
attic(แอท'ทิค) n. ห้องเพดาน,ห้องใต้หลังคา
attica(แอท'ทิคะ) n. บริเวณหนึ่งทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของกรีก
atticism(แอททิซิสซึม) แบบอย่างของเอเธนส์ (ภาษา, ชาวเมือง, ศิลป, ฯลฯ) , ความนิยมชมชอบเอเธนส์. -Atticist, atticist n. (concise and elegant expression)
English-Thai: Nontri Dictionary
attic(n) ห้องเพดาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Atticismวาทศิลป์กระชับ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห้องใต้หลังคา (n.) attic See also: garret
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You look just how I dreamed." The attic door.ลูกหน้าตาเหมือนในฝันเลย ผ่านประตูมาแล้ว
Put a mattress in the attic for Griet.แล้วก็เอาห้องใต้หลังคาให้กรีท
If Richard's been up in the attic fantasizing about being an extreme aggressor, this guy showed him how to do it.หากริชาร์ดจินตนาการไว้ว่า เขาจะเป็นพวกดุร้ายรุนแรง ชายคนนี้เป็นคนแสดงให้เขาเห็น ว่าทำอย่างไร
But I remember I was in the attic with my brother.ยังจำได้ว่าอยู่ในแคว้นแอตติดกับพี่ชาย
That's right, because the attic is on the third floor which is the former servant's quarters.ใช่แล้วค่ะ เพราะห้องใต้หลังคาอยู่บนชั้น 3 ซึ่งเป็นห้องที่แม่บ้านเก่าอยู่
Daughter hangs herself in the attic 20 years later.20 ปีต่อมา ลูกสาวเขา\ ผูกคอตายในห้องใต้หลังคา
You better tear the attic up, find something to help Sam.ทางที่ดีนายไปค้นห้องเก็บของ หาวิธีช่วยแซมก็ดีนะ
Who keeps their attic door locked?จะล๊อคประตูห้องใต้หลังคาด้วยไหมเนี้ย
You went to the attic by yourself?นายไปห้องใต้หลังคาคนเดียวหรอ
And... secondly, when we get married, they're all going up in the attic so you can have that closet for clothes.และ... อย่างที่สอง เมื่อเราแต่งงานกัน ภาพเหล่านั้นจะได้ไปอยู่ บนห้องใต้หลังคา ซึ่งเธอก็จะได้ใช้ตู้เสื้อผ้าใบนั้น
My attic might be "A's" secret headquarters.บางทีห้องใต้หลังคาของฉัน อาจเป็นที่อยู่ของ A ก็ได้
Finally! You're here! You have to come up to the attic with me.ดีจริงที่เธอมาถึงแล้ว เธอต้องไปห้องใต้หลังคากับฉัน

attic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晶格[jīng gé, ㄐㄧㄥ ㄍㄜˊ, 晶格] crystal lattice (the regular 3-dimensional pattern formed by atoms in a crystal)
[yǒu, ㄧㄡˇ, 牖] enlighten; lattice window
阁楼[gé lóu, ㄍㄜˊ ㄌㄡˊ, 阁楼 / 閣樓] garret; loft; attic
网格[wǎng gé, ㄨㄤˇ ㄍㄜˊ, 网格 / 網格] grid; mesh; lattice
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 棂 / 櫺] lattice
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 軨] lattice work on front and sides
棚架格子[péng jià gé zi, ㄆㄥˊ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄗ˙, 棚架格子] trellis latticework

attic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アティック[, ateikku] (n) attic
アミチョウチョウウオ[, amichouchouuo] (n) latticed butterflyfish (Chaetodon rafflesii, species found in the Indo-Pacific)
レース草[レースそう;レースソウ, re-su sou ; re-susou] (n) lace-leaf plant (Ouvirandra fenestralis, Aponogeton madagascariensis); lattice-leaf plant
出格子[でごうし, degoushi] (n) projecting lattice; latticed bay window
屋根裏[やねうら, yaneura] (n) attic; loft
屋根裏部屋[やねうらべや, yaneurabeya] (n) attic; garret; loft
[つか, tsuka] (n,n-suf) (1) {math} lattice; (n,n-suf,ctr) (2) counter for large bundles (e.g. 10 sheafs of rice, 200 sheets of calligraphy paper, 20 whistling arrows, 100 fish); (3) handbreadth (unit for measuring the length of arrows)
格子[こうし, koushi] (n) (crystal) lattice; grid pattern; (P)
格子ゲージ理論[こうしゲージりろん, koushi ge-ji riron] (n) lattice gauge theory (physics)
格子定数[こうしていすう, koushiteisuu] (n) lattice constant
格子戸[こうしど, koushido] (n) lattice door
格子欠陥[こうしけっかん, koushikekkan] (n) lattice defect
格子窓[こうしまど, koushimado] (n) latticed window
格子造り;格子造[こうしづくり, koushidukuri] (n) latticework
狐窓[きつねまど, kitsunemado] (n) small (latticework) window placed up high
[しとみ, shitomi] (n) latticed shutters (in traditional Japanese and Chinese architecture)
蔀戸[しとみど, shitomido] (n) (See 蔀) latticed shutters (in traditional Japanese and Chinese architecture)
連子;櫺子[れんじ, renji] (n) latticework
阿弥陀籤[あみだくじ, amidakuji] (n) ghostleg lottery; ladder lottery; lottery in which participants trace a line across a lattice pattern to determine the winner
Japanese-English: COMDICT Dictionary
格子[こうし, koushi] grid pattern, (crystal) lattice

attic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องเพดาน[n. exp.] (hǿng phēdān) EN: attic FR: grenier [m]
ห้องใต้หลังคา[n. exp.] (hǿng tāi la) EN: attic FR: grenier [m] ; mansarde [f]
จุดแลตทิซ[n. exp.] (jut laētthi) EN: lattice points FR:
แลตทิซ[n.] (laētthit = ) EN: lattice FR:
ปลาทรายขาว[n. exp.] (plā sāi khā) EN: Lattice Monocle Bream FR:

attic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trockenboden {m}drying loft; attic drying-room
Dachgeschoss {n} | im Dachgeschoss | im Dachgeschoss wohnentop floor; loft; attic; attic storey | in the attic | to live under the roof
Mansarde {f}attic (room); mansard
Gitter {n}latticework
Gitterbett {n}latticed bedsted
Gitterboxpalette {f}lattice box pallet
Gitterfenster {n}lattice window
Großschuppen-Falterfisch {m} (Chaetodon rafflesi) [zool.]latticed butterfly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า attic
Back to top