ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

artifact

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *artifact*, -artifact-

artifact ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
artifact (n.) วัตถุ (ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์)
English-Thai: HOPE Dictionary
artifact(อาร์'ทิแฟคทฺ) n.,สิ่งประดิษฐ์ด้วยฝีมือคน,สิ่งประดิษฐ์,ส่วนที่เทียม. -artifactitious adj., Syn. artifact, invention, contrivance
English-Thai: Nontri Dictionary
artifact(n) สิ่งประดิษฐ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
artifact; artefact๑. สิ่งแปลกปน๒. สิ่งทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artifactsสิ่งเทียม, สิ่งที่ไม่ต้องการในการบันทึก, วรจรไฟฟ้าที่รบกวนการทำงานของเครื่องมือ, ภาพหลอกลวง, มีตัวแปรมาก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศิลปวัตถุ (n.) artifact See also: relic, antique
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, Marcus, we are on the brink of the recovery of the greatest artifact in the history of mankind.ดีล่ะ, มาร์คัส, เราใกล้ถึงปลายทางแล้ว ของการค้นพบวัตถุที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
How does a medieval artifact end up in Vannacutt's loony bin, anyway?เราจะรู้ได้อย่างไรว่าของพวกนี้อยู่ที่ไหน?
It is my belief that the artifact we discovered on the surface is somehow responsible.ฉันคิดว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราพบบนผิวดาว จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
If you find this recording, the Ishimura and the artifact must be destroyed.ถ้าคุณเจอบันทึกนี้ ยานอิชิมูระและสิ่งประดิษฐ์ จะต้องถูกทำลายทิ้ง
Prepare the artifact for transfer to the ship.ขนย้ายสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยานด้วย
So I tell her, artifact or not, in the grand scheme of things, we are all alone out here.ฉันบอกเธอว่าจะใช่สิ่งประดิษฐ์หรือไม่ในแผนใหญ่แบบนี้ เราก็เหมือนโดดเดี่ยวอยู่ดี
As chief of security on this ship, I would like to severely protest bringing the artifact aboard.ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย ฉันขอประท้วง ที่จะเอาสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยาน
We have to get the artifact home.เราต้องเอาสิ่งประดิษฐ์กลับบ้าน
We cannot bring the artifact to Earth.เราไม่สามารถเอาสิ่งประดิษฐ์กลับโลกได้
The holy artifact must be delivered to the church if humanity is to be delivered into the welcome arms of the universal awakening!เราจะต้องเอาสิ่งประดิษฐ์นี้ กลับไปยังที่โบสถ์ ถ้าอยากให้มนุษย์ได้รับการตอนรับจากแขน ที่อบอุ่นของจักรวาล
The faithless want to destroy the artifact because they fear it.พวกไร้ศรัทธาต้องการทำลายสิ่งประดิษฐ์ เพราะว่าพวกมันกลัว
We have to bring the artifact back to Earth.เราต้องนำสิ่งประดิษฐ์ กลับไปที่โลก

artifact ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玉器[yù qì, ㄩˋ ㄑㄧˋ, 玉器] jade artifact

artifact ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーチファクト;アーティファクト[, a-chifakuto ; a-teifakuto] (adj-na) artifact
付喪神[つくもがみ, tsukumogami] (n) artifact spirit
収蔵品[しゅうぞうひん, shuuzouhin] (n) collected item; artifact (in museum, etc.)
オーパーツ[, o-pa-tsu] (n) out of place artifact; OOPArt
人工物[じんこうぶつ, jinkoubutsu] (n) artificial object; man-made object; artifact; artefact
出土品[しゅつどひん, shutsudohin] (n) artifacts
宜陽殿;儀陽殿[ぎようでん, giyouden] (n) (See 十七殿) pavilion housing imperial treasures and historical artifacts (in Heian Palace)
[へき, heki] (n) bi (ancient Chinese artifact; flat jade or glass disc with a circular hole in the centre)
石製品[せきせいひん, sekiseihin] (n) stone artifact; article made of stone

artifact ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artefakt {n}; vom Menschen geschaffenes Objektartefact; artifact [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า artifact
Back to top