ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-arrears-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น arrears, *arrears*,

-arrears- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Says in this agreement that if you're in arrears we have the right to foreclose and purchase this property for one peso.ในข้อตกลงบอกว่า ถ้าคุณค้างชำระ.. ..เรามีสิทธิ์ที่จะยึดที่ดิน และขายในราคา 1 เปโซ
I even have arrears of two month's interest.ผมยังค้างจ่ายอยู่ตั้ง 2 เดือน
He said there are no arrears and you even paid half of the loan back.เขาบอกว่าคุณไม่มียอดค้าง และบอกว่าคุณจ่ายหนี้ไปแล้วครึ่งหนึ่ง

-arrears- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
家賃を溜める[やちんをためる, yachinwotameru] (exp,v1) to let the rent fall into arrears
延滞利子[えんたいりし, entairishi] (n) interest in arrears
延滞税[えんたいぜい, entaizei] (n) taxes in arrears
払い残り[はらいのこり, harainokori] (n) balance due; arrears

-arrears- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คั่ง[X] (khang) EN: behind schedule ; in arrears FR:
ค้างชำระ[v. exp.] (khāng chamr) EN: be in arrears ; be behind in payment FR:
ค้างค่าเช่า[v. exp.] (khāng khāch) EN: be in arrears with one's rent FR:
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears FR: inachevé
คับคั่ง[adv.] (khapkhang) EN: overdue ; behind schedule ; in arrears FR:
เงินค้างชำระ[n. exp.] (ngoen khāng) EN: arrears ; unpaid debts ; outstanding debts ; arrearage FR:
ผิดนัดไม่ชำระ[v. exp.] (phit nat ma) EN: be in arrears ; default on one's payments FR:

-arrears- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verzugszinsen {pl}interest for delay; interest for late payment; interest on arrears

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -arrears-
Back to top