ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arrearage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arrearage*, -arrearage-

arrearage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arrearage (n.) เงินค้างชำระ See also: หนี้ค้างชำระ Syn. unpaid debts, outstanding debts, arrears
English-Thai: HOPE Dictionary
arrearage(อะเรีย'เรจฺ) n. ภาวะที่ล่าช้า,ภาวะที่คั่งค้าง,สิ่งที่เก็บสำรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arrearages; arrearsเงินที่ค้างชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

arrearage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
未払金;未払い金[みはらいきん, miharaikin] (n) arrears; arrearage

arrearage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงินค้างชำระ[n. exp.] (ngoen khāng) EN: arrears ; unpaid debts ; outstanding debts ; arrearage FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arrearage
Back to top