ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aquatic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aquatic*, -aquatic-

aquatic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aquatic (adj.) เกี่ยวกับน้ำ See also: ซึ่งอาศัยน้ำ Syn. watery, aqueous
aquatic (adj.) ที่เกี่ยวกับทะเล Syn. marine, oceanic, saltwater
aquatic (adj.) ที่ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำ See also: ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำ
aquatic (n.) พืชหรือสัตว์น้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
aquatic(อะควอท'ทิค) adj.อาศัยหรือมีชีวิตอยู่ใต้น้ำ,ปฏิบัติการในหรือบนน้ำ. -aquatics กีฬาบนหรือในน้ำ (of water)
English-Thai: Nontri Dictionary
aquatic(adj) เกี่ยวกับน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aquaticในน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aquatic Animal สัตว์น้ำ หมายถึง สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ หรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์จำพวกเลี้ยงลูก ด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเลทั้งนี้รวมซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และหมายความรวมถึงพันธ์ไม้น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวสงกรานต์ (n.) name of species of aquatic animal
ผักทอดยอด (n.) an aquatic morning glory See also: Ipomoea aquatica Forssk. Syn. ผักบุ้ง, บุ้ง
สงกรานต์ (n.) name of species of aquatic animal Syn. ตัวสงกรานต์
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (v.) raise aquatic animals See also: keep aquatic animals, germinate aquatic animals
สัตว์น้ำ (n.) aquatic animals
พืชน้ำ (n.) aquatic plant See also: hydrophyte Ops. พืชบก
สาหร่ายทะเล (n.) aquatic weed See also: algae, seaweed
สาหร่ายทะเล (n.) aquatic weed See also: algae, seaweed
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll stay away from aquatic activities, something landlocked, maybe.เราจะไม่แตะกิจกรรมทางน้ำกันนะพี่น้อง อาจจะบนพื้นผิวก็พอ
It's, uh, specifically engineered to control aquatic vegetation in the canals.มันเกิดจากการควบคุมวิศวกรรมของพืชนํ้าในลำคลอง
So to sum up, we're looking for a deadly, skin-shedding aquatic predator with a line in Charlotte Church impressions.โดยสรุปคือ เรามีซากที่ตายแล้ว กับผิวหนังของนักล่าจากท้องทะเล ในเขตแชร์ลอต ครูช น่าประทับใจจริงๆ
Take the latent heat of aquatic fusion...เอาความร้อนแฝงของการละลายน้ำ...
From one of the aquatic planets,หนึ่งในดาวเคราะห์มหาสมุทรแน่ๆ
It's a body of enclosed water filled with aquatic ectothermic vertebrates.มันเป็นศพอยู่ในน้ำ เต็มไปด้วยพืชหรือสัตว์น้ำ สิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลัง
Look at these goddess aquatic bitches. This is hot Andy!ดูที่นั่นสิ นี่มันทำห้ฉันตื่นเต้นเลย แอนดี้
I say we track this pipe back to its hydraulic origin and apprehend the culprits behind this aquatic conundrum.คนร้ายต้องมาจากทางนี้ แล้วควรย้อนรอยไปที่ต้นน้ำ จะปรากฏคนร้าย แปลว่าอะไร
The pool boy at the White House is the only one who can save the President from alien terrorist aquatic pythons?เด็กทำความสะอาดสระที่ไวท์เฮ้าส์ เป็นคนเดียวที่สามาถช่วยชีวิตประธานาธิปดี จากเอเลี่ยนงูน้ำงั้นหรอ
But how do we get from here to there? I am not aquatic in the least.แล้วจะไปยังไง เราไม่ใช่นกน้ำเลยซักนิด
And given at the minimum depth of 2ft, the lilies and other aquatic plants were the ones filled out and all the way around and Vernon's going to help with the filter and the pump.และพืชน้ำอื่นรอบๆ เวอร์นอนจะช่วย เรื่องเครื่องกรองกับปั๊มน้ำ

aquatic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水仙[shuǐ xiān, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ, 水仙] narcissus; daffodil; legendary aquatic immortal; refers to those buried at sea; person who wanders abroad and does not return
鲜货[xiān huò, ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄛˋ, 鲜货 / 鮮貨] produce; fresh fruits and vegetables; fresh aquatic food; fresh herbs
水栖[shuǐ qī, ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧ, 水栖 / 水棲] aquatic; living in water
水产[shuǐ chǎn, ㄕㄨㄟˇ ㄔㄢˇ, 水产 / 水產] aquatic; produced in sea, rivers or lakes
捕捞[bǔ lāo, ㄅㄨˇ ㄌㄠ, 捕捞 / 捕撈] fish for (aquatic animals and plants); catch

aquatic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクアティック;アクアテック;アクワティック[, akuateikku ; akuatekku ; akuwateikku] (adj-na) aquatic
カナダ藻[カナダも, kanada mo] (n) waterweed (any aquatic plant of genus Elodea, esp. common waterweed, Elodea canadensis)
大カナダ藻[おおカナダも;オオカナダモ, oo kanada mo ; ookanadamo] (n) (uk) Brazilian elodea (species of aquatic plant, Egeria densa)
水生動物;水棲動物[すいせいどうぶつ, suiseidoubutsu] (n) aquatic animals; aquatic fauna
水禽[すいきん, suikin] (n) waterfowl; aquatic bird
水虫[みずむし, mizumushi] (n) (1) athlete's foot; (2) (uk) water boatman (esp. species Hesperocorixa distanti); (3) (uk) Asellus hilgendorfi (species of aquatic sowbug)
海牛[かいぎゅう;カイギュウ, kaigyuu ; kaigyuu] (n) (uk) serenian (any aquatic mammal of order Sirenia, inc. manatees, and dugongs); sea cow
金魚藻[きんぎょも, kingyomo] (n) (1) (col) (See 穂咲の総藻) Eurasian water milfoil (Myriophyllum spicatum); (2) aquatic plants such as hornwort that are commonly used in goldfish tanks, etc.
黒藻[くろも;クロモ, kuromo ; kuromo] (n) (1) (uk) hydrilla (species of aquatic plant, Hydrilla verticillata); (2) Papenfussiella kuromo (species of brown algae)
刺胞動物[しほうどうぶつ, shihoudoubutsu] (n) cnidarian (aquatic invertebrate of the phylum Cnidaria)
有櫛動物[ゆうしつどうぶつ, yuushitsudoubutsu] (n) (See 櫛水母) ctenophore (aquatic invertebrate of the phylum Ctenophora)
水鶏;秧鶏[くいな;クイナ, kuina ; kuina] (n) (uk) rail (any bird of family Rallidae, esp. the water rail, Rallus aquaticus)
灰色雁[はいいろがん, haiirogan] (n) eastern greylag goose (aquatic bird, Anser anser)
空芯菜;空心菜[くうしんさい, kuushinsai] (n) (See 甕菜) ipomoea aquatica; kang kong; water morning glory; (Chinese) water spinach; water convolvulus; swamp cabbage; ong choy; hung tsai; rau muong; pak boong
雍菜;甕菜[ようさい, yousai] (n) swamp morning glory (ipomoea aquatica); water spinach; kangkong

aquatic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไบโอมในน้ำ[n. exp.] (bai-ōm nai ) EN: aquatic biome FR:
ไม้น้ำ[n. exp.] (māi nām) EN: aquatic plant ; water plant FR: plante aquatique [f]
แมลงน้ำ[n. exp.] (malaēng nām) EN: aquatic insect FR: insecte aquatique [m]
ผักบุ้ง[n.] (phakbung) EN: swamp cabbage ; water convolvulus ; water spinach ; water morning glory ; aquatic morning glory ; swamp morning glory ; Morning glory ; Ipomoea aquatica FR: liseron d'eau [m] ; Ipomoea aquatica
พันธุ์ไม้น้ำ[n. exp.] (phan māi nā) EN: aquatic plant FR:
พืชน้ำ[n. exp.] (pheūt nām) EN: aquatic plant ; hydrophyte ; aquatic weed ; water plant FR: plante aquatique [f]
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ[v. exp.] (phǿlīeng sa) EN: raise aquatic animals FR: élever des animaux aquatiques
ระบบนิเวศทางน้ำ[n. exp.] (rabop niwēt) EN: aquatic ecosystem FR: écosystème aquatique [m]
สาหร่ายทะเล[n. exp.] (sārāi thalē) EN: aquatic weed ; algae ; seaweed FR: algue marine [f]
สัตว์น้ำ[n. exp.] (sat nām) EN: aquatic animals FR: animal aquatique [m]
ทางน้ำ[adj.] (thāng nām) EN: aquatic ; by water FR:
อยู่ใต้น้ำ[adj.] (yū tāinām) EN: aquatic ; submerged FR: aquatique
ไคร้หางนาค[n. exp.] (khrai hāng-) EN: Rotula aquatica FR: Rotula aquatica
ตะไคร้หางนาค[n.] (takhraihāng) EN: Rotula aquatica FR: Rotula aquatica

aquatic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wasser...; aquatisch {adj} | im Wasser lebendaquatic | aquatically
Wasserpflanze {f}aquatic plant
Seggenrohrsänger {m} [ornith.]Aquatic Warbler (Acrocephalus paludicola)
Unterwasserbanane {f} (Nymphoides aquatica)banana plant
semiaquatisch {adj}semi-aquatic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aquatic
Back to top