ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apple

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apple*, -apple-

apple ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apple (n.) ต้นแอปเปิ้ล
apple (n.) แอปเปิ้ล See also: ผลแอ๊ปเปิล
apple green (n.) สีเขียวอ่อน
applefaced (adj.) แก้มยุ้ย
applejack (n.) บรั่นดีจากน้ำแอปเปิ้ล
applesauce (n.) ซอสแอปเปิล
English-Thai: HOPE Dictionary
apple(แอพ'เพิล) n. แอปเปิล,ลูกเบสบอล
apple blossomดอกต้นแอปเปิล
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
apple desktop busตัวนำข้อมูลเข้า ใช้ตัวย่อว่า ADB หมายถึง ตัวประสาน (interface) ที่ทำหน้าที่ประสานการทำงานของแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) ฯ และอุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่น ๆ ให้สามารถนำข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ (เฉพาะแมคอินทอช)
apple greenเขียวอ่อน, Syn. light green)
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
apple iii(แอปเปิลทรี) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดแอปเปิลที่ผลิตตามหลังชุดทู แต่แล้วก็ต้องยกเลิก เพราะไม่ติดตลาด ปัจจุบันแทบจะไม่มีใครใช้คอมพิวเตอร์ชื่อนี้อีกแล้ว (ดู Apple II ประกอบ)
applefaced(แอพ'เพิลเฟสทฺ) adj. แก้มยุ้ย
applejackบรั่นดีจากน้ำแอปเปิล
applesauceน้ำแอปเปิล,เหลวไหล,ไร้สาระ
appleshare(แอปเปิลแชร์) หมายถึง โปรแกรมระบบปฏิบัติการที่จะใช้ในข่ายงาน (network) ที่บริษัทแอปเปิลสร้างขึ้นสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (ดู networks ประกอบ)
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
appletalk(แอปเปิลทอล์ค) ในปัจจุบัน มีการนำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาใช้ร่วมกัน เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เรียกว่า "ข่ายงาน" (network) การทำเช่นนี้จำเป็นจะ ต้องมีระบบประสานการใช้เครื่อง แอปเปิล ทอล์คนั้น ทำหน้าที่นี้ แต่ใช้สำหรับทำให้นำเครื่องแอปเปิลแมคอินทอชและเครื่องไอบีเอ็ม พีซีซึ่งมีระบบปฏิบัติการต่างกันมาใช้ร่วมกันในข่ายงานเดียวกันได้ เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุกเครื่องจะมีช่องต่อออก สำหรับแอปเปิลทอลค์ แต่ไอบีเอ็มพีซียังไม่มี ดู network ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
apple(n) ลูกแอปเปิ้ล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
appletแอปเพล็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apple Computer, Inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวตอร์ บริษัทผู้ผลติเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียง [คอมพิวเตอร์]
Apple Greenเขียวแอปเปิล [การแพทย์]
Apple II (Computer)แอปเปิลทู (คอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แอปเปิล (n.) apple
หอยโข่ง (n.) apple snail See also: Pila ampullacea
กระเดือก (n.) Adam´s apple Syn. ลูกกระเดือก
กะทัน (n.) monkey apple Syn. ทัน, หมากทัน, ต้นพุทรา
ขนมจีนซาวน้ำ (n.) noodle eaten with powdered shrimpsand pineapple slices
ชมพู่ (n.) rose apple
ชมพู่สาแหรก (n.) Malay apple
ซาวน้ำ (n.) boiled rice flour in noodle form, mixed with curry, eaten with powdered shrimps and pineapple slices Syn. ขนมจีนซาวน้ำ
ต้นพุทรา (n.) monkey apple Syn. กะทัน, ทัน, หมากทัน
ตะเกียง (n.) top of a pineapple
น้อยหน่า (n.) custard apple See also: sweep-sop, sugar apple, Annona squamosa
พุทรา (n.) monkey apple Syn. กะทัน, ทัน, หมากทัน, ต้นพุทรา
มะเฟือง (n.) star apple
ลูกกระเดือก (n.) Adam´s apple Syn. กระเดือก
ลูกกระเดือก (n.) Adam´s apple
สับปะรด (n.) pineapple
สาแหรก (n.) Malay apple Syn. ชมพู่สาแหรก
หมากทัน (n.) monkey apple Syn. กะทัน, ทัน, ต้นพุทรา
ไหมสับปะรด (n.) pineapple thread
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He eats an apple a dayเขาทานแอปเปิ้ลวันละลูก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ
It's apple pies that make the menfolks' mouths water.มันเป็นพายแอปเปิ้ล ที่ทำให้น้ำปาก menfolks '
Here's an apple for your teacher.นี่คือแอปเปิ้ลสำหรับครูของคุณ
I hope this apple pie will in some small way say thank you for your ingenuity and courage in defeating that horrible Mongo.พายแอปเปิ้ลนี้คงพูดแทนใจได้ ว่าขอบคุณที่คุณกล้าโค่นเจ้ามองโก
This apple is like a wheel on a water mill.แอปเปิ้ลนี้เป็นเหมือนล้อบนโม่น้ำ
Get my apple while it lasts.แอ๊ปเปิ้ลครับ แอ๊ปเปิ้ล รีบซื้อตอนนี้เลยครับ
Who says everyone in the Big Apple looks the other way?ใครบอกว่าทุกคนในบิ๊กแอปเปิ้ลมีลักษณะวิธีการอื่นหรือไม่
That odd little ritual with the liverwurst and apple every day.การทำอะไรเดิมๆ เหมือนกันทุกอาทิตย์
It's time to eat. Mashed vegetables and apple sauce.ได้เวลาทานอาหารแล้วค่ะ เป็นผักบดกับแอปเปิ้ลซอส
... before" Don'tSit Under the apple Tree".... ก่อน" Don'tSit Under the AppIe Tree".
Like the Andrews Sisters before "Don't Sit Under the apple Tree".เหมือนกับเพลงของ แอนดรู ซิสเตอร์ ก่อน "Don't Sit Under the AppIe Tree".
Don't sit under the apple treeDon't sit under the apple tree

apple ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苹果公司[Píng guǒ Gōng sī, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, 苹果公司 / 蘋果公司] Apple Inc.
苹果核[píng guǒ hé, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄏㄜˊ, 苹果核 / 蘋果核] apple core
苹果汁[píng guǒ zhī, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄓ, 苹果汁 / 蘋果汁] apple juice
苹果派[píng guǒ pài, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄆㄞˋ, 苹果派 / 蘋果派] apple pie
苹果电脑[píng guǒ diàn nǎo, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, 苹果电脑 / 蘋果電腦] Apple computer
苹果馅饼[píng guǒ xiàn bǐng, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˇ, 苹果馅饼 / 蘋果餡餅] apple pie
眼珠儿[yǎn zhū r, ㄧㄢˇ ㄓㄨ ㄖ˙, 眼珠儿 / 眼珠兒] eyeball; fig. the apple of one's eye (i.e. favorite person)
眼珠子[yǎn zhū zi, ㄧㄢˇ ㄓㄨ ㄗ˙, 眼珠子] eyeball; fig. the apple of one's eye (i.e. favorite person)
莲雾[lián wù, ㄌㄧㄢˊ ˋ, 莲雾 / 蓮霧] wax apple (a reddish pear-shaped fruit)
喉结[hóu jié, ㄏㄡˊ ㄐㄧㄝˊ, 喉结 / 喉結] Adam's apple
结喉[jié hóu, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˊ, 结喉 / 結喉] Adam's apple
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 苹 / 蘋] apple
苹果[píng guǒ, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ, 苹果 / 蘋果] apple
阿普尔顿[Ā pǔ ěr dùn, ㄚ ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 阿普尔顿 / 阿普爾頓] Appleton (name); Sir Edward Appleton (1892-1965), British physicist, Nobel laureate who discovered the ionosphere
[táng, ㄊㄤˊ, 棠] cherry-apple
[nài, ㄋㄞˋ, 柰] crab-apple; how can one help
番荔枝[fān lì zhī, ㄈㄢ ㄌㄧˋ ㄓ, 番荔枝] custard apple
菠萝[bō luó, ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ, 菠萝 / 菠蘿] pineapple
凤梨[fèng lí, ㄈㄥˋ ㄌㄧˊ, 凤梨 / 鳳梨] pineapple

apple ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップル[, appuru] (n) (1) apple; (2) {comp} Apple (computer company)
アップルキー[, appuruki-] (n) {comp} Apple key
アップルソース[, appuruso-su] (n) apple sauce; apple-sauce
アップルデスクトップバス[, appurudesukutoppubasu] (n) {comp} Apple Desktop Bus
アップルメニュー[, appurumenyu-] (n) {comp} Apple menu
アップル拡張キーボード[アップルかくちょうキーボード, appuru kakuchou ki-bo-do] (n) {comp} Apple Extended Keyboard
カシューアップル[, kashu-appuru] (n) cashew apple
ビッグアップル[, bigguappuru] (n) The Big Apple (nickname for New York City)
りんご園;林檎園[りんごえん, ringoen] (n) apple orchard
りんご狩り;リンゴ狩り;林檎狩り[りんごがり(りんご狩り;林檎狩り);リンゴがり(リンゴ狩り);リンゴガリ, ringogari ( ringo kari ; ringo kari ); ringo gari ( ringo kari ); ringogari] (n) apple picking
りんご飴;林檎飴[りんごあめ;りんごアメ, ringoame ; ringo ame] (n) candied apple; toffee apple
喉仏[のどぼとけ, nodobotoke] (n) laryngeal prominence; Adam's apple
喉頭隆起[こうとうりゅうき, koutouryuuki] (n) (See 喉仏) laryngeal prominence; Adam's Apple
掌中の玉[しょうちゅうのたま, shouchuunotama] (n) apple of one's eye
朱に交われば赤くなる[しゅにまじわればあかくなる, shunimajiwarebaakakunaru] (exp) (id) he who touches pitch shall be defiled therewith; one rotten apple spoils the barrel
林檎酒[りんごしゅ, ringoshu] (n) apple cider
海棠[かいどう;カイドウ, kaidou ; kaidou] (n) (1) flowering crab apple (Malus halliana); (2) Kaido crab apple (Malus micromalus); (3) Chinese flowering apple (Malus spectabilis); (4) Siberian crab apple (Malus baccata); (5) aronia (flower)
目に入れても痛くない[めにいれてもいたくない, meniiretemoitakunai] (exp) thinking the sun shines out of someone's eyes; being the apple of one's eye
目の中に入れても痛くない[めのなかにいれてもいたくない, menonakaniiretemoitakunai] (exp) thinking the sun shines out of someone's eyes; being the apple of one's eye
角茄子[つのなす;ツノナス, tsunonasu ; tsunonasu] (n) (uk) nipplefruit; apple of Sodom (Solanum mammosum); titty fruit; cow's udder
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism)
アップルトーク[, appuruto-ku] (n) {comp} AppleTalk
アプレットビューアー[, apurettobyu-a-] (n) {comp} applet viewer
シチセンムスメベラ[, shichisenmusumebera] (n) Batu coris (Coris batuensis); variegated wrasse; Dapple coris (Coris variegata)
パイナップル[, painappuru] (n) pineapple; (P)
パイナップルフラワー[, painappurufurawa-] (n) pineapple flower
パイン[, pain] (n) (1) pine; (2) (abbr) (See パイナップル) pineapple
パインジュース[, painju-su] (n) pineapple juice; (P)
ポドフィルム[, podofirumu] (n) mayapple (Podophyllum peltatum) (lat
りんご摘み;林檎摘み[りんごつみ, ringotsumi] (n) (obsc) picking apples; harvesting apples
取っ組み合い[とっくみあい, tokkumiai] (n) grapple; scuffle
取り付く;取りつく;取付く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to grapple; (3) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (4) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り憑く・とりつく) to take hold of; to possess; to haunt; (5) to obtain a clue; to get a lead
四つに組む[よつにくむ, yotsunikumu] (exp,v5m) to come to grapples with
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P)
掴み合う[つかみあう, tsukamiau] (v5u,vi) to grapple
星葦毛[ほしあしげ, hoshiashige] (n) (obsc) (See 連銭葦毛) dapple gray (horse coat color); dapple grey
朝鮮朝顔[ちょうせんあさがお, chousen'asagao] (n) (See ベラドンナ) thorn apple; jimsonweed; Datura stramonium
組み付く;組みつく;組付く[くみつく, kumitsuku] (v5k) to grapple; to wrestle
組み合う[くみあう, kumiau] (v5u,vi) to form a partnership or association; to join together; to grapple with
組む[くむ, kumu] (v5m) (1) to cross (legs or arms); to link (arms); (2) to put together; to construct; to assemble; to produce (e.g. TV program); (3) to braid; to plait; (4) to grapple; to wrestle; (5) to unite; to link up; to form an alliance; (6) to set (e.g. type); (7) to issue (e.g. money order); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アップル[あっぷる, appuru] APPLE
アプレット[あぷれっと, apuretto] applet
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer

apple ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอปเปิล = แอ๊ปเปิ้ล[TM] (Aeppoēl = ) EN: Apple [TM] FR: Apple [TM]
แอปเปิล = แอปเปิ้ล[n.] (aeppoēn) EN: apple FR: pomme [f]
แอปเปิลแดง[n. exp.] (aeppoēn daē) EN: red apple FR: pomme rouge [f]
แอปเปิลฟูจิ[n. exp.] (aeppoēn Fūj) EN: Fuji apple FR: pomme Fuji [f]
แอปเปิลเขียว[n. exp.] (aeppoēn khī) EN: green apple FR: pomme verte [f]
แอปเปิ้ลพิงค์เลดี้[TM] (aeppoēn Phi) EN: Pink Lady apple FR: pomme Pink Lady [f]
ชมพู่[n.] (chomphū) EN: rose apple ; Syzygium FR: jambose [f] ; pomme de rose [f] ; prune de Malabar [f] ; Syzygium
ชมพู่สาแหรก[n. exp.] (chomphū sār) EN: Malay apple ; Malay rose apple ; Syzygium malaccense FR: Syzygium malaccense
ชมพู่ทับทิมจันทร์[n. exp.] (chomphū tha) EN: rose apple FR:
เฟือง[n.] (feūang) EN: starfruit ; star fruit ; carambola ; star apple FR: carambole [f]
หอยโข่ง[n.] (høikhōng) EN: apple snail FR: ormeau [m]
แก่นตะวัน[n. exp.] (kaen tawan) EN: Jerusalem artichoke ; sunroot ; sunchoke ; earth apple ; topinambour FR: topinambour [m] ; artichaut de Jérusalem [m] ; truffe du Canada [f] ; soleil vivace [m]
กะทัน[n.] (kathan) EN: monkey apple FR:
โข่ง[n.] (khōng) EN: apple snail FR: escargot [m]
ขวิด[n.] (khwit) EN: elephant apple ; wood apple ; curd fruit ; monkey fruit ; Limonia acidissima FR: Limonia acidissima
กระเดือก[n. exp.] (kradeūak) EN: Adam's apple FR: pomme d'Adam [f]
ลำโพง[n.] (lamphōng) EN: thom apple ; datura ; Datura metel FR: datura [m] ; Datura metel
เลียแข้งเลียขา[v. exp.] (līa khaeng ) EN: curry favour ; curry favor (Am.) ; be an apple polisher ; fawn on FR:
ลูกกระเดือก[n. exp.] (lūk kradeūa) EN: Adam's apple FR: pomme d'Adam [f]
มะเฟือง[n.] (mafeūang) EN: starfruit ; star fruit ; carambola ; star apple ; Averrhoa carambola FR: carambole [f] ; Averrhoa carambola
มะขวิด[n.] (makhwit) EN: elephant apple ; wood apple ; curd fruit ; monkey fruit ; Limonia acidissima FR: Limonia acidissima
หมากทัน[n.] (mākthan) EN: monkey apple FR:
มะม่วงหนังกลางวันลูกเขียว[n. exp.] (mamūang nan) EN: Java apple FR:
มะระขี้นก [n. exp.] (mara khīnok) EN: wild bitter gourd ; balsam apple ; balsam pear ; bitter cucumber ; bitter gourd ; carilla fruit ; Momordica charantia FR: Momordica charantia
มะตาด [n.] (matāt) EN: Dillenia indica ; chulta ; hondapara tree ; elephant apple FR: Dillenia indica
น้ำแอปเปิล[n. exp.] (nām aeppoēn) EN: apple juice FR: jus de pomme [m]
น้ำส้มสายชูแอปเปิล[n. exp.] (nāmsomsāich) EN: apple cider vinegar FR: vinaigre de pomme [m]
น้อยหน่า[n.] (nøinā) EN: custard apple ; sweep-sop ; sugar apple ; Annona squamosa L. FR: anone [f] ; pomme cannelle [f] ; corossol [m] ; Annona squamosa
พัทระ[n.] (phatthra) EN: Indian jujube ; Chinese date ; monkey apple ; Chinee Apple ; Indian plum ; permseret FR:
พุทรา[n.] (phutsā) EN: Indian jujube ; Chinese date ; monkey apple ; Chinee Apple ; Indian plum ; permseret FR: jujube [m]
พุทราอินเดีย[n.] (phutsā Indī) EN: Indian jujube ; Chinese date ; monkey apple ; Chinee Apple ; Indian plum ; permseret FR:
สาแหรก[n.] (sāraēk) EN: Malay apple FR:
ทุเรียนน้ำ[n. exp.] (thurīen nām) EN: soursop ; prickly custard apple FR:
ทุเรียนเทศ[n. exp.] (thurīen thē) EN: soursop ; prickly custard apple FR:
ต้นแอปเปิล[n. exp.] (ton aeppoēn) EN: apple tree FR: pommier [m]
ชมพูทวีป[n. prop.] (Chomphūthaw) EN: India ; Indian subcontinent ; the continent of the rose-apples FR: Inde [f]
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (farangkhīno) EN: feijoa ; pineapple guava ; small red guava FR:
แกงคั่วสับปะรด[n. exp.] (kaēngkhūa s) EN: pineapple yellow curry FR:
แกนสับปะรด[n. exp.] (kaēn sappar) EN: pineapple core FR: coeur d'ananas [m]
แกนสับปะรดเต๋าอบแห้ง[n. exp.] (kaēn sappar) EN: pineapple core dice ; dried pineapple core FR:

apple ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bratapfel {m}baked apple
gern; gerne {adv} (lieber; am liebsten) | etw. gern tun | gern gesehen sein | Ich trinke gern Apfelsaft. | Er trinkt Bier lieber. | Am liebsten trinkt sie Wein.... like to ... | to like to do sth.; to enjoy doing sth.; to be fond of doing sth. | to be welcome | I like apple juice. | He likes beer better. | She likes wine best.
Ananas {f} [bot.]pineapple
Ananassaft {m}pineapple juice
Ananasstücke {pl}pineapple chunks
Apfelblüte {f}apple blossom
Apfelkuchen {m}apple pie
Apfelmus {n}apple puree
Apfelmus {n}applesauce
Apfelpfannkuchen {m} [cook.]apple pancake
Apfelsaft {m}apple juice
Apfelschaum {m}apple mousse
Apfelschimmel {m}apple grey
Apfeltasche {f}apple turnover
Applet {n}; kleine Anwendung; kleines Programm [comp.]applet
Apfelschnecke {f} (Ampullaria) [zool.]apple snail; mystery snail
Gallapfel {m} [bot.]oak apple; gall; gall nut

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apple
Back to top