ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anklebone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anklebone*, -anklebone-

anklebone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anklebone (n.) กระดูกข้อเท้า Syn. ankle, joint, tarsus, talus
English-Thai: Nontri Dictionary
anklebone(n) ตาตุ่ม

anklebone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
距骨[きょこつ, kyokotsu] (n,adj-no) talus; astragalus; anklebone

anklebone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตาตุ่ม[n.] (tātum) EN: malleolus ; anklebone FR: malléole [f]

anklebone ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sprungbein {n}anklebone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anklebone
Back to top