ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

talus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *talus*, -talus-

talus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
talus (n.) กระดูกข้อเท้า See also: ตาตุ่ม Syn. ankle, hill
English-Thai: HOPE Dictionary
talus(เท'ลัส) n. กระดูกข้อเท้า,ตาตุ่ม pl. tali
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
talusลานหินเชิงผา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Coupled with the torn cartilage on the talus and medial malleolus, it means she was hung upside down, which also explains the blood staining on the inside of the sternum.ควบคู่ไปกับการฉีกขาดกระดูกอ่อน ที่ตาตุ่มด้านใน มันหมายความว่าเธอถูกแขวนให้ห้อยหัวลง
Neville, I'm really sorry about this. Petrificus Totalus.เนวิลล์ ขอโทษแรง ๆ หนึ่งที เพทรีฟีคัส โททาลัส
Petrificus Totalus.เพทตริฟิคัส โททาสัส!
We chased them up Tantalus Drive.เราไล่ตามไปบนถนนแทนทารัสด์ไดร์ฟ

talus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイドワインダー[, saidowainda-] (n) (1) sidewinder (species of rattlesnake, Crotalus cerastes); (2) sidewinder (missile)
横ばい(P);横這い[よこばい(P);ヨコバイ, yokobai (P); yokobai] (n,vs) (1) (よこばい only) sidewise crawl (e.g. of a crab); crawling sideways; (n) (2) (uk) leafhopper (insect); jassid; (3) (abbr) (uk) (See ヨコバイガラガラヘビ) sidewinder (Crotalus cerastes); (4) levelling off; stabilizing; (P)
横這いガラガラ蛇[よこばいガラガラへび;ヨコバイガラガラヘビ, yokobai garagara hebi ; yokobaigaragarahebi] (n) (uk) (obsc) (See サイドワインダー) sidewinder (Crotalus cerastes)
距骨[きょこつ, kyokotsu] (n,adj-no) talus; astragalus; anklebone

talus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเวก[n.] (kārawēk) EN: Artabotrys hexapetalus ; Artabotrys siamensis FR: Artabotrys hexapetalus ; Artabotrys siamensis
กระดังงาจีน[n.] (kradang-ngā) EN: Artabotrys bexapetalus FR: Artabotrys bexapetalus
พู่ระหง[n. exp.] (phūrahong) EN: Coral Hibiscus ; Fringed Hibiscus ; Japanese Lantern ; Spider Gumamela ; Hibiscus schizopetalus FR: Hibiscus schizopetalus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า talus
Back to top