ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tarsus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tarsus*, -tarsus-

tarsus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tarsus (n.) กระดูกข้อเท้า (ศัพท์เฉพาะทางแพทย์) See also: ฝ่าเท้า Syn. ankle
tarsus (n.) ขอบตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tarsus๑. บริเวณข้อเท้า๒. แผ่นหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A number of mostly repaired compression fractures in the tibia and tarsus.จำนวนของ รักษาการบีบรอยแตกโดยทั่วไป ในกระดูกหน้าแข้งกับกระดูกข้อเท้า
I, Octavius Tarsus, swear by Jupiter Optimus Maximus, that I shall uphold and defend the Republic.ผม Octavius​​ เท้า สาบาน ดาวพฤหัสบดีออปติมัสสอ ว่าข้าพเจ้าจะรักษา และปกป้องก.

tarsus ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fū, ㄈㄨ, 趺] instep; tarsus
[fū, ㄈㄨ, 跗] instep; tarsus
[zhí, ㄓˊ, 蹠] metatarsus; sole of foot; tread on
大数[Dà shù, ㄉㄚˋ ㄕㄨˋ, 大数 / 大數] Tarsus, Mediterranean city in Turkey, the birthplace of St Paul

tarsus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
足根[そくこん, sokukon] (adj-f) tarsal (relating to the tarsus - a group of small bones between the tibia and fibula and the metatarsus)
足根骨[そっこんこつ, sokkonkotsu] (n) tarsus (group of small bones between the tibia and fibula and the metatarsus)

tarsus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดูกฝ่าเท้า[n. exp.] (kradūk fā t) EN: tarsus FR: tarse [m]
กระดูกข้อเท้า[n. exp.] (kradūk khøt) EN: tarsal bones ; tarsus FR:
กระดูกกลางฝ่าเท้า[n. exp.] (kradūk klān) EN: metatarsus ; metatarsal bones FR: métatarse [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tarsus
Back to top