ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

animadversion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *animadversion*, -animadversion-

animadversion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
animadversion (n.) การวิพากษ์วิจารณ์ Syn. blame, comment
English-Thai: HOPE Dictionary
animadversion(แอนนิแมดเวอ' เชิน) n. การตำหนิ, การวิจารณ์, คำตำหนิ, คำวิจารณ์ (censure)
English-Thai: Nontri Dictionary
animadversion(n) การวิจารณ์,การติเตียน,การตำหนิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า animadversion
Back to top