ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alimentary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alimentary*, -alimentary-

alimentary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alimentary (adj.) เกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยง See also: เกี่ยวกับการเลี้ยงดู Syn. nourishing
alimentary (adj.) เกี่ยวกับอาหาร
alimentary canal (n.) ทางเดินอาหาร See also: ช่องทางเดินของอาหารตั้งแต่ปาก, หลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร, ลำไส้เล็ก, ลำไส้ใหญ่ จนถึงทวารหนัก
English-Thai: HOPE Dictionary
alimentary(แอลละเมน' ทะรี) adj. เกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยง, เกี่ยวกับโภชนาการ, ซึ่งบำรุง, ซึ่งค้ำชู, Syn. nutritional)
alimentary canalทางเดินอาหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
alimentary(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alimentary-อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentary canal; tract, alimentary; tract, digestiveทางเดินอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alimentaryภายหลังกินอาหาร [การแพทย์]
Alimentary Canalทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางเดินอาหาร (n.) alimentary canal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We start in the alimentary canal and open the digestive tract.เราเริ่มที่ช่องทางเดินอาหาร... เเล้วก็ผ่าท่อระบบยอยอาหาร

alimentary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
消化管[しょうかかん, shoukakan] (n) alimentary canal

alimentary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกี่ยวกับอาหาร[adj.] (kīo kap āhā) EN: cooking ; alimentary FR: culinaire
ทางเดินอาหาร[n. exp.] (thāng doēn ) EN: alimentary canal FR:

alimentary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verdauungstrakt {m} [anat.]digestive tract; alimentary tract
alimentär {adj} [med.]alimentary
Verdauungskanal {m} [anat.]alimentary canal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alimentary
Back to top