ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-alimentary-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น alimentary, *alimentary*,

-alimentary- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We start in the alimentary canal and open the digestive tract.เราเริ่มที่ช่องทางเดินอาหาร... เเล้วก็ผ่าท่อระบบยอยอาหาร

-alimentary- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
消化管[しょうかかん, shoukakan] (n) alimentary canal

-alimentary- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกี่ยวกับอาหาร[adj.] (kīo kap āhā) EN: cooking ; alimentary FR: culinaire
ทางเดินอาหาร[n. exp.] (thāng doēn ) EN: alimentary canal FR:

-alimentary- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verdauungstrakt {m} [anat.]digestive tract; alimentary tract

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -alimentary-
Back to top