ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

airdrome

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *airdrome*, -airdrome-

airdrome ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
airdrome (n.) สนามบิน Syn. acrodrome, airport
English-Thai: HOPE Dictionary
airdrome(แอร์' โดรม) สนามบิน., Syn. aerodrome
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หอบังคับการ (n.) airdrome control tower

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า airdrome
Back to top